Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Сучасні методи навчання у процесі викладання біології

Сучасні методи навчанняНа сучасному етапі розвитку освіти з усіх завдань, що стоять перед середніми навчальними закладами, основним є активізація навчально- пізнавальної активності учнів. Провідним видом діяльності для школярів є навчання, тому необхідно шукати можливості підвищення їхньої активності в цьому процесі, що сприяє не тільки поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів, а й формування активної особистості. Активність навчання формується у процесі пізнавальної діяльності, характеризується прагненням до пізнання, розумовим напруженням і виявленням морально-вольових якостей учня, і в той же час сама активність впливає на якість діяльності. Вона вимагає такої постановки процесу навчання, що сприяла б вихованню ініціативності і самостійності в учнів, міцному і глибокому засвоєнні, виробленню необхідних умінь і навичок.  Тому педагог повинен знайти такі способи керівництва навчальним процесом, які б постійно стимулювали активність, пробуджували й розвивали пізнавальний інтерес учнів, виховували в них допитливість, прищеплювали творчій підхід до того, що вивчається, таким чином, сприяли розвитку пізнавальних сил учнів, готували їх до самоосвіти.

Як вчитель біології, я на своїх уроках намагаюсь підвищити ефективність розвитку пізнавальної діяльності, використовуючи поряд з репродуктивними методами і нестандартні методи навчання.

До нестандартних уроків належать:

-Уроки змістовної спрямованості. їх основним компонентом є взаємини між учнями, засновані на змісті програмного матеріалу: уроки- семінари, уроки-конференції, уроки-лекції.

– Інтегровані уроки. Проводять такі  уроки  кілька вчителів, один з яких ведучий. Поєднують різні предмети : біологію та музику, географію та біологію, хімію та біологію, тощо.

-Уроки – змагання (уроки КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки – конкурси). Передбачають поділ дітей на групи, які змагаються між собою утворення експертної групи, проведення різноманітних конкурсів, оцінювання їх результатів, нарахування певної кількості балів за правильність і повноту відповідей.

-Уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-експромт-екзамени, уроки-консультації, уроки- взаємонавчання.

 Особливості цих уроків полягають в опрацюванні найскладніших розділів навчальної програми, відсутності об’єктивізму при оцінюванні (експертами виступають підготовлені учні класу або учні старших класів.  Вони спонукають до активної самостійної пізнавальної діяльності, вивчення додаткової літератури, розвитку відповідальності в дитини. Один з таких уроків, я проводила у 9 класі, під час вивчення теми «Венеричні захворювання»,  де учні- експерти пояснювали класу основні причини виникнення та шляхи запобігання з данної проблеми.

-Уроки комунікативної спрямованості : уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортаж. Передбачають використання максимально різноманітних мовних засобів, самостійне опрацювання матеріалу, підготовку доповідей, виступи перед аудиторією, обговорення, критику або доповнення опонентів. Сприяють розвитку комунікативних умінь, навичок самостійної роботи. Підготовка доповідей розвиває мислення, пробуджує інтерес, перетворює малоцікаве повторення на захоплююче зіставлення точок зору.

-Уроки-подорожування,уроки-дослідження. Зацікавлюють дітей, чиї інтереси мають романтичну, фантастичну спрямованість. Пов’язані з виконанням ролей, відповідним оформленням, умовами проведення, витівками.Так. під час вивчення теми Травлення, мною було запропоновано здійснити «подорож травною системою»,де разом з учнями ми обговорювали процеси, що відбуваються з їжею у кожному органі травного каналу.

Метод ігрової дискусії. Слово “дискусія” латинського походження, що означає дослідження, колективне обговорення суперечливого питання, обмін думками, ідеями між кількома учасниками. Основне призначення даного методу – виявити відмінності у розумінні питання й шляхом товариської суперечки, встановити істину, прийти до спільної точки зору.

Переваги цього методу полягають в тому, що:

матеріал, який подається на більш високому рівні або у нетрадиційній формі дозволяє учням отримати гарну вихідну базу для самостійного дослідження спірних питань;

виникає інтерес пошуку істини, що потребує використання джерел, які містять дискусійні положення і відповідно збуджують інтерес до пізна-вальної діяльності;

набуваються уміння, формуються практичні навички для логічного, несуперечливого й аргументованого ведення дискусії;

школярі поступово знаходять правильне співвідношення раціонального та емоційного, що вкладаються в зміст доведень;

розкриваються творчі можливості учнів, їхня здатність до узагальнення, нахил до теоретичного аналізу, тобто формуються навички, необхідні длясамостійної навчальної діяльності;

 формуються уміння аргументувати свою позицію, відстоювати свою точку зору.

Дискусійний метод навчання дозволяє серед різних варіантів рішень даного й того ж питання вибрати оптимальний. При цьому в учня можуть виникати сумніви у правильності вибору. Щоб зняти їх, необхідно глибоко проаналізувати суть явища або процесу, його природу. Такий спосіб навчання дає можливість учню підійти до істини, під якою розуміють відповідні уявлення про зміст явищ реальної дійсності. Досягнення поставленої мети зумовлює розвиток пізнання. Різновидами ігрової дискусії може бути  «мозковий штурм», «круглий стіл», тощо.

Використання ігрових методів призводить до того, що змінюється рівень активності учнів: від репродуктивного,« через пошуковий до творчого. Ігровий метод націлює на діяльність, передбачає її, активізує поведінку учнів. Формуються теоретичні знання, уміння, світогляд. Розвиваються пам’ять, воля, здібності висловлювати думки, вміння добувати, систематизувати і поглиблювати знання. Ігрові методи стимулюють до продуктивного мислення та ініціативи, самостійність, змагання; застосування отриманих знань і вмінь, колективного співробітництва.

Використання різноманітних засобів і прийомів  навчання : робота в парах, малих групах, „обмін думками”,  „мікрофон”, „незакінчені речення”, „виправ  помилку”, „наведи приклади” та ін. Намагається, щоб на уроках панувала атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки, обміну знаннями, ідеями, способами діяльності між усіма учасниками навчального процесу.

Застосування прикладного програмного забезпечення дає змогу вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень, оскільки активізує процес навчання шляхом використання нових привабливих форм подання навчальної інформації, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності викладання нового матеріал.

 Насьгодні неможливо обійтися без мультимедійних засобів навчання. Уроки із застосуванням мультимедійного проектора, що допомагають ілюструвати теоретичний матеріал, що дає можливість учням не тільки почути, але й побачити біологічні об єкти і явища. Так , наприклад можна на окремих частинах уроку, запропонувати учням перегляд слайдів, відео фрагмент, презентацію , провести віртуальну лабораторну чи практичну роботу.

У теорії і практиці навчально-дослідницької діяльності учнів значну увагу потрібно приділяти еколого-краєзнавчому навчанню і вихованню. Краєзнавчі матеріали підбираються і розробляються у відповідності з вимогами навчальної програми з метою проведення на основі них різних форм поурочної і позакласної роботи, які вчать учня правильно розуміти складні взаємозв’язки і взаємозалежності між природою і людським суспільством, бачити природу у всій її багатогранності і різноманітності, заохочують до навчально-дослідницької діяльності ( краєзнавчі уроки, екскурсії, конкурси – виставки,  дискусії,  засідання круглого столу, шкільні науково – практичні конференції, походи,  природоохоронні акції, вікторини, ігри, бесіди тощо. Еколого- краєзнавча робота включає виконання практичних завдань і їх теоретичне обґрунтування, що забезпечує розвиток в учнів вміння збирати, аналізувати, порівнювати , синтезувати певну інформацію, спонукає до логічного мислення, вміння робити висновки та розширює кругозір.

Отже, в сучасному сьогоденні необхідною умовою якісного навчання учнів на уроках є насамперед врахування психологічних та вікових особливостей учнів та пошук новітніх, нетрадиційних, цікавих методів викладання матеріалу, заохочення учнів до співпраці, до самостійного пошуку відповідей на проблемні питання, стимулювання до співпраці в колективі та наголошення на необхідності розширення свого кругозору, розвитку себе,як особистості.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Іванова Ганна Віталіївна

вчитель біології

Комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання Загальноосвітня школа I-II ступенів – ліцей №19 -позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання природничо-математичних дисциплінСучасні методи навчання у процесі викладання біології

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання