Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій  на уроках фізики.

В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій на уроках фізики.

Анотація. В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій  на уроках фізики. Доводиться необхідність застосування комп’ютера у навчальному процесі у зв ’язку з розвитком інформаційних технологій.

Ключові слова: Інформатизація, комп’ютерні технології, мультимедійні технології, мережа Інтернет

Актуальність. Розвиток ІКТ у світі, інтелектуалізація діяльності особистості привели до необхідності відповідних змін в навчальному процесі Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.. Тому в даних умовах триває пошук шляхів підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інформаційних та комп’ютерних технологій навчання.

Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності запровадження комп’ютерних і мультимедійних технологій в процес навчання .Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки і розширення її функціональних можливостей дозволяє широко використовувати комп’ютери на всіх етапах учбового процесу. Великі можливості містяться у використанні комп’ютерів при навчанні фізики  Аналізуючи досягнення учнів у засвоєнні на­вчального матеріалу, я зробила висновки, що в разі систематичного застосування інтерактивних мето­дів в учнів підвищується інтерес , стиму­люється навчальна активність, розвивається мис­лення, пам’ять, формуються здібності приймати розумні рішення в нестандартних ситуаціях.

        Усім відома аксіома, що учень повинен не про­сто слухати й думати, але й щось робити, так як під час виконання роботи запам’ятовується 80 % того, що він зробив. Спира­ючись на власний досвід, можу стверджувати, що го­ловним мотивом у розвитку пізнавальних інтересів учнів є самостійне виконання ними творчих завдань, створення і розв’язання проблемних ситуацій, прак­тичні та лабораторні роботи, використання наочнос­ті, екскурсії.   Учитель повинен пам’ятати три речі: він працює з дітьми, він повинен розвивати в учня навички мислення високого рівня, він повинен бачити результат своєї праці. Мій досвід роботи вказує на те, що для наших учнів дуже  важлива психологічна атмосфера, в якій вони перебувають. Саме тому намагаюся завжди заохочувати навіть невеликий успіх учня, відмічаю добрими словами його особисті досягнення. Урок має слугувати засобом розвитку творчих здібностей учнів, їхніх потреб, обдарувань, інтересів, самовираження та самореалізації, розвивати постійне прагнення до пізнання і самовдосконалення.  Вчити самостійно працювати — це й означає вчити розумової праці. Чим раніше ми починаємо працювати над указаним, тим вагомішим є результат.    Віра вчителя в учня породжує віру учня в себе. І я, як кожен учитель, маю власну систему проведення уроків, на яких виступаю лише в ролі організатора навчального процесу, можна сказати, лідера класу, використовуючи ці­лий арсенал засобів інтерактивного навчання: експеременти, бліц-турнір, «мозкова атака», лекція з розв’язанням поставленої проблеми, інтегрований урок, урок-подорож, викорис­тання ресурсу комп’ютерних технологій.     Важливо навчити учнів застосовувати свої знання в нових і  незвичайних ситуаціях, тобто розвивати елементи творчого мислення. Впевнена в тому, що нові інформаційні технології в освіті сприяють: розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних здібностей учнів;  формуванню пізнавальних якостей; прагненню до самовдосконалення;  забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності; невідривності взаємозв’язку між технікою, гуманітарними науками, мистецтвом, прикладними науками, повсякденному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання та виховання.  Учитель має можливість: ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів;  економно використовувати навчальний час;   коригувати навчальний процес завдяки забезпеченню зворотнього зв’язку з учнями; розширювати та комбінувати види роботи з учнями; створювати умови для здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

Практичний аспект використання ІКТ під час підготовки та  проведення уроків  з урахуванням місця, ролі та основних напрямків їх використання на мою думку виглядає так:

Етап уроку

Прийоми та методи

Можливі варіанти застосування ІКТ

Переваги використання ІКТ

Мотивація «дивуй», «мозковий штурм», «асоціації» Показ файлу, проекту, питання творчої лабораторії створення атмосфери зацікавленості, бажання дізнатися нове, знайти розв’язок
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання «інтелектуальний футбол», «віднови термін», кросворди Використанняпрограм для сворення тестів(MyTestX,Test-W) оптимізація процесу, так як учні не чекають наступного питання, а працюють в своєму ритмі, створення умов для самовираження учнів
Вивчення нового матеріалу «опорні схеми», «посилена лекція», Відео фрагменти, флеш-анімації, інтерактивні моделі чіткість, логічність і послідовність, значна ілюстративність, можливість використання динамічних моделей для пояснення складних явищ або процесів, полегшення сприйняття і засвоєння навчального матеріалу
Рефлексія «підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «Мікрофон»конференції Виконання  практичних робіт, тестування, Мультимедійні презентації, відео-фільми відсутність проблеми недостатньої матеріальної бази, можливість проведення конкурсів, ігр, захист учнівських проектів

         Використання комп’ютерних технологій допо­магає не тільки виховувати зацікавленість  до фізики  як науки в учнів, а й допитливість, уважність, спостережливість, що сприяє застосуванню в роботі таких методів:практично-репродуктивний; групової роботи; візуальний з елементами пошуку; метод занурення.    Зазвичай організація інтерактивного навчання розробляється з урахуванням вікових особливостей школярів, об­сягу вивченого.  Вважаю, що  стимулюючи розвиток іні­ціативності, відповідальності та самостійності учня, можна спонукати його до пошуків шляхів до­сягнення високих результатів навчання.  Навчити учня сприймати інформацію з екрана, осмислювати, аналізувати і засвоювати її  — ось головне завдання вчи­теля на уроці. Сучасний урок з використанням комп’ютера та проектора як однієї з інтерактивних форм навчання – це, собисто для мене, відхід від рутини й монотонності. І, звичайно, деякий ігровий аспект, відхід від ти­пового словесного мислення, опора на нескладні нестандартні операції. Сьогодні, з вільним доступом до інтернету учні школи беруть активну участь в різноманітних акціях та конкурсах. Вони звітують перед учнями школи на науково- практичній конференції, презентуючи свої роботи. Участь в конференції беруть учні різних вікових категорій,. Тому учні з цікавістю вислуховують всі виступи .

     Для стимулювання інтересу до навчання важ­ливим є все, а особливо сама постать учителя, його вимогливість, принциповість, доброзичливість і, звичайно, глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям. Шляхом застосування мультимедійних засобів, я одержую дві переваги – якісну та кількісну.   Щоб стати хорошим вчителем і наставником, достатньо зробити один крок вперед, але,  щоб  досягти чогось у житті – потрібно докласти чимало  зусиль, і наполегливо йти до поставленої мети.   Нову актуальну інформацію, вчитель зможе внести до  навчання, використовуючи ресурси мережі Інтернет. Крім усього іншого Інтернет дає можливість урізноманітити зміст і методику навчання . У зв’язку з цим виникла необхідність систематизувати ресурси, придатні для навчання і виховання. Зробити це можна на сайті . Таким чином, назріла необхідність проектування і створення сайту Зараз на сайті можна переглянути розробки уроків, методичні  матеріали, сценарії виховних, позакласних заходів та фотоматеріали.  Реальна і віртуальна учбова робота розвивається  зазвичай параллельно Вчитель може розмістити для ознайомлення не тільки свої напрацювання а й роботи учнів: малюнки, фотографії, відеосюжети та інше. Усе це  є стимулом  для активного, творчого розвитку  учнів.

Учителеві  не можна стояти на місці! Професіоналізм учителя у школі складають: базові знання з предмету, володіння сучасними методиками, організаційні здібності, виховання поваги до свого предмета, прагнення до самовдосконалення, здатність бачити в учневі особистість. Стрижнем майстерності вчителя є його компетентність, яка не дозволяє йому працювати нижче відповідних стандартів та передбачає успішну здатність приводити у відповідність свою роботу з новими вимогами життя і суспільства.

Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Бондарєва Неля Петрівна вчитель фізики

 

Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області
Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

Використані джерела

  1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – С.3.
  2. Закон України “Про національну програму інформатизації” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – С.181.
  3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука – в реформе школы). – М.: Педагогика, 1988. – 192 с. – С. 11-15
  4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання