Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій на уроках фізики.

В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій на уроках фізики.

Анотація. В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій  на уроках фізики. Доводиться необхідність застосування комп’ютера у навчальному процесі у зв ’язку з розвитком інформаційних технологій.

Ключові слова: Інформатизація, комп’ютерні технології, мультимедійні технології, мережа Інтернет

Актуальність. Розвиток ІКТ у світі, інтелектуалізація діяльності особистості привели до необхідності відповідних змін в навчальному процесі Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.. Тому в даних умовах триває пошук шляхів підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інформаційних та комп’ютерних технологій навчання.

Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності запровадження комп’ютерних і мультимедійних технологій в процес навчання .Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компетентності

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки і розширення її функціональних можливостей дозволяє широко використовувати комп’ютери на всіх етапах учбового процесу. Великі можливості містяться у використанні комп’ютерів при навчанні фізики  Аналізуючи досягнення учнів у засвоєнні на­вчального матеріалу, я зробила висновки, що в разі систематичного застосування інтерактивних мето­дів в учнів підвищується інтерес , стиму­люється навчальна активність, розвивається мис­лення, пам’ять, формуються здібності приймати розумні рішення в нестандартних ситуаціях.

        Усім відома аксіома, що учень повинен не про­сто слухати й думати, але й щось робити, так як під час виконання роботи запам’ятовується 80 % того, що він зробив. Спира­ючись на власний досвід, можу стверджувати, що го­ловним мотивом у розвитку пізнавальних інтересів учнів є самостійне виконання ними творчих завдань, створення і розв’язання проблемних ситуацій, прак­тичні та лабораторні роботи, використання наочнос­ті, екскурсії.   Учитель повинен пам’ятати три речі: він працює з дітьми, він повинен розвивати в учня навички мислення високого рівня, він повинен бачити результат своєї праці. Мій досвід роботи вказує на те, що для наших учнів дуже  важлива психологічна атмосфера, в якій вони перебувають. Саме тому намагаюся завжди заохочувати навіть невеликий успіх учня, відмічаю добрими словами його особисті досягнення. Урок має слугувати засобом розвитку творчих здібностей учнів, їхніх потреб, обдарувань, інтересів, самовираження та самореалізації, розвивати постійне прагнення до пізнання і самовдосконалення.  Вчити самостійно працювати — це й означає вчити розумової праці. Чим раніше ми починаємо працювати над указаним, тим вагомішим є результат.    Віра вчителя в учня породжує віру учня в себе. І я, як кожен учитель, маю власну систему проведення уроків, на яких виступаю лише в ролі організатора навчального процесу, можна сказати, лідера класу, використовуючи ці­лий арсенал засобів інтерактивного навчання: експеременти, бліц-турнір, «мозкова атака», лекція з розв’язанням поставленої проблеми, інтегрований урок, урок-подорож, викорис­тання ресурсу комп’ютерних технологій.     Важливо навчити учнів застосовувати свої знання в нових і  незвичайних ситуаціях, тобто розвивати елементи творчого мислення. Впевнена в тому, що нові інформаційні технології в освіті сприяють: розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних здібностей учнів;  формуванню пізнавальних якостей; прагненню до самовдосконалення;  забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності; невідривності взаємозв’язку між технікою, гуманітарними науками, мистецтвом, прикладними науками, повсякденному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчання та виховання.  Учитель має можливість: ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів;  економно використовувати навчальний час;   коригувати навчальний процес завдяки забезпеченню зворотнього зв’язку з учнями; розширювати та комбінувати види роботи з учнями; створювати умови для здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

Практичний аспект використання ІКТ під час підготовки та  проведення уроків  з урахуванням місця, ролі та основних напрямків їх використання на мою думку виглядає так:

Етап уроку

Прийоми та методи

Можливі варіанти застосування ІКТ

Переваги використання ІКТ

Мотивація «дивуй», «мозковий штурм», «асоціації» Показ файлу, проекту, питання творчої лабораторії створення атмосфери зацікавленості, бажання дізнатися нове, знайти розв’язок
Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання «інтелектуальний футбол», «віднови термін», кросворди Використанняпрограм для сворення тестів(MyTestX,Test-W) оптимізація процесу, так як учні не чекають наступного питання, а працюють в своєму ритмі, створення умов для самовираження учнів
Вивчення нового матеріалу «опорні схеми», «посилена лекція», Відео фрагменти, флеш-анімації, інтерактивні моделі чіткість, логічність і послідовність, значна ілюстративність, можливість використання динамічних моделей для пояснення складних явищ або процесів, полегшення сприйняття і засвоєння навчального матеріалу
Рефлексія «підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «Мікрофон»конференції Виконання  практичних робіт, тестування, Мультимедійні презентації, відео-фільми відсутність проблеми недостатньої матеріальної бази, можливість проведення конкурсів, ігр, захист учнівських проектів

         Використання комп’ютерних технологій допо­магає не тільки виховувати зацікавленість  до фізики  як науки в учнів, а й допитливість, уважність, спостережливість, що сприяє застосуванню в роботі таких методів:практично-репродуктивний; групової роботи; візуальний з елементами пошуку; метод занурення.    Зазвичай організація інтерактивного навчання розробляється з урахуванням вікових особливостей школярів, об­сягу вивченого.  Вважаю, що  стимулюючи розвиток іні­ціативності, відповідальності та самостійності учня, можна спонукати його до пошуків шляхів до­сягнення високих результатів навчання.  Навчити учня сприймати інформацію з екрана, осмислювати, аналізувати і засвоювати її  — ось головне завдання вчи­теля на уроці. Сучасний урок з використанням комп’ютера та проектора як однієї з інтерактивних форм навчання – це, собисто для мене, відхід від рутини й монотонності. І, звичайно, деякий ігровий аспект, відхід від ти­пового словесного мислення, опора на нескладні нестандартні операції. Сьогодні, з вільним доступом до інтернету учні школи беруть активну участь в різноманітних акціях та конкурсах. Вони звітують перед учнями школи на науково- практичній конференції, презентуючи свої роботи. Участь в конференції беруть учні різних вікових категорій,. Тому учні з цікавістю вислуховують всі виступи .

     Для стимулювання інтересу до навчання важ­ливим є все, а особливо сама постать учителя, його вимогливість, принциповість, доброзичливість і, звичайно, глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям. Шляхом застосування мультимедійних засобів, я одержую дві переваги – якісну та кількісну.   Щоб стати хорошим вчителем і наставником, достатньо зробити один крок вперед, але,  щоб  досягти чогось у житті – потрібно докласти чимало  зусиль, і наполегливо йти до поставленої мети.   Нову актуальну інформацію, вчитель зможе внести до  навчання, використовуючи ресурси мережі Інтернет. Крім усього іншого Інтернет дає можливість урізноманітити зміст і методику навчання . У зв’язку з цим виникла необхідність систематизувати ресурси, придатні для навчання і виховання. Зробити це можна на сайті . Таким чином, назріла необхідність проектування і створення сайту Зараз на сайті можна переглянути розробки уроків, методичні  матеріали, сценарії виховних, позакласних заходів та фотоматеріали.  Реальна і віртуальна учбова робота розвивається  зазвичай параллельно Вчитель може розмістити для ознайомлення не тільки свої напрацювання а й роботи учнів: малюнки, фотографії, відеосюжети та інше. Усе це  є стимулом  для активного, творчого розвитку  учнів.

Учителеві  не можна стояти на місці! Професіоналізм учителя у школі складають: базові знання з предмету, володіння сучасними методиками, організаційні здібності, виховання поваги до свого предмета, прагнення до самовдосконалення, здатність бачити в учневі особистість. Стрижнем майстерності вчителя є його компетентність, яка не дозволяє йому працювати нижче відповідних стандартів та передбачає успішну здатність приводити у відповідність свою роботу з новими вимогами життя і суспільства.

Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Бондарєва Неля Петрівна вчитель фізики

 

Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської області
Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

Використані джерела

 1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №1. – С.3.
 2. Закон України “Про національну програму інформатизації” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – С.181.
 3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука – в реформе школы). – М.: Педагогика, 1988. – 192 с. – С. 11-15
 4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

1675 Комментарии

Add a Comment
 1. Так дійсно одним з пріоритетів розвитку сучасної освіти є впровадження інновацій та їх застосування у практичній діяльності вчителем. Саме сучасні технології сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють умови для навчальної діяльності учнів.
  Шановна Неля Петрівна, бажаю Вам творчих успіхів!

 2. Шановна колего,прочитала Вашу статтю і побувала на Вашому сайті. Вкотре переконалась, що саме краще говорять про застосування вчмтелем тієї чи іншої технології її уроки. Вам є чим пишатись. Така систематизація власного досвіду. Гарні уроки, гарні презентації. Як колега знаю скільки часу вимагає така творча робота і прагнення іти в ногу з часом. Не зупиняйтесь! Я впевнена що Ваш досвід і напрацювання для когось будуть великою допомогою. Вік живи і вік учись. Дякую! Було цікаво і пізнавально! Миру Вам та успіхів!

 3. Погоджуюся з Вами, що впровадження сучасних технологій вчителем в своїй роботі – необхідність.Вони розвивають вміннята навички практичной діяльності. Ознайомлена з Вашим досвідом і впевнена, що він допоможе колегам. Неля Петрівна, успіхів у нових починаннях!

 4. Пінгбек: writeessay
 5. [url=http://metformincheapestoffers.com/]Where I Can Buy Metformin Without A Prescription Drugs[/url] [url=http://buypropecia247.us.org/]propecia from india[/url] [url=http://lexapro.us.org/]generic for cipralex[/url] [url=http://trazodone.us.com/]trazodone 50 mg[/url] [url=http://baclofencheapestoffers.com/]baclofen 20mg[/url] [url=http://paxil.us.com/]paxil[/url] [url=http://antabusecheapestoffers.com/]antabuse[/url] [url=http://tetracyclinecheapestoffers.com/]order tetracycline[/url] [url=http://buylasix.us.com/]lasix water pill[/url]

 6. [url=http://albuterolnorxprice.com/]going here[/url] [url=http://albuterolcheapestoffers.com/]albuterol[/url] [url=http://advair24.us.org/]advair online[/url] [url=http://tadalafilpillsprice.com/]Tadalafil[/url] [url=http://valtrexcheapestoffers.com/]Valtrex[/url] [url=http://tadalafilcheapestoffers.com/]Tadalafil[/url]

 7. Пінгбек: Nike Shox
 8. Пінгбек: Nike Outlet Store
 9. Пінгбек: Pandora Rings
 10. Пінгбек: Yeezy
 11. Пінгбек: Nike Vapormax Flyknit
 12. [url=http://bactrim.network/]purchase bactrim[/url] [url=http://inderal.network/]inderal[/url] [url=http://celebrex2020.com/]celebrex[/url] [url=http://buystromectol.network/]buy stromectol[/url] [url=http://buyvardenafil.network/]check this out[/url] [url=http://tadacip.network/]buy tadacip[/url] [url=http://lotrisone.institute/]lotrisone[/url] [url=http://dapoxetine.network/]dapoxetine[/url] [url=http://atarax.network/]buy atarax[/url]

 13. Пінгбек: Yeezy 500
 14. Пінгбек: Vapor Max
 15. Пінгбек: Pandora UK
 16. Пінгбек: NFL Jerseys Cheap
 17. Пінгбек: Salomon
 18. Пінгбек: Yeezy
 19. Пінгбек: womens atomic vantage x 75
 20. Пінгбек: Nike Outlet
 21. Пінгбек: Air Jordan 12 Gym Red
 22. Пінгбек: adidas yung 96 photos info
 23. Пінгбек: kids man city home 2016 17
 24. Пінгбек: Yeezy
 25. Пінгбек: Balenciaga
 26. Пінгбек: Pandora Bracelet
 27. Пінгбек: jordan 11 concord 2018
 28. Пінгбек: Nike Air Zoom Pegasus
 29. Пінгбек: Yeezys
 30. Пінгбек: Cowboys Jerseys
 31. Пінгбек: schuhe g眉nstig
 32. Пінгбек: rosa new balance
 33. Пінгбек: supra muska skytop guld sko
 34. Пінгбек: Nike Shoes
 35. Пінгбек: NFL Jerseys Cheap
 36. Пінгбек: Nike Plus
 37. Пінгбек: Nike Outlet store
 38. Пінгбек: Cheap NFL Jerseys
 39. Пінгбек: pink headband
 40. Пінгбек: Jordan 12 Gym Red
 41. Пінгбек: retro jordan 33
 42. Пінгбек: Travis Scott Jordan 1
 43. [url=http://synthroid.agency/]where to buy synthroid[/url] [url=http://buyamoxicillin.team/]buy amoxicillin[/url] [url=http://tetracycline.cc/]tetracycline[/url] [url=http://buystromectol.team/]stromectol[/url] [url=http://prozac.surf/]prozac[/url] [url=http://buspar.us.com/]Buspar Online[/url] [url=http://buytetracycline.company/]buy tetracycline[/url] [url=http://moduretic.team/]moduretic[/url] [url=http://cefixime.team/]cefixime cost[/url] [url=http://buymotrin.team/]motrin[/url] [url=http://buyindocin.team/]indocin online[/url] [url=http://buyvaltrex.company/]buy valtrex[/url] [url=http://crestor.team/]crestor 10mg[/url] [url=http://augmentin.team/]augmentin[/url] [url=http://buyamitriptyline.team/]buy amitriptyline[/url] [url=http://buyprednisolone.team/]prednisolone[/url]

 44. Пінгбек: Jordan 12 Gym Red 2018
 45. [url=https://moneyfast.us.org/]loan lenders online[/url] [url=https://badcredit.us.org/]best loans for bad credit[/url] [url=https://lender.us.org/]private money lenders[/url] [url=https://lending.us.org/]debt relief services[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]easy loans[/url]

 46. Пінгбек: tenis lacoste feminino
 47. [url=https://moneyfast.us.org/]personal lending group[/url] [url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]no fee payday loan[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit loans[/url] [url=https://lending.us.org/]direct lender payday[/url]

 48. Пінгбек: goat excrement flip flops
 49. Пінгбек: pandora charms outlet
 50. Пінгбек: denim wrap dress
 51. Пінгбек: river island strappy romper
 52. Пінгбек: Cheap NFL Jerseys
 53. Пінгбек: canoas shopping
 54. Is a good website with quality, an admirable website, and we like it a lot to get good information like this all the time It’s cute and very good with this kind of information that doesn’t disappoint with useful information.

 55. [url=https://lending.us.org/]direct online payday loans[/url] [url=https://moneyfast.us.org/]fast loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]cash payday loans online[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans with bad credit[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]simple loan[/url]

 56. Пінгбек: nike ace tank top
 57. Пінгбек: gidget scoop bikini top
 58. Пінгбек: Yeezy 350
 59. Пінгбек: thom browne 17ss no.1
 60. Пінгбек: 2 days ago the vans
 61. Пінгбек: vans sk8 hi x supreme
 62. [url=http://viagra-soft.us.com/]chewable viagra soft tabs[/url] [url=http://ventolin.irish/]ventolin[/url] [url=http://synthroid.irish/]synthroid[/url] [url=http://buyallopurinol.us.org/]buy allopurinol[/url] [url=http://antabuse.irish/]buy disulfiram without prescription[/url] [url=http://xenical.irish/]orlistat over the counter[/url] [url=http://lisinopril.wtf/]lisinopril[/url] [url=http://bupropion.wtf/]bupropion price[/url] [url=http://valtrex.wtf/]valtrex[/url] [url=http://buymedrol.us.com/]Buy Medrol[/url] [url=http://clindamycin.us.org/]clindamycin[/url] [url=http://serpina.us.com/]Generic Serpina[/url] [url=http://cymbalta.us.org/]Duloxetine[/url]

 63. Пінгбек: new rs x tracks jr
 64. Пінгбек: new era junior ny 940 cap
 65. [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]guaranteed online payday loans[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loans in tucson[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loan with bad credit[/url] [url=https://lender.us.org/]payday lender[/url]

 66. Пінгбек: hot pink stripe bucket hat
 67. Пінгбек: sukienka letnia rozmiar 46
 68. Пінгбек: adidas nmd mens r1 white
 69. Пінгбек: fila marca ropa deportiva
 70. Пінгбек: shop formal dress miami
 71. [url=http://studiogoweb.com/]azithromycin[/url] [url=http://clomid4you.us.com/]clomid men[/url] [url=http://buydiflucan.us.org/]fluconazole[/url] [url=http://buyviagra.wtf/]viagra[/url] [url=http://acyclovir.us.com/]acyclovir[/url] [url=http://buyviagrasoft.us.org/]continue reading[/url]

 72. Пінгбек: quotazione nike inc. b
 73. Пінгбек: antonio off shoulder jacket
 74. Пінгбек: tenis puma cleated feminino
 75. [url=https://proscar5.com/]buy proscar[/url] [url=https://metformin750.com/]metformin with no prescription[/url] [url=https://nolvadex10.com/]buy nolvadex tamoxifen[/url] [url=https://vermox500.com/]where can i buy vermox[/url] [url=https://prednisolone2.com/]buy prednisolone[/url] [url=https://bupropion300.com/]bupropion buy online[/url] [url=https://wellbutrin24.com/]wellbutrin bupropion[/url] [url=https://allopurinol1.com/]where to buy allopurinol[/url] [url=https://azithromycin250.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://viagra200.com/]viagra[/url] [url=https://vardenafil24.com/]order vardenafil[/url] [url=https://doxycycline40.com/]buy doxycycline[/url] [url=https://lasix80.com/]lasix[/url] [url=https://lipitor40.com/]lipitor 5 mg[/url] [url=https://furosemide40.com/]furosemide 40[/url] [url=https://tretinoin5.com/]buy tretinoin cream online[/url] [url=https://buspar5.com/]buspirone 10 mg[/url] [url=https://albendazole200.com/]albendazole[/url] [url=https://atenolol100.com/]atenolol 50 mg tab[/url] [url=https://femaleviagra2.com/]female viagra[/url]

 76. [url=http://atenolol.institute/]atenolol[/url] [url=http://propecia.irish/]propecia 5mg[/url] [url=http://amoxicillin.run/]amoxicillin[/url] [url=http://genericxenical.company/]generic xenical[/url] [url=http://buypaxil.us.org/]order paxil online[/url] [url=http://cafergot.institute/]cafergot[/url] [url=http://advair.company/]advair hfa[/url] [url=http://michelletrachtenberg.org/]albendazole tablets[/url] [url=http://genericventolin.company/]generic ventolin[/url] [url=http://buyamitriptyline.us.com/]Generic Amitriptyline[/url] [url=http://cymbalta.us.com/]cymbalta visa[/url] [url=http://bactrim.irish/]bactrim[/url] [url=http://bupropion.wtf/]bupropion[/url]

 77. Пінгбек: new era redskins
 78. Пінгбек: converse winter chucks sale
 79. [url=http://glucophage.company/]glucophage xr[/url] [url=http://torsemide.us.com/]torsemide[/url] [url=http://buynexium.us.com/]ORDER NEXIUM[/url] [url=http://buyamoxicillin.ooo/]amoxicillin[/url] [url=http://chainlightning.org/]buy tetracycline[/url] [url=http://cipro.recipes/]cipro[/url] [url=http://acyclovir.run/]zovirax acyclovir cream[/url] [url=http://buyprozac.ooo/]buy prozac online uk[/url] [url=http://cheapest-generic-cialis.com/]online prescription for cialis[/url] [url=http://clonidine.us.org/]clonidine hcl[/url] [url=http://buysuhagra.us.com/]sildenafil citrate[/url] [url=http://antabuse.irish/]antabuse[/url] [url=http://synthroid.us.com/]synthroid[/url] [url=http://buyarimidex.us.com/]cheapest arimidex[/url]

 80. Пінгбек: oculos de sol ray ban