Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках літератури

У статті розглядається актуальна проблема використання мультимедійних технологій на уроках української літератури. Запропоновано різноманітні мультимедійні жанри, методи застосування на уроках літератури. Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.

 Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.Сучасному вчителеві літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.

Ефективними вважають уроки української словесності з використанням інтерактивних технологій навчання, які активізують процес особистісно-зорієнтованого навчання. Саме інтерактивні технології створюють атмосферу співробітництва, сприяють усебічному розвитку кожного зокрема.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

   Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один їх перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної   обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Науково-педагогічна література подає безліч різноманітних мультимедійних жанрів. Серед них частіше застосовують творчі презентації, тестові завдання, віртуальні екскурсії, літературний портрет, медіа-проект, медіа-урок.

Сьогодення вимагає від сучасної молоді не простого оволодіння комп’ютерною технікою, а й вміння нестандартно, творчо показати свою роботу, відстоювати свою думку та аргументувати свої дії. Тому ефективними на уроках є комп’ютерні презентації, які показують авторське учнівське бачення теми, розробку певного сценарію виконання і представлення аудиторії. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації. Діти вчаться бути послідовними у відборі найсуттєвішої інформації.

Інформацію з екрана учні сприймають емоційно, це сприяє зосередженню їх уваги на об’єктах вивчення, що є важливим для інтенсифікації та підвищення ефективності навчального процесу. Для цього у роботі можна використовувати перегляди фільмів або їх фрагментів з прочитаними програмовими текстами, а також  записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури.

Із різних форм контролю  комп’ютерне тестування є найбільш незалежним від суб’єктивного ставлення вчителя до учня, тобто  найбільш об’єктивним та етичним.  Тестування  можна  використовувати під час проведення контролю знань учнів та виявлення навчального характеру. Це різнорівневі  комплексні завдання, що поєднують у собі репродуктивні і творчі елементи. З  метою якісної підготовки до ЗНО у старших класах проводиться поточне і підсумкове тестування з кожної теми, використовуючи тести з різними видами завдань.

   Віртуальні екскурсії дають можливість дітям побувати в музеях та історичних місцях України, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива. До кожного відео сюжету розроблені відповідні завдання, які учні виконують під час уроку. Таким чином, віртуальна екскурсія знайомить учнів з Україною, її історією, природою, видатними людьми, розширює кругозір учнів.

   Літературний портрет – це мультимедійний проект, що містить документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал, аудіо та відео фрагменти, скомпоновані у послідовному порядку, що дає змогу найбільш повно й яскраво розповісти учням про життєвий і творчий шлях письменника чи поета.

   Медіа-проект потребує значної підготовки. Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:

– відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедіа-технології;

– створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіапрезентацій, створених на запропонованому вчителем інформаційному матеріалі;

– підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із залученням додаткової знайденої учнями інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору.

Медіа-урок – це сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 хвилин уроку, що сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний.

Отже, використання мультимедійних технологій на уроках літератури вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Гончаренко  Віталіна Миколаївна

 

вчитель української мови та літератури

 

Златопільська гімназія м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках літератури

Список використаних джерел

  1. Куцінко О. Г. Професійний довідник учителя літератури. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. -381, {3} с.
  2. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід,перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка,2003.
  3. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
  4. Іщук Н.Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 20 с.
  5. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.
  6. Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2004.
  7. http://ru.osvita.ua/school/manage/teaching/31692/
  8. http://pidruchniki.com/15660212/informatika/zasobi_multimediynih_tehnologiy

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання