Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ при викладанні фізики

використання ІКТ при викладанні фізикиСьогодні ми не уявляємо нашого життя без  сучасних інформаційних технологій. Не може бути  виключенням школа, яка здійснює  великий вплив на формування особистості учня,  підготовку й адаптацію його  до подальшого   життя в суспільстві.  Тому одним з найважливіших завдань на уроці  є формування у учнів уміння оперативно і якісно працювати з інформацією, привертаючи для цього  різноманітні сучасні засоби і методи.

Реалізувати  завдання поставлені сьогоденням можна  за допомогою різноманітних  навчальних  засобів :

 • Навчальні програмні засоби, методичне призначення яких – повідомлення певної кількості знань, формування навичок і вмінь та забезпечення необхідного рівня засвоєння,  що  встановлюється зворотнім зв’язком;
 • Програми, призначення для контролю (самоконтролю) рівня  оволодіння навчальним матеріалом;
 • Інформаційно-пошукові системи, інформаційно-довідкові програмні засоби  для формування навичок і вмінь  систематизувати  інформацію;
 • Імітаційні програмні засоби, що є певним аспектом реальності для  вивчення його  основних характеристик;
 • Моделювальні програмні засоби, які призначені   для створення моделі  об’єкта, явища,  процесу або ситуації;
 •  Демонстраційні програмні засоби, які забезпечують наочне представлення  навчального матеріалу;  [1, 87]

Серед  програмних  засобів для підтримки  навчання фізики можна відзначити  «Фізика 7-11», «Віртуальна фізична лабораторія 7- 11», «Астрономія 11»,  «Бібліотека електронних  наочностей», «Теst-w» та ін.  Поряд  з  використанням  готових програмних  засобів для навчання учнів велику роль  відіграють  навчальні матеріали створені власноруч  за допомогою  програм Microsoft Office ( Word, Power Point, Excel), Movie Maker, Camtasia Studio, та ін.

Різноманітність  програмних  засобів дозволяє використовувати комп’ютер  на всіх етапах процесу навчання: при поясненні (введенні) нового  матеріалу,  закріпленні,  повторенні,  контролюванні  рівня навчальних  досягнень. Підвищує  рівень  самостійності учнів при  роботі з  навчальним  матеріалом, не втрачаючи  якість  засвоєння.

Найефективніший вплив на людину  здійснює  та інформація, яка впливає на  кілька органів чуття, і запам’ятовується вона  тим краще і міцніше, чим більше каналів  сприймання  було  активізовано. Звідси  й та роль, що  відведена мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою  потужних  багатофункціональних комп’ютерів, якісних  навчальних програм, розвинутих  комп’ютерних систем навчання. Ще Я. А. Коменський у праці «Велика дидактика» писав: «…Все, що  тільки  можна давати  для сприймання чуттям, а саме: видиме –  для сприймання зором, чутне – слухом, запахи  –  носом, доступне дотикові –  через  дотик. Якщо  будь-які предмети  відразу можна сприймати  кількома  чуттями,  вони  відразу сприймаються кількома чуттями…»  [2, 54]

Поряд  з  готовими  мультимедійними  засобами на уроках  використовуються мультимедійні засоби створені вчителем  та учнями за допомогою   редактора презентацій Power Point. Ця проста в використанні  програма дозволяє  створювати проекти, що  можуть містити  комп’ютерну анімацію процесів, діаграм, фотоматеріали, відео фрагменти, текст  та звуковий супровід. А також  є  можливість  демонструвати   створені проекти на великі екрани за наявності мультимедійного проектора в автономному режимі. Створені презентації допомагають    учителеві унаочнити викладання нового матеріалу, узагальнити  і систематизувати вже набуті знання та підвищити  рівень досягнень  учнів.  За умови використання презентацій на уроці  учні мають можливість  робити записи і , якщо потрібно, навіть  редагувати матеріал  у самій презентації. При  наявності  мультимедійної  дошки або  достатньої  кількості  комп’ютерів в класі можна   створювати  інтерактивні презентації за допомогою гіперпосилань. Гіперпосилання подаються  у вигляді певним  чином  оформленого  тексту або графічного зображення. Одночасно на екрані може розташовуватися декілька гіперпосилань, і кожне з них визначає свій маршрут проходження.

Використання  на уроці  таких презентацій підвищує  його  продуктивність, враховує  індивідуальні особливості учнів. Головне, не перетворити їх  на пасивних  спостерігачів, постійно  підтримувати  зворотний зв’язок за допомогою запитань, коментарів, діалогів.

Проте досягти очікуваного результату можна лише за умови дотримання певних вимог до пред’явлення наочності, текстів,  звукових  ефектів.

Вимоги  до  наочності на уроці:

 • Наочність повинна відповідати письмовій або усній інформації, що подається, бути легко впізнаваною і не мати подвійного тлумачення.
 • Динаміка подання  наочності. Час демонстрації має бути оптимальним, причому відповідати навчальній інформації, що розглядається в даний момент. Дуже важливо не переобтяжувати демонстрацію ефектами.
 • Продуманий алгоритм відеоряду зображень. Пригадаємо уроки, де вчитель закривав або перегортав підготовлені наочні матеріали, щоб подати їх у необхідний момент. Це було вкрай незручно, віднімало час, втрачався темп уроку тощо. Мультимедійні засоби дають можливість представити необхідне зображення з точністю до миті. Вчителю достатньо детально продумати послідовність подачі зображень на екран, щоб навчальний та виховний ефекти були максимальними.
 • Оптимальний розмір наочності. Це стосується не тільки мінімальних, а й максимальних розмірів зображень, які теж можуть впливати на навчальний процес, посилювати стомлюваність учнів. Вчителю слід пам’ятати, що оптимальний розмір зображення на екрані монітора не відповідає оптимальному розміру зображення великого екрана проектора.
 • Оптимальна кількість зображень, що подаються на екрані. Не слід надто захоплюватися наочністю: надмірна кількість малюнків, схем, фото відволікає учнів, не дає зосередитися на головному. [3, 12]

Вимоги  до тексту:

 • Текст з екрана повинен виступати як одиниця інформації.
 • Він або має допоміжний характер, посилює смислове навантаження схеми, таблиці тощо, або є самостійною одиницею інформації, яку вчитель навмисно не озвучує, наприклад, коли на екрані з’являються визначення термінів, ключові фрази.
 • Часто на екрані ми бачимо своєрідний тезовий план уроку. У такому разі головне — не перевантажити екран текстом.
 • Так само, як і наочність, текст повинен з’явитися у визначений викладачем момент уроку.
 • Вчитель або коментує текст, або посилює надану інформацію. Дуже важливо, щоб він у жодному разі не дублював текст з екрана. Тоді в учнів не виникне ілюзії «зайвої», «неважливої» ланки інформації, з якою працюють на уроці. Хоча можливі й випадки, коли дублювання друкованого тексту вчителем або учнем дидактично виправдане – наприклад, воно є обов’язковим у будь-якому віці під час проведення мультимедійних дидактичних ігор. Цим самим учитель ставить у рівні умови всіх учнів: як тих, кому легше сприйняти усну інформацію, так і тих, хто краще засвоює інформацію письмову. [4, 11]

Урок може проводитися в комп’ютерному класі або у класній кімнаті, обладнаній мультимедійним проектором. У будь-якому випадку слід пам’ятати про санітарно-гігієнічні норми: тривалість безперервної роботи за комп’ютером не повинна перевищувати: для   1-х класів — 10   хв,    2—5 — 15 хв, 6—7 — 20 хв, для 8—9 класів — 25 хв, 10-11 – 30 хв.

Програмні й технічні засоби, що використовуються на уроці, вносять у нього свою специфіку, сприяють удосконаленню традиційних методів навчання, розвитку пізнавальної активності учнів, більш повному засвоєнню ними навчальної інформації. У вчителя з’являється більше можливостей для індивідуальної роботи з учнями.

Але треба пам’ятати, що в нерозумних дозах і лі­ки можуть перетворитися на отруту.

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Шундрин Олег Анатолійович

вчитель фізики та інформатики

Мошоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської області.

Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ при викладанні фізики.

Бібліографія:

 1. Антоніна Букач. Інформаційні та комунікаційні технології  в освітній системі міста // «Школа» №12 2007.
 2. Ганна Мельник. Мультимедійні засоби навчання // «Школа» №12 2007
 3. Олена Срібняк, Олександр Худобець. Педагогічний дизайн  мультимедійного уроку // «Історія України»  №37  2008  р.

Олена Срібняк, Олександр Худобець. Педагогічний дизайн  мультимедійного уроку // «Історія України»  №38  2008  р.


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання