Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання природничо-математичних дисциплін

використання  сучасних методів навчанняВ наш час перед системою освіти постають принципово нові вимоги. Перш за все це формування творчої особистості здатної не просто засвоїти найвищі наукові і технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись розвиваючи їх. Шлях європейської інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін в освітній галузі спрямованих на досягнення рівня найкращих світових стандартів. Сучасні напрями модернізації вітчизняної освітньої системи актуалізують потребу в педагогах нового типу, які готові до реалізації стратегічних завдань навчання, виховання та розвитку зростаючих громадян України. Матеріал статті присвячений інноваціям в сучасній освіті та психолого-педагогічним аспектам використання сучасних методів навчання у процесі викладання природничо-математичних дисциплін.

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання в організацію спільної діяльності вчителя і учня. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів.

Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки:

–         проблема вивчення узагальнення і поширення передового педагогічного  досвіду;

–         проблема впровадження досягнення психолого-педагогічної науки в практику.

         Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і практичних нововведень, а також, таких, що утворюються на межі теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.

Якість природничо-математичної освіти є однією із головних складових забезпечення прогресивних змін у суспільстві. Динамічні зміни, які відбуваються в нашій державі мають необхідність нових підходів до еволюційного розвитку системи освіти в Україні, тобто нових сучасних методів навчання.

На сьогоднішній день особливо актуальною є об’єктивна потреба активно розвивати інтелектуально творчий потенціал кожної особистості. Провідна роль у реалізації цього завдання належить освіті.

Щоб розв’язати цю проблему потрібний пошук, розробки та впровадження різних інноваційних технологій, методів та форм організації навчального процесу.

Природничо-математичні дисципліни в школі, крім загальних цілей навчання, мають ще й інші цілі. Одна з них – це формування і розвиток природничо-математичного мислення.

Природничо-математичні дисципліни мають свою специфіку: у математиці, географії, астрономії більш ніж у будь-яких інших предметах, вимагається системність знань, міцність навичок.

Якщо учень не засвоїть  той чи інший розділ, поверхнево засвоїв тему, то для нього створюються значні перешкоди для засвоєння наступних тем і розділів, учні втрачають інтерес до навчання, віру у свої сили.

Щоб викликати інтерес учнів до природничо-математичних дисциплін учителеві необхідно вміло організувати навчальну роботу учнів, використовувати різноманітні методи, форми навчання, систематично підвищувати науковий рівень викладання з використанням освітніх технологій, що підвищить якість освіти учнів.

На своїх уроках географії використовую різноманітні методи і прийоми роботи. Дуже часто використовую дидактичні ігри. Це дає змогу організувати взаємодію учня і вчителя.

Гра – це творчість, гра – це праця. Під час гри у дітей формується звичка зосереджуватися, мислити самостійно, розвивати увагу. Крім того процес навчання стає цікавим, настрій бадьорим.

В.О.Сухомлинський говорив: «Дати знання – це лише один бік розумового виховання, і його не можна розглядати без іншого – формування, розвитку розумових сил».

Щоб зацікавити дітей процесом навчання, покращити успішність учнів, формувати інтелектуальні уміння необхідно використовувати сучасні інноваційні технології, а саме комп’ютер та мультимедійний проектор. Уроки із використанням таких технологій, дають можливість розвивати у дітей мислення, логіку, формувати уміння вислухати товариша і зробити висновки.

Тому на своїх уроках часто використовую різні відеоролики, презентації, таблиці, схеми, діаграми, а після перегляду обов’язково кожен учень висловлює свою думку, враження від побаченого і почутого. Це дає змогу учневі розкритися, навчитись говорити на аудиторію, що на сьогоднішній день досить  актуально.

На мою думку, кожен учитель, коли починає впроваджувати в практику інновації повинен сам бути психологічно готовим до них і психологічно налаштовувати учнів.

Психологічно-педагогічна готовність вчителя до впровадження інновацій – це потенціал професійної компетентності вчителя, який дозволяє за невеликий проміжок часу вирішити завдання інтенсивного формування і розвитку здібностей.

 Література:

  1. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти. Монографія – К.:НПУ ім.М.П.Драгоманова – 2004 рік
  2. Педагогічна психологія. Савчин М.В.
  3. Інноваційний розвиток освіти: проблеми переходу від теорії до практики. Сиротинко Г.О.
  4. Інноваційні педагогічні технології. Дичківська І.М.  

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання