Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

освітньої галузі «Технології»Зміни, які відбулися у нашому суспільстві, у виробничих відносинах, свідомості людей, впливають на ставлення до трудової підготовки підростаючого покоління до праці та життя. Вони вимагають, щоб трудове навчання відповідало технічним, екологічним та соціальним потребам суспільства, було гнучким, допомагало випускникам шкіл у професійному самовизначенні і ставленні, сприяло формуванню працелюбності та розвитку творчих здібностей.

       Тому сучасному вчителю для досягнення високого професіоналізму необхідне доскональне знання педагогічних технологій, безперервна самоосвіта, вміння «зазирнути» в майбутнє.

  У сучасній загальноосвітній школі застосовуються різноманітні методики, технології, форми організації навчальної діяльності: традиційні та інноваційні, пасивні, активні та інтерактивні.

 Використовуючи пасивні методики, коли учень виступає об’єктом навчання і повинен засвоїти і відтворити матеріал, запропонований вчителем, зробила висновок, що учні не співпрацюють одним з одним і не вирішують будь-яких проблемних завдань. Тому стараюсь доповнити і удосконалити ці традиційні методики більш продуктивними творчими видами діяльності, адже сучасний урок відрізняється змістом, методами та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, структурою і темами.

 Сучасний урок – це показник активності учнів. Чим меншу активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності – тим інтенсивніше стає розвиток учня.

Основними елементами уроку трудового навчання є : практична діяльність, аналіз практики, дослідження і пошук.

Структуру уроку і його тип коригую відповідно до  основних елементів процесу навчання. Структурна побудова уроку залежить від конкретних навчально-виховних задач, характеру передбачуваної на уроці діяльності й навчальної взаємодії вчителя з дітьми.

 Тип уроку трудового навчання обираю відповідно до основної дидактичної мети та змісту навчально – виробничих робіт, які виконуються.

 Для проведення уроку складаю план-конспект уроку, в якому зазначаю тему, мету, тип уроку, обладнання, необхідне для проведення уроку, основні етапи проведення уроку з формулюванням завдань, визначенням домашнього завдання тощо.

Формулюючи мету уроку, дотримуюсь думки про те, що вона має бути триєдиною: навчальна, розвивальна та виховна. Важливу роль в навчальному процесі відіграє виховання учнів. На уроках трудового навчання виховуються :

–               трудова культура (працелюбність, вміння контролювати процес та результати праці, заохочення до виконання складних творчих завдань);

–               культура мовлення (виправляти вимову учнями технічних термінів, поліпшувати і урізноманітнювати їх мову, орієнтуючись на термінологію, що є в «Програмах», затверджених Міністерством освіти і науки України; вчити учнів правильно читати і записувати нові, раніше невідомі учням, слова, словосполучення, терміни);

–               естетичні почуття ( формування системи знань і вмінь відчувати, цінити і творити прекрасне; знайомити учнів з  досконалими формами, методами і видами, охайним виконанням роботи);

–               культуру поведінки (виховувати в учнів позитивні моральні якості, сумлінність та трудову дисципліну).

       Досвід здійснення міжпредметних зв’язків у загальноосвітній школі свідчать, що це дає педагогічний ефект. Знання та вміння учнів стають усвідомленими; вони використовують їх на уроках суміжних дисциплін, що допомагає поліпшити якість навчання.

      У сучасному виробництві невпинно зростає кількість автоматів і автоматичних ліній, складних комплексних установок, енергетичних пристроїв і автоматичних систем керування. З розвитком науки і техніки поступово зникають професії, в яких виконання трудових операцій базується переважно на важкій фізичній праці.

       Для того, щоб у таких умовах за короткий час освоїти виробничий процес і працювати з високою продуктивністю, робітник повинен мати широкий технічний кругозір, високу загальну культуру, вміти швидко освоювати нову технологію.

      Усе вище сказане висуває можливі вимоги до шкільної освіти. Глибина знань учнів, ширина їх світогляду, уміння та навички завжди були і є тим головним критерієм, який дає право говорити про ефективність навчально – виховного процесу.

На уроках трудового навчання застосовуються репродуктивні та пошукові методи пізнавальної діяльності учнів, мозковий штурм, РВЗ.

      Особливе місце у трудовому навчанні посідають умовні графічні зображення: ескізи, креслення, діаграми, плани, графіки, схеми. Вони на відміну від реальних зображень, засобів натуральної об’ємної наочності, дають змогу передавати мовою умовних знаків недоступну для безпосереднього сприймання інформацію, властивості об’єкта, що вивчається, його геометричну форму, просторове розташування окремих складових частин, їх взаємозв’язок та зробити узагальнення, систематизувати знання учнів.

     За формою організації заняття можуть бути колективними та індивідуальними, коли кожна дитина виконує свою роботу, втілюючи в ній свій задум. Якщо ж дитині важко самостійно ухвалити рішення, я допомагаю її — навідними питаннями, бесідою або пропозицією свого варіанту для втілення задуму, але при цьому враховую особливості кожної дитини і скореговую  втручання. Наприклад, одна дитина робить все емоційно, прагнучи як найшвидше закінчити роботу (тут необхідно звертати увагу не на кількість виконаної роботи, а на якість). Інший же робить поволі, боячись зіпсувати роботу (тут можна підбадьорити дитину, вселити упевненість в його силу). Якщо ж у дитини залишилася боязнь перед початком роботи, я можу працювати з ним нарівні, як би в чотири руки. Враховуючи індивідуальні інтереси кожної дитини, по можливості надаючи вибір вподобаної техніки діяльності.

      Найбільш успішна спільна діяльність на заняттях реалізується в колективній творчості дітей, оскільки вона більше містить в собі творчий початок. Частіше всього колективні переживання асоціюються у дітей з радісними емоціями. В колективній праці дитина усвідомлює, що в загальній роботі є і його частка внеску, частинка його «я».

      Колективну форму співпраці можна використовувати у всіх вікових групах. Систематичне і цілеспрямоване педагогічне керівництво підвищує рівень активності дітей. Для цього я поступово ускладнюю тематику занять, що спонукає дітей до сумісних дій.

      У процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.

      Вважаю, що мені теж є з чого порадіти. Адже мої учні неодноразово здобували перемоги у  конкурсах, та ці заслуги я, в першу чергу, адресую їм, а не собі, а віддачі шукаю у повазі, щирому ставленні, творчій співпраці та взаєморозумінні.

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ
Кучмук Людмила Василівна вчитель трудового навчання Дмитрівська загальноосвітня школа I-IІІ ступенів №1 Знам’янської районної ради Кіровоградської області

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

 


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання