Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

використання сучасних методів навчанняНауково-методична новизна творчого доробку полягає у тому, що вперше цілісно висвітлено психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики; розкрито вплив пізнавального інтересу учнів на процес навчання.

Актуальність творчого доробку полягає в необхідності створення нової філософії освіти, відкритої до прагнень та розвитку життєвого потенціалу людини, формування нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності; забезпечення активної позиції учня в навчанні; проведення науково обґрунтованої роботи, спрямованої на переоцінку існуючих підходів і до визначення мети та змісту освіти, і до форм й методів навчання і виховання.

Практичне значення одержаних результатів визначається новизною постановки завдань і їх відповідністю потребам сучасної освіти. Матеріали збагачують уявлення про особливості впровадження  сучасних методів роботи під час викладання математики; розширюють знання про ефективність застосування даних технологій.

Результати можуть бути використані студентами педагогічних вузів та вчителями математики закладів освіти, а також тими, хто зацікавлений різноманітними освітніми інноваційними технологіями.

Апробація матеріалів здійснена шляхом їх оприлюднення на науково-практичних конференціях, впровадженням учителями Ганнівської загальноосвітньої школи в навчально-виховний процес.

Очікуваними результатами роботи передбачено професійне оволодіння вчителями інновацій, впровадження їх у практику, як способу підготовки математично компетентних учнів, які відповідатимуть вимогам до сьогоднішнього випускника української школи.

В умовах розбудови системи освіти відповідно до Закону України «Про освіту», відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки в Україні на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, у тому числі й інтелектуальної, особливо важливим стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління. Це пов’язано з тим, що математика має великі можливості для інтелектуального розвитку особистості, перед усім розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної й інформаційної культури, формує уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації.

Тому перед вчителем стоїть завдання не тільки дати учням міцні знання і навички з математики, передбачені шкільною програмою, а й розвивати їхнє мислення, цікавість до предмета, активізувати пізнавальну діяльність, привчити працювати самостійно, щоб, закінчивши школу, вони могли і далі діставати освіту, підвищувати свою кваліфікацію, здобувши певний фах. Успіх у досягненні поставленої мети, визначається вдосконаленням не тільки змісту шкільного курсу математики, а й методів і прийомів, організаційних форм і засобів навчання. Саме такий комплексний підхід забезпечує підвищення ефективності уроків з математики.

Завдання підвищення ефективності уроків з математики вимагає від учителя володіння методами і прийомами, формами і засобами навчання як традиційними, виробленими  віковим досвідом вчителів і методистів, так і тими, які виникли і ввійшли в практику порівняно нещодавно. Вміння володіти арсеналом передового, новаторського педагогічного досвіду дає можливість творчо запроваджувати наявні шляхи підвищення ефективності уроків з математики і знаходити нові [1,с.107].

Видатний чеський педагог Я.А.Коменський говорив: «Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і до учіння. Прагнення до учіння збуджується… самими навчальними предметами, методом навчання» [2, с.92].

Відомо, що будь-який урок — це складне педагогічне явище, ви­твір вчителя, на якому учні де­монструють свої знання, уміння та навички. Особливими є уроки математики.

Часто можна почути, що матема­тика складна, суха і нецікава на­ука. Людей, які люблять її, це вражає й ображає. Адже вона хоч і сувора, але  ж і красива, і гли­бока, як чиста криниця. А за­вдання вчителя і полягає в то­му, щоб розкривати перед учня­ми її емоційний бік, чуйну і врод­ливу стать.

Я  переконана, що  цього можна досягти, застосовуючи у практиці сучасні методи навчання, звертаючи особливу увагу на використання дидактичних ігор. Адже дидактична гра – це вид діяльності, залучившись до якої, діти навчаються. Поєднання навчальної спрямованості та ігрової форми дозволяє стимулювати невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом. Дидактичні ігри добре поєднуються із серйозним навчанням. Включення в урок  ігрових моментів призводить до того, що процес навчання стає цікавим, захоплюючим, створює бадьорий, спрямований на роботу настрій в учнів, перетворює подолання труднощів на успішне засвоєння навчального матеріалу.

Чи можна віднести дидактичні ігри до інноваційних технологій, сучасних методів навчання?

Одні науковці переконані, що інноваціями можна вважати лише те нове, яке має своїм результатом кардинальні зміни в певній системі, інші зараховують до цієї категорії будь-які, навіть незначні, нововведення. Погоджуючись з обома групами науковців,  вважаю кожне нововведення, що зумовлює отримання кращого за попередній результат, інновацією[3,с.21] .

Основні позитивні риси сучасних методів навчання:

 • створюють комфортні умови для навчання;
 • кожний учасник має змогу повірити в свої сили;
 • усі учасники мають змогу зробити свій індивідуальний внесок у загальну справу унеможливлюється домінування одного учасника навчального процесу над іншим;
 • кожен має змогу розвивати свої індивідуальні здібності;
 • формуються навички кооперації та співробітництва, відчуття роботи в команді. Слабкі учні почуваються більш комфортно;
 • існує можливість обмінюватися знаннями, ідеями, способами діяльності. Відбувається багатовимірне засвоєння навчального матеріалу;
 • сприяють розвитку критичного мислення;
 • використання ІКТ уможливлює фахове вдосконалення, спрямовує учителя на навчання, сприяє зростанню професійної майстерності вчителя [3].

    Серед своїх основних завдань я бачу не тільки організацію діяльності учнів на уроці, але і вивчення її  результативності. Тож я систематично порівнювала активність учнів та рівень успішності до впровадження сучасних методів навчання і після.

використання сучасних методів навчання

використання сучасних методів навчання

Порівняння свідчило на користь нововведених технологій: зріс рівень активізації навчальної діяльності та пізнавальних можливостей школярів, позитивні зміни відбулися в активізації розумової діяльності на підставі підвищення інтересу до предмета, значно зріс рівень успішності учнів, спостерігається динаміка у розвитку умінь і навичок самостійної розумової праці учнів.
Тобто сучасні методи навчання заслуговують на право доповнити традиційні форми навчання і виховання. І я розумію, що не кожен учень буде в майбутньому математиком, але сподіваюсь, що мої учні виростуть людьми мислячими, всебічно розвиненими, творчими.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

 Грязнова Наталія Олександрівна

 

вчитель математики  

Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

ЛІТЕРАТУРА

 1. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед.навч.закладів.-К.: Зодіак-ЕКО,2000.-512 с.: іл.
 2. Формирование познавательных интересов учащихся-М.: Педагогика,1979. – 160с
 3. Інтерактивні технології навчання// Пометун О. Пироженко Л.
 4. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання: наук. метод. посібник – К.:,2004.- с.33-42.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання