Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

використання сучасних методівСучасне суспільство потребує фахівців високого рівня, всебічно підготовлених, з творчими здібностями здатних самостійно застосовувати знання у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях. Тому сьогодні надзвичайно важливо створити сприятливі умови для виявлення та розвитку здібностей учнів, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої діяльності.  Для забезпечення якісного засвоєння учнями матеріалу необхідно інтенсифікувати процес навчання математики за рахунок: впровадження в систему діяльності вчителів інноваційних методів навчання. Сформовані в шкільному віці пізнавальний інтерес, творчі здібності, дослідницькі вміння є міцним фундаментом формування майбутніх кваліфікованих фахівців.

Потреби сьогодення спонукають до  впровадження в навчальний процес навчально-дослідницької праці, як важливого засобу формування в учнів стійкого інтересу й готовності до творчої самостійної роботи. Організоване таким чином  навчання та виховання учнів спрямовується на розвиток їхніх інтелектуально-творчих задатків і формуванню дослідницько-пошукових здібностей. Організація навчально-пізнавальної діяльності за допомогою методу навчальних проектів передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку інформації, її опрацювання та представлення результатів проекту. Готовність і здатність досліджувати нове в навколишньому світі є надзвичайно важливою якістю людини, яка відображає рівень її особистого,  інтелектуального, творчого розвитку. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Ця здатність особливо важлива зараз, коли виникають нові види діяльності, а раніше відпрацьовані схеми і правила поведінки виявляються непридатними в даних ситуаціях. Інформаційні технології полегшують доступ до інформації та відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації і диференціації. Дозволяють по-новому організувати взаємодію усіх суб’єктів навчання, дозволяють учневі стати активним і рівноправним учасником навчального процесу. Представлення наочного матеріалу за допомогою комп’ютерних технологій  підвищує активність учнів  сприяє концентрації уваги учнів на змісті пропонованого матеріалу, викликає інтерес і позитивне емоційне налаштування на сприйняття матеріалу.

 Інтерактивне навчання дозволяє  обмінюватися знаннями, ідеями, способами діяльності в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки. Це дозволяє не тільки отримати нові знання, а й розвиває пізнавальну діяльність, переводить її в більш високі форми кооперації та співробітництва. Таке навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання. Розкріпачення інтелектуальних можливостей учнів за рахунок послаблення психологічних бар’єрів надає широкі можливості для розвитку їхніх творчих здібностей. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховуються почуття толерантності. Інтерактивне навчання суттєво впливає на свідомість і почуття особистості з метою виховання компетентного й відповідального учня який є вільною і водночас законослухняною, високоморальною, соціально та політично активною особистістю, повноправним членом шкільного колективу; на формування в учнів громадських поглядів, та переконань.

Виходячи з принципів особистісно  орієнтованого навчання,   учитель повинен дозволити учням засвоювати знання в тому темпі, який визначається  їхніми пізнавальним здібностями, забезпечити засвоєння всіма учнями знань на рівні державних стандартів, що дозволить їм продовжувати освіту або займатися трудовою діяльністю після отриманої спеціальної підготовки, а також дати можливість здібним учням максимально розвинути позитивні нахили і задовольнити свої пізнавальні інтереси. Учитель повинен прагнути, щоб основне було спрямоване не на пам’ять, а на мислення, щоб основною була творча діяльність, щоб суттєву частину знань учні засвоювали в процесі самостійного пошуку.

Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Важливо домогтися не стільки запам’ятовування конкретних відомостей, скільки досягти усвідомлення загальних закономірностей, виробити в учнів здатність вводити нові знання в систему раніше засвоєного, сформувати уміння пізнавальної діяльності на рівні їхнього вільного практичного застосування.  «Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. У нас не повинно бути нещасливих учнів, душу яких гнітить думка, що вони нінащо не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися», – писав В.О.Сухомлинський.

Заняття математикою розвиває особистість, робить її цілеспрямованою, активною, самостійною, вчить досліджувати нестандартно мислити, самостійно аналізувати, виявляти  творчий підхід у будь-якій діяльності.

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Ушкаленко  Алла Петрівна

учитель математики

 

Новоархангельський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія»
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

 

Використана література

  1. Енциклопедія педагогічних та інновацій Х.: Основа, 2009,  176с.
  2. Інтеактивні технологіїтна уроках математики. Х.: Основа, 2007, 128с
  3.  Груніна Г. М.Організація творчої та пошукової діяльності учнів / Г. М. Груніна // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 13 – 14. – С. 18 – 23.
  4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
  5. Осинская В. Н. Активация познавательной деятельносты учацихся на уроках математики в 9-10 классах К.: Радянська школа , 1980

навчально-пізнавальної діяльності // Нові технології навчання. – К., 2007.

  1. Основи психології і педагогіки. К.:Академвидав, 2006. 520с.
  2. Пізнай себе:Уроки для підлітків/ Упоряд. Т. Гончаренко-К.: Ред. загальнопед. газ.,  2005. 128 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання