Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літератури

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літературиДана стаття містить теоретичний матеріал щодо доцільності та ефективності використання методів проектів на уроках світової літератури. Метод проектів – це метод навчання в співпраці. Опублікована велика кількість психолого-педагогічних, науково-методичних праць, де учені доводять переваги цього методу, закликають учителів активно його використовувати. Але, на жаль, в практиці шкільного навчання вчителі не часто використовують цей метод.

На це є декілька причин:

•відсутність часу, оскільки метод проектів вимагає ретельно продуманої поетапної підготовки і вчителя, і учнів та їх наполегливої творчої праці протягом усього періоду роботи над проектом;
•відсутність психологічної готовності до інноваційної діяльності;
•відсутність стимулювання.

Але вчитель — професія творча, здатна подолати усі психологічні бар’єри, знайти час і використовувати цей метод, відчувши його продуктивність.
Згідно закону України «Про Освіту», метою освіти є «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями» [1, с.1].
Вважаю, що досягнення цієї мети можливе лише за умов оптимального вибору методів навчання, оскільки основною діяльністю школяра є навчання.
Метод проектів є одним із сучасних методів навчання, що належать до методів навчання в співпраці. Він є особливо продуктивним, тому що в ньому можуть бути реалізовані одразу декілька сучасних підходів: особистісно орієнтований, комунікативно-діяльнісний тощо. Особливістю методу є те, що він орієнтований на перехід від авторитарного стилю навчання до демократичного, завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів, яка реалізується як в індивідуальній, так і в парній, груповій діяльності, що завжди передбачає розв’язання проблеми.
Перспектива проектної роботи, на мою думку, в тому, що кожен з учасників – активно діюча особистість, яка намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його знанням, умінням, здібностям, мисленню тощо. Працюючи над проектом, учні спілкуються, співпрацюють і допомагають один одному в процесі навчання, розвивають соціальні, розумові та комунікативні навички.
В основу методу проектів покладено ідею, що виявляє сутність поняття «проект», його прагматичну спрямованість на результат, який можна отримати за умови розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми. Результат можна побачити, продумати, використати в реальній практичній діяльності. Тому необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблеми, використовуючи знання з різних галузей, уміння прогнозувати результати та можливі наслідки різних варіантів розв’язку, уміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки. Результати виконання проектів мають бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання, якщо практична — конкретний результат.
Метод проектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих по своїй суті. Тому, вважаю, що цей вид діяльності сприяє здійсненню індивідуального підходу в класах з різним рівнем підготовки під час вивчення та засвоєння нового матеріалу.
Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення.
Типи навчальних проектів, які можна використати на уроках літератури
1. Дослідницькі (дослідження художнього тексту). Вони дають змогу активізувати й розвивати розумові та мовленнєві здібності учнів, їхнє мислення, пам’ять, привчають до уважності, спостережливості, відповідальності, формують культ знань.
2. Інформаційні. Це проекти інтегрованого характеру. Вони передбачають збирання цікавих фактів із життя письменника, пошук відомостей про різні варіанти твору, складання карти подорожей літературних героїв тощо.
3. Ігрові (літературно-театральні вистави, ігрова імітація різних сюжетних версій та ситуацій, у яких опиняються герої, реклама твору, книги тощо).
4. Творчі (створення та презентація ілюстративного матеріалу, сценарію, журналу мандрівок разом із літературними героями, колажу, фото- проекту, відеофільму тощо).
5. Прикладні (складання словника власних назв, топонімічного словника, програми з літератури для онуків, проекту освіти 2050, хронічки життя класу, заповіту нащадкам тощо).
6. Практико-орієнтовані (орієнтований на соціальні інтереси: документ, програма, рекомендації, словник тощо. Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників із визначенням функцій кожного з них [2, с.221-222].
Етапи роботи над проблемою

ІІ. Етап передпроектної підготовки
 1. Формування проектної групи.
 2. Визначення об’єкту дослідження.
 3. Обрання наукових керівників і консультантів.
 4. Визначення теми проектної роботи.
 5. Визначення проблемної мети (завдання).
 6. Висунення гіпотез розв’язання проблемного завдання.
 7. Обґрунтування методів дослідження.
 8. Розробка плану дослідження.
 9. Пошук інформації, вивчення літератури з проблеми, яка досліджується.
ІІІ. Дослідницький етап
 1. Збирання даних із використанням відповідних методів дослідження.
 2. Аналіз вірогідності джерел інформації та отриманих даних.
 3. Обробка й аналіз отриманих даних.
 4. Підготовка висновків.
 5. Співставлення висновків із гіпотезою.
 6. Оформлення результатів дослідження та підготовка до підсумкового звіту.
ІІІІ. Етап представлення отриманих результатів
 1. Публічна презентація результатів дослідження.
 2. Аналіз обробки виконаної роботи.
 3. Оцінка роботи проектної групи загалом і кожного з її учасників окремо.

У такий спосіб досягається виконання низки різнорівневих дидактичних, розвивальних та виховних завдань[2, с.223].

Місія вчителя під час підготовки проекту – допомагати, ненав’язливо керувати, спрямовувати, координувати, консультувати, допомагати долати конфліктні ситуації, підтримувати бажання пізнавати й творити [4, с.6-7].

Умови ефективності роботи

 1. Кінцевий результат.
 2. Чітка система оцінювання роботи.

 

Додаток 1.

Етапи роботи над проектом

«Краса чистих людських взаємин у світовій літературі»

І етап.

 • Ознайомлення з життям і творчістю письменників О.Генрі та Дж.Олдріджа.
 • Ознайомлення з творами О.Генрі «Останній листок», «Дари волхвів», Дж.Олдріджа «Останній дюйм», «Акуляча клітка».
 • Усвідомлення змісту прочитаних творів, обмін враженнями.
 • Опрацювання елементів теорії літератури: оповідання, новела.
 • Визначення ключових епізодів у творах.
 • Контроль і корекція набутих знань.

На першому етапі чітко простежується виконання мети та завдань навчальної програми із світової літератури, єдність навчальної, розвиваючої та виховної мета, розширюється обсяг знань з теорії літератури, культурологічні знання, удосконалюються навички виразного читання, розвивається критичне мислення учнів тощо.

ІІ етап

 • Обговорення проблем, порушених у творі, з’ясування їх актуальності.
 • Характеристика літературних героїв.
 • Розвиток навичок аналізу творів.

ІІІ етап.

 • Використання інтерактивних технологій.
 • Творчі завдання: ілюстрації до творів, складання кросвордів, презентацій, створення рекламних роликів, написання творів-роздумів тощо.
 • Публічна презентація результатів дослідження.
 • Аналіз та оцінювання.

Тривалість проекту: з 06.03. 2014р. по 03.04.2014р.

Учасники: учитель світової літератури, учні 7 класу, бібліотекар, учитель інформатики, батьки учнів.

Тип проекту:

–   дослідницько-творчий, міжпредметний, опосередковано-керований, колективний, середньотривалий, теоретично-практичний.

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ
Гордашко Світлана Віталіївна  вчитель світової літератури та російської мови  Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Компаніївської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літератури

Список використаної літератури

 1. Закон України «Про освіту».
 2. Куцінко О.Г. Професійний довідник учителя літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2012.
 3. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко; за ред. О.І.Пометун. – К.: А.С.К., 2004.
 4. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок/ практ. пособ. – Воронеж: Учитель, 2001.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання