Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання комп’ютерного моделювання у процесі викладанні фізики

У виступі висвітлюється досвід роботи щодо використання комп’ютерного моделювання у процесі викладання фізики. Розкриваються шляхи реалізації потенційних можливостей шкільного курсу фізики щодо усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять, законів наукового світогляду.

використання комп’ютерного моделюванняУ процесі  моделювання інноваційного викладання учитель має чітко окреслити не лише систему знань, якими необхідно оволодіти учням, а, що саме головне, передбачити програму видів діяльності [3, 69].

Виходячи з того, що урок – це видима частина роботи вчителя, якій передує велика підготовча діяльність, постійно займаюсь пошуком такої організації уроків, яка забезпечила б не тільки засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, але і їх самостійну пізнавальну діяльність, що сприяє розумовому розвитку.

Намагаюсь знайти такі способи й прийоми створення проблемної ситуації та підібрати проблемні питання, які розраховані на індивідуальну, групову роботу учнів.

Важливе значення має формування в учнів:

1)               конкретних уявлень про предмети і явища та їхні властивості, знання цікавих фактів;

2)               понять, які виступають у вигляді нових термінів для учнів;

3)               різних зв’язків та відносин між явищами; уміння навести приклади, що демонструють практичну значимість досліджуваного питання [2, 10].

Досвід використання обчислювальної техніки на уроках фізики показав, що комп’ютер допомагає готовити завдання для відповідного рівня, темпу навчання й стилю кожного учня. Комп’ютер відкриває нові шляхи в розвитку мислення, надаючи нові можливості для активного навчання.

Програми моделювання включають учня в світ науки й техніки дозволяють «побачити» процеси всередині атома й атомного ядра, посадки космічний кораблів на Місяць або Венеру, хід променів в лінзах, наочно у вигляді імітаційних моделей провести ті або інші навчальні досліди на екрані дисплея.

Так, наприклад, використання таких програм, як Microsoft Office PowerPoint, відкриває широкі можливості для творчості учнів, для навчання їхньої дослідницької діяльності:

•    об’єкти на екрані можуть рухатися з різними швидкостями й взаємодіяти один з одним, це дає можливість вивчати закони руху й взаємодії тіл;
•    дозволяє конструювати об’єкти всіх видів: від будинків і техніки до експериментальних установок і моделей – значить відкривається можливість моделювати процес, робити спостереження й виміри, робити висновки й виявляти закономірності;
•    інше застосування графічного методу – побудова графіків залежностей фізичних величин (наприклад, за допомогою Microsoft Office Excel): зміна параметрів, що вводять, дозволяє краще зрозуміти фізичну природу, сутність досліджуваного явища.

 Важливим аспектом реалізації комп’ютерних моделей є отримання вихідної інформації у графічній формі. Особливості людської психіки і фізіології дозволяють швидко аналізувати, миттєво асоціювати з накопиченим досвідом і розпізнавати графічні образи на відміну від сухого набору формул і цифр. До того ж вміння аналізувати графічні залежності між різними величинами – це не лише необхідний елемент фізичної освіти, а й важливий чинник загального розвитку школяра та професійного становлення у будь-якій галузі.

Щоб зробити засіб навчання наочним, необхідно виділити основні властивості досліджуваного явища, тобто перетворити його в модель, правильно відобразити в моделі ці властивості і забезпечити доступність цієї моделі для учнів.

Реалізація адаптивних навчальних програм з курсу фізики забезпечує вищий ступінь індивідуалізації порівняно з традиційною груповою формою навчання, повне використання пізнавальних можливостей кожного учня [1, 68].

Програми цього виду можуть застосовуватися для додаткового ознайомлення учнів з навчальним матеріалом, для формування основних понять, первинного і підсумкового закріплення й повторення навчального матеріалу, відпрацювання основних умінь і навичок, а також для самоконтролю та контролю знань. Крім того, вони мають кілька режимів роботи, наприклад навчання, тренування, закріплення, контроль знань, тематичний залік.

Комп’ютерні моделі використовуються на уроках фізики під час вивчення властивостей ідеальних моделей (ідеальний газ, електричне поле, електронний газ), моделювання класичних дослідів з фізики (досліди Йоффе – Міллікена, Перрена, Кулона, Мандельштама, Папалексі); моделювання явищ, які не можна відтворити засобами шкільного фізичного кабінету (ядерний магнітний резонанс, стан критичної маси речовини); демонстрування принципу дії машин, приладів і установок (водяний насос, шлюз, парові машина і турбіна, коливальний контур, маятник, електровакуумні та напівпровідникові прилади, плазмотрон, циклотрон, ядерний реактор тощо), закріплення навичок фізичних вимірювань (визначення ціни поділки приладів, маси мікрочастинок тощо).

Лабораторні роботи відрізняються від комп’ютерних моделей явищ тим, що крім моделі демонстраційної установки вони містять додаткові блоки, а саме: блок зберігання результатів експериментальних досліджень, підпрограми побудови графіків залежності фізичних величин, блок обробки результатів експериментальних досліджень, а також електронний журнал, до якого автоматично заносяться результати діяльності учня.

Тренажери для розв’язування задач сприяють формуванню в учнів умінь і навичок розв’язувати фізичні задачі. Зміст цих програмних засобів становлять задачі, згруповані відповідно до рівня складності. Вони містять також підказки системи (радники), довідкові матеріали. Відповіді до задач можуть вводитись як у числовому, так і в загальному вигляді, причому в останньому випадку учень вводить формули в комп’ютер за допомогою клавіатури, а програма розпізнає відповіді незалежно від способу їх написання.

Вивчення фізики на основі використання навчальних комп’ютерних моделей дає змогу підвищити інтерес учнів до матеріалу, стимулювати розвиток пізнавальної активності і творчого мислення, формувати в учнів уявлення про комп’ютер як ефективний засіб пізнання закономірностей і явищ мікросвіту.

 Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Гусакова Світлана Вікторівна   вчитель математики та фізики Листопадівська загальноосвітня школа I-II ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання комп’ютерного моделювання у процесі викладанні фізики

Бібліографія

  1. Викладання фізики в школі. За ред. Коршака Є. В. – К. Радянська школа, 1986. – 186 с.
  2. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 128 с.
  3. Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання: навчальний посібник / Т.І. Чернецька. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2011. – 352 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання