Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку математики

Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку математикиПідкреслено, що інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень є активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.

Відмічено, що фективність уроку залежить від уміння вчителя аналізувати психологічні особливості управління діяльністю дітей, передбачати наслідки педагогічних впливів, враховувати психологічні критерії педагогічної діяльності. Знання вчителем психологічних закономірностей процесів навчання та виховання, розуміння психологічних факторів уроку сприятимуть підвищенню його результативності, дадуть можливість виявити причини невдач, відрізнити випадковий успіх від передбачуваного, прогнозувати напрямок розвитку учнів, здійснювати самоаналіз та корекцію своєї поведінки на уроці.

Охарактеризовано основні прийоми формування в учнів позитивної установки на урок. Розглянуто проблему оцінювання відповіді учнів та запропоновано реакції вчителя під час опитування учнів.

Висвітлено питання поліпшення зворотного зв’язку між учителем і учнем і забезпечення можливості осмисленого контролю та самоконтролю за результатом діяльності.

Розкрито питання мотивації учнів та запропоновано психолого-дидактичні закономірності для формування міцних знань, умінь і навичок учнів.

Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень є активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. [1, 2]

Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, дозволяють урізноманітнити види діяльності на уроці.

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються

загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації:

вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої

думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та

письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення.

Ефективність уроку залежить від уміння вчителя аналізувати психологічні особливості управління діяльністю дітей, передбачати наслідки педагогічних впливів, враховувати психологічні критерії педагогічної діяльності. Знання вчителем психологічних закономірностей процесів навчання та виховання, розуміння психологічних факторів уроку сприятимуть підвищенню його результативності, дадуть можливість виявити причини невдач, відрізнити випадковий успіх від передбачуваного, прогнозувати напрямок розвитку учнів, здійснювати самоаналіз та корекцію своєї поведінки на уроці.

Установка на урок виникає в перші його хвилини та за своєю якістю може бути позитивною чи негативною.

За позитивної установки учень швидко долучається до навчальної діяльності. За негативної установки учні дистанціюються від спілкування й взаємодії з учителем.

Прийоми, за допомогою яких учитель може сформувати в учнів позитивну установку на урок:

–         проекція на дітей позитивної установки вчителя, його емоційної співучасті, зацікавленості в результаті, впевненості в собі та дітях, передбаченні успіху.

–         Формування позитивної установки на урок внаслідок ефективно продуманого цілепокладання та мотиваційної діяльності. [3, 23]

Мета уроку програмує його результат, спочатку формулюється в узагальненому вигляді ( чому учень повинен навчитися), а далі конкретизується описом потрібних дій і зразків поведінки (опис дій учня, критерії правильності виконання дій).

Розуміння навчальної мети учнями дозволяє їм стати активними учасниками уроку , самим планувати й організовувати свою діяльність. Поліпшується зворотній зв’язок між учителем і учнем і забезпечується можливість осмисленого контролю та самоконтролю за результатом діяльності. Якщо мета уроку є метою учнів, то учні на уроці ініціативні та активні.

Опитування іноді стає найбільш конфліктним етапом уроку.Треба побудувати взаємодію так, щоб учні захотіли повідомити про неприємну інформацію. Тому негативно оцінювати відповіді учнів чи відмову від відповідей взагалі не можна. Правильні реакції вчителя під час опитування з метою виявлення незрозумілого матеріалу запропоновані в таблиці:

Відповідь учня

Реакції вчителя 
Правильна й упевнена Схвалити, поставити наступне запитання
Правильна ,але невпевнена Пояснити, чому відповідь правильна
Частково чи цілком невірна.Відмова від відповіді. Запитати іншого, запропонувати ”ключ”, спростити питання, повернутися до пройденого матеріалу.
Нерозумна чи поспішна. Виправити і продовжити урок.

Однією з важливих причин невдачі на уроці є відсутність в учнів мотивації до навчання . Мотив – це спонукання до активності. Вчитель повинен враховувати ,що головний мотив школярів – мотив досягнення – прагнення особистості домагатися успіхів і уникати невдач з метою підвищення чи збереження самоповаги, самооцінки в діяльності.

Для формування міцних знань, умінь і навичків учні повинні розв’язати достатню кількість задач одного і того ж типу з теми, що вивчається. Але в психології встановлено,що виконання однотипних завдань приводе до негативним явищам: учні починають розв’язувати задачі за аналогією з попередніми, не вдумуючись, не вчитуючись в умову, пропускаючи окремі суттєві міркування. Тому в розв’язках з’являються помилки.

Щоб не допустити цих негативних явищ , вчитель може користуватися наступними психолого – дидактичними закономірностями. (Послідовність міркувань, що повторюється при розв’язуванні однотипних задач, може згортатися або легко переходити в початковий ланцюг міркувань).

Систематичне використання “провокаційних” вправ підвищує увагу, точність міркувань , розвиває самоконтроль.

Використання цікавих задач мають такі цілі: формування і розвиток розумових операцій: аналізу і синтезу, порівнянь, аналогій, класифікацій, узагальнень. Розвиток та тренінг мислення взагалі й творчого зокрема.

Підтримання інтересу до предмета, до діяльності учнів узагалі, а унікальність цікавих задач слугує мотивом до навчальної діяльності. Розвиток таких якостей творчої особистості, як пізнавальна активність, посидючість, завзятість у досягненні мети, самостійна творчість.

У процесі навчання математики відбувається інтелектуальне зростання учнів, чому сприяє виховання “математичного бачення”. Тому потрібно ретельно обмірковувати зміст зорової інформації, що використовується на уроках. Важливим щодо цього є використання кольорових зображень.

Практика доводить, що при активному використанніі ІКТ досягаються

загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації:

вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої

думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та

письмову мову, відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення.[2, 78]

 Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Олійник Ольга Миколаївна

вчитель математики та фізики

 

Устинівська загальноосвітня школа I-III ступенів Устинівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку математики

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Закон України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” // Урядовий кур’єр. 2007. -№6.- с.2-4.
  2. Мадзігон В.М., Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання // Проблеми сучасного підручника: Зб.наук.праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип.4. – с.70-81.
  3. Подмазін С.А. Оптимізація навчальної діяльності // Психологія дидактики/ Психолог 2004. -№21-22. –с.22-39

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання