Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Практичні засади використання інтерактивних технологій при викладанні інформатики у 5 класі

У роботі висвітлюється питання впровадження інтерактивних технологій при викладанні інформатики у 5 класі. Подано власний досвід застосування цих технологій на різних етапах уроку. Наведений матеріал стане у пригоді вчителям, які цікавляться інноваціями у викладанні інформатики.

використання інтерактивних технологійБурхливий розвиток комп’ютерної техніки й інформаційних технологій вимагає від людини вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, змінювати його, застосовувати  для власних потреб. І чим раніше це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.

Курс «Інформатика» в 5 класі передбачає оволодіння теоретичними і практичними навичками роботи за комп’ютером, розвиток логічного й алгоритмічного стилю мислення.

Завданням вивчення інформатики є вміння організовувати співпрацю для розв’язання навчальних, дослідницьких і практичних завдань, формування знань, умінь і навичок проводити операції над інформаційними процесами, висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, перевіряти їх за допомогою ІКТ, обмінюватися повідомленням.

У програмі для 5 класу зазначено, що кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані предметна ІКТ-компетентність та інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна компетентності.

З метою реалізації вищезазначених завдань  виникає необхідність застосовувати в своїй діяльності  крім традиційних форм роботи й  інтерактивні методи навчання інформатики, на яких слід дати учням не лише теоретичні знання, а й навчити їх думати, обговорювати, досліджувати та застосовувати предметний матеріал. Але, перш за все, необхідно створити такі умови, за яких процес навчання буде зорієнтований на формування в учнів досвіду практичної роботи.

Інтерактивні уроки вирізняються тим, що під час їх проведення поєднуються два типи уроків: узагальнення та систематизація, контроль та коригування знань і вмінь учнів.

Як приклад можу запропонувати наступні форми проведення інтерактивних уроків під час вивчення курсу інформатики в 5 класі.

 • Урок-аукціон. Такий урок можна використати для закріплення матеріалу та перевірки знань з теми «Основи роботи з комп’ютером». У якості лотів – пристрої комп’ютера. Той, хто останній назве пристрій та дасть йому вірну характеристику, отримає максимальну кількість балів.
 • Урок-сумнівів. Учні об’єднуються у групи, кожна з яких повинна підготувати розповідь про переваги і недоліки різних видів сучасних комп’ютерів. (Тема уроку «Види сучасних персональних комп’ютерів»).
 • Пошукова практична робота. Учні отримують питання і за допомогою комп’ютера та методичних вказівок знаходять на них відповіді. (Теми уроків «Графічні об’єкти та їх властивості», «Редагування презентацій», «Використання презентацій у процесі навчання»). Під керівництвом вчителя діти вчаться осмислювати умову завдання, актуалізувати отримані раніше знання та навички, аналізувати, порівнювати, робити висновки, узагальнювати, перевіряти результати роботи.
 • Урок-конкурс. Наприклад, при вивченні теми «Створення зображень в середовищі графічного редактора», «Створення презентації на основі шаблону». Застосування такого виду роботи може передбачати використання рольових ігор для захисту робіт. Учні уявляють себе художниками, дизайнерами, психологами, вчителями, адже перед ними стоїть нелегке завдання: створити зображення, презентацію, які б були гармонійними й зацікавили людей.
 • Урок-лабіринт можна використати при викладенні будь-якої теми. Тут можна розгадувати кросворди, ребуси, шифровки, доповнювати речення, схеми і т.д.

Перед тим як розпочинати вивчення нової теми, актуалізацію опорних знань доречно проводити через мозковий штурм, опираючись на  життєвий та знаннєвий досвід дітей та створення проблемних ситуацій, які потребують вирішення через вивчення нового матеріалу. Зрозуміло, що навряд чи учні 5 класу будуть здатні самостійно розв’язати задачу проблемного характеру. А ось метод проблемного викладу буде цілком доречним, оскільки буде спонукати дітей розмірковувати, свідомо сприймати навчальний матеріал.

Наприклад перед вивченням теми «Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти» створюється проблемна ситуація: «Адміністрація школи звернулася до нас з пропозицією, створити презентацію про школу». Після демонстрації зразка, учні висловлюють думки сценарію, структури та об’єктів презентації.

Для опрацювання та вивчення питання про «Поняття програми її запуску і основних об’єктів. Вікна програми» доцільно застосувати вправу «Знайди зайвий об’єкт», де учні розвивають свою творчість, уяву, мовлення.

Урізноманітнити  етап вивчення й закріплення нового матеріалу  можна вправою «Шпаргалка». Учням необхідно прочитати навчальний матеріал з відповідного параграфа й передати його зміст за допомогою рисунків, умовних позначень або схем. За цією шпаргалкою потрібно відтворити текст. Наприкінці відзначають найкращі шпаргалки та доповідачів.

При перевірці домашнього завдання  використовую прийоми «Ланцюжок»,  «Вірю—не вірю», «Снігова куля», комп’ютерне тестування.

 • Прийом «Ланцюжок».

Перший учень ставить коротке питання другому. Другий відпо­відає і ставить третьому, і так до останнього учня.

Тема «Поняття про файл і папку». Питання можуть бути такими:

1)      Що таке файл?

2)      Які можуть бути імена й розширення  файлів?

3)      Назвати неприпустимі символи в іменах файлів.

4)      Де можна зберігати файли?

5)      Як можна переглянути списки файлів і папок?

6)      Які призначення кнопок у вікні провідника?

 • Прийом «Вірю—не вірю».

Тема «Інструменти опрацювання графічних зображень».

Учень розпочинає висловлення: «З графічними об’єктами за допомогою інструмента …  можна виконати наступні дії …» Учні повинні погодитися з цим висловленням чи ні.

 • «Снігова куля».

Тема «Створення презентацій за наведеним планом».

Один учень називає програму, другий – варіант запуску цієї програми, третій – елементи вікна, четвертий – призначення цієї програми.

Дуже широко використовую контролюючі програми для проведення комп’ютерного тестування, яке стимулює пізнавальну активність учнів, підвищує мотивацію учнів до вивчення домашнього завдання. Перевагою тест-програм є об’єктивність в оцінці знань.

Оскільки досить часто кількість комп’ютерів у класі не відповідає кількості учнів, для виконання практичних завдань можна застосувати роботу в парах,  при цьому  ряд  проблем, які виникають при розв’язуванні задач, школярі можуть  вирішити шляхом  обговорення без допомоги вчителя.

У програмі з інформатики зазначено, що у процесі викладання предмету учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт.

Тому, саме від нас, учителів, буде залежати наскільки цікавим стане урок інформатики для дітей.

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Драганець Валентина Миколаївна вчитель математики і інформатики Староосотська загальноосвітня школа I-III ступенів Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Практичні засади використання інтерактивних технологій при викладанні інформатики у 5 класі

 

Бібліографія

 1. Програма курсу  ІНФОРМАТИКА 5 – 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Метод. посібник / Авт. укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: АПН, 2002.
 3. Падалка О. С. та інші. Педагогічні технології. – К.: Укр. енциклопедія, 1995.
 4. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: АСК., 2006.
 5. Пометун О.І., Коберник Г.І., Побірченко Н.С. та ін. Інтерактивні технології навчання // Сільська школа України. – 2004. – №16-17 (88-89). –128 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання