Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Переваги та недоліки використання ікт на уроках психології в 11 класі

В статті висвітлено організаційно-методичні проблеми використання ІКТ на уроках психології в 11 класі, а також переваги та недоліки застосування комп’ютера під час вивчення курсу «Психологія»(академічний рівень). Матеріал призначений для вчителів-предметників та практичних психологів у закладах освіти

 Переваги та недоліки використання ікт на урокахМодернізація шкільної освіти припускає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи вагому роль інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Важко відмовитися від потенціалу нових засобів і під час уроків психології в 11 класі

Інформаційно-комунікативні технології якісно змінюють зміст, методи та організаційні форми навчання, та при певних умовах можуть сприяти корекції та розвитку вищих психічних функцій, корекції прогалин в знаннях, формуванню пізнавальних здібностей.

Вивчення психології в навчальному закладі спрямоване не тільки на засвоєння певної суми знань, але і на розвиток особистості учня. Побудувати навчальний процес, враховуючи потреби та здібності кожного учня можливо тільки з використанням новітніх освітніх технологій.

Уроки психології, на яких необхідно засвоїти певний теоретичний матеріал проводяться в Златопільській гімназії м.Новомиргорода з розрахунку «один комп’ютер-один учень», що дозволяє учневі безпосередньо приймати участь у побудові навчального процесу; здійснюється міцне і свідоме засвоєння матеріалу уроку, а також розвиток в учнів логічного мислення, творчої активності, вміння самостійно працювати та інтелекту загалом.

 Фактори, що сприяють більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій (НІТ): дидактичні можливості використання комп’ютера; наявність на ринку численних програмних продуктів для школи; наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяють тому, що в дітей формується готовність (психологічна, мотиваційна, практична) до використання комп’ютерів у навчанні на різних навчальних предметах.

Використання комп’ютера як засобу навчання під час вивчення психології  вносить зміни й у інші елементи педагогічної технології (процес навчання, організацію навчання, засоби навчання тощо). Це,  дозволяє вирішити декілька груп проблем: загальнодидактичних, методичних, інформаційних (тих, що стосуються комп’ютера як засобу навчання), професійних й організаційних, кожна з яких, у свою чергу, дозволяє вирішити відповідні теоретичні і практичні завдання.

Організаційно-методичні проблеми використання комп’ютера в навчальній діяльності одинадцятикласників: дотримання специфіки змісту навчального предмета; дотримання особливостей методичної системи, що використовується при вивчені психологічних термінів та понять; обґрунтування доцільності використання комп’ютера; обґрунтування дидактичних і технічних вимог до педагогічних програмних засобів; виявлення, експертиза і добір педагогічних програмних засобів; проектування педагогічних програмних засобів, систем комп’ютерних завдань або електронного дидактичного матеріалу; використання програмного продукту в технології навчання предмету; використання програмованих тестів під час діагностичної роботи  на практичних заняттях.

Переваги роботи з комп’ютером на уроці: скорочується час вироблення необхідних технічних навичок учнів; збільшується кількість тренувальних завдань; природно досягається необхідний темп роботи учня; легко досягається диференціація навчання; учень стає суб’єктом навчання, тому що програма вимагає від нього активного управління; з’являється можливість моделювати безліч процесів, за допомогою комп’ютерної анімації створювати на уроці ігрову пізнавальну ситуацію; урок можна забезпечити матеріалами, користуючись засобами телекомунікацій; діалог із програмою отримує характер навчальної гри, і у більшості дітей підвищується мотивація навчальної діяльності; на обробку результатів діагностування використовується досить мало часу; учні в будь-який момент можуть повернутися до теоретичного матеріалу під час виконання домашнього завдання.

Недоліки роботи з комп’ютерними програмами: діалог із програмою позбавлений емоційності і, як правило, одноманітний; програмісти не можуть врахувати особливостей конкретної групи учнів, тут вкрай важлива роль вчителя; не забезпечується розвиток мовної, графічної і писемної культури учнів; крім помилок у вивченні навчального предмета, що учень робить і на традиційних уроках, з’являються ще технологічні помилки при роботі з програмою; як правило, матеріал подається в умовній формі, сильно стиснутій й одноманітній; контроль знань обмежений декількома формами – тестами або опитуванням; учителю потрібно мати спеціальні знання, уміння і навички роботи з комп’ютерною технікою; серед наявного програмного забезпечення багато неякісного, що не враховує специфіку роботи із школярами, що має багато фактичних або методичних помилок. Програмісти часто просто не враховують змісту шкільних навчальних програм.

   

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Рождественська Ірина Олександрівна

 

практичний психолог

Златопільська гімназія м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

 

Переваги та недоліки використання ікт на уроках психології в 11 класі

 

 

                            

Список використаних джерел

1.Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт. кол.; За ред. Ю. І. Костюка АПН України. — К.: ІЗМН, 1997. — 264 с.

2.Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. — М.: Педагогика, 1989.

3.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.

4.http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=14598&chapter=1


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання