Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Особистісно орієнтоване навчання на уроках історії

Особистісно орієнтоване навчанняОсобистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти.

 Мета особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні.

Завдання:

–         розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини;

–         максимально виявити, ініціювати, використати, «окультурити» індивідуальний досвід дитини;

–         допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись, а не формувати попередньо задані якості;

–         сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати своє повсякденне життя,  правильно визначати лінії життя. (3)

Проаналізуємо методи організації навчальної діяльності.

  • Метод організації пізнавальної діяльності спрямований на розв’язання загальноосвітньої задачі навчання. Передбачає використання вчителем прийомів словесного, наочного, словесно-друкованого способів навчання:

 Основні прийоми: образна розповідь, педагогічне оповідання, опис, характеристика, коротке повідомлення, визначення, пояснення, конкретизація, розмірковуючий виклад, пояснення з використанням логічної схеми.

Основні засоби: слово вчителя, образотворча або графічна наочність, навчальні, документальні чи художні тексти. За допомогою основних прийомів і засобів цього методу забезпечується сприйняття  й усвідомлення учнями нового матеріалу на відтворювальному й частково – перетворювальному рівні, що проявляється в процесі виконання ними пізнавальних завдань відповідного типу: «Назвіть…», «Розкажіть…», «Опишіть…», «Дайте визначення…», «Поясніть…».

Основу цього методу складає більшою мірою робота пам’яті й уяви, аніж мислення.

  • Метод організації практичної діяльності учнів спрямований на реалізацію розвивального навчання – оволодіння школярами способами навчальної, розумової й предметної діяльності.

 Основні прийоми: організація вправ учнів у діях, практичний – з класифікацією методів за джерелом знань або репродуктивний – з класифікації методів за ступенем пізнавальної самостійності учнів.

Основні засоби: система практичних знань – поетапність, поступовість, поступальність.

  • Метод організації творчо-пошукової діяльності спрямований на реалізацію розвивального завдання навчання.

 Основні прийоми: проблемний виклад, евристична бесіда, самостійне розв’язання навчальних проблем.

Основні засоби: різні типи питань творчого характеру; суперечності, установлення подібності й розбіжностей, на пошук і встановлення причинно-наслідкових зв’язків, завдання на здійснення дії вибору, конкретизацію історичних понять і зв’язків…

Форми: мозковий штурм, історична задача, ланцюгова реакція, ігри: «Точка зору», «Компетентність», «Знайди помилку», «Так – ні», «Мандрівка на машині часу».

  • Метод організації ціннісно-смислової діяльності учнів дає змогу реалізовувати виховні завдання навчання, забезпечуючи орієнтацію учнів у світі людських цінностей і морально-етичних мислень.

 Основні прийоми: побудова ситуації вибору та конструювання  рольової ситуації.

Основні засоби: оцінюванні завдання, які виконуються в умовах або ситуації вибору, або рольової ситуації.

Форми: «публічні лекції», «захисти проектів», «розмови з усім світом», «сократівські бесіди», «філософські столи» та інші. (1)

Проаналізувавши знання учнів стає зрозумілим, що при достатньо високому рівні запам’ятовування – низький рівень здатності учнів аналізувати, робити висновки. Аналізувати, робити висновки означає – мислити, розвивати свою уяву. У процесі навчання уява є суттєвою передумовою для засвоєння знань, що вимагає вміння уявити собі конкретну ситуацію, яку учень не може сприйняти безпосередньо. Для кращого засвоєння матеріалу на уроці учнями вчитель використовує образно опорні символи та образно опорні схеми (малюнки, які відображають зміст історичного процесу). (2)

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Соколенко Людмила Анатоліївна вчитель історії та географії  Приютівська загальноосвітня школа I-III ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області

Особистісно орієнтоване навчання на уроках історії

 

 

Література:

  1. «Історія в школах України». Журнал. –  2002. – № 4. – с. 27-32.
  2. «Історія та правознавство». Журнал. – 2004. – № 12. – с. 5-9.
  3. Якиманська І.С. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.:ІЗМН, 1998. – 204 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання