Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури

У тезах розглядаються особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури, принципи та умови організації діяльності учнів за сучасними новітніми технологіями, розробка та впровадження яких сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей.

Особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури У Національній доктрині розвитку освіти зазна­чено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують по­дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступ­ність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання» [1]. Тому перехід до інформаційного суспільства в Україні є об’єктивною необхідністю, а інтегра­ція України до єдиного світового простору викликає необхідність впроваджувати високотехнологічні інформаційні засоби навчання в освіту, займатися пошуками шляхів адаптації школи до сучасної дійсності.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей знайомляться з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету. Це навіть не твердження, а практична догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету доводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп’ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. Такого партнера їй часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Передовою технологією у дидактичному аспекті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є  програма «Intel®. Навчання для майбутнього», яка допомагає вчителю підготувати конкурентоспроможного учня, готового жити в інформаційному суспільстві, адже інформаційне суспільство вимагає від людини набуття здатності та вмінь самостійно здобувати і нестандартно використовувати знання, опановувати інформаційні технології їх пошуку, осмислення, поглиблення та застосування, які стають органічною потребою кожної людини.

Я завжди задаю собі питання: «Як  зробити урок цікавим?  Як перетворити його на годину естетичної насолоди, хвилюючу мандрівку з учнями в незвідані світи, в таємниці людського серця? Як розширити прагнення учнів до знань?» Проаналізувавши різні педагогічні технології, я прийшла до висновку, що допомогти мені можуть ІКТ: саме вони дають можливість зацікавити учнів  самостійним пошуком з різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення,   вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час дитина спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Саме тому, на мою думку, наочне подання інформації має велике значення на усіх етапах уроку. Застосування ІКТ не лише осучаснює, але й забезпечує нову якість навчання та викладання, оптимізує умови освітнього процесу та підвищує його ефективність, а також забезпечує здійснення основної соціальної функції школи – «підготовку людини до повноцінної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства»[2].

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, – яку вони здійснюють упродовж певного часу. У своїй діяльності час від часу організовую навчальну діяльність за методом проектів. Наприклад, навчальний проект зі світової літератури для учнів 8 класу під час вивчення теми «М.Сервантес «Дон Кіхот» поєднував чимало проблем, пов’язаних не лише із навчальними предметами. В ході роботи над проектом діти заглибились в етичні та моральні проблеми існування кожної людини, її відповідальності перед собою та суспільством, частиною якого вона є. Під час роботи над проектом учні спробували побачити світ, створений великим митцем епохи Відродження та порівняти його із сучасністю. Окрім цього, робота над проектом сприяла формуванню у школярів розуміння найвищої цінності життя, виробленню переконання про необхідність переборювати труднощі та проблеми, вірити у свої сили та бути справедливим у всьому. Об’єднавшись у групи, учні робили дослідження на визначену кожній групі тему: група “Дослідники” – з різних інформаційних джерел знаходили інформацію про історію створення роману М.Сервантеса «Дон Кіхот», його видання та переклади, працювали над створенням буклету «Книга усіх часів і народів»; група “Літературознавці” – опрацьовували  літературознавчий словник, знаходили значення понять, що стосувалися твору (роман, пародія, донкіхотство, лицар, сатира, гідальго тощо), створювали глосарій «Nota Bene»; група “Аналітики” – досліджували текст твору, визначали, як сприймають оточуючий світ Дон Кіхот, Санчо Панса та інші герої роману; визначали у чому причина невдач Дон Кіхота та створювали колаж «Дивак? Безумець? Герой?»; група “Філософи” – досліджували текст роману, визначали сутність життя людини за твором та створювали презентацію «Правда про Дон Кіхота». Таким чином. працюючи в режимі постійних шукань та новизни, школярі з радістю йшли на уроки, а інтерес до знань спонукав самостійно знаходити джерела інформації. Створюючи продукт своєї діяльності учні не лише заробляли оцінку, а й вдосконалювали свої вміння працювати на комп’ютері, з різними інформаційними джерелами та краще запам’ятовували матеріал.

 Отже, метод проектів припускає можливість з одного боку – вирішення деякої проблеми, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Застосування мультимедійних технологій сприятиме формуванню інтелектуальних умінь, творчої діяльності учнів. За своєю сутністю урок може стати святом, у якому учні є його співавторами [3].

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу, дозволяє  отримати навички ХХІ століття [3].

 

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ
Злочевська Наталія Володимирівна  вчитель української мови та літератури  Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів №8 Олександрійської міської ради Кіровоградської області Особливості використання ІКТна уроках мови та літератури

 

Бібліографія:

 

  1. Національна доктрина розвитку освіти // Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.02 року.
  2. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг.ред. О.М. Пєхота. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
  3. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання