Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Образ Дону в „Слові о полку Ігоревім”

Образ дону в „слові о полку ігоревім”Постановка проблеми. Реформування системи загальної середньої освіти в Україні в сучасних умовах спрямоване на реалізацію індивідуальних якостей учнів, переорієнтацію їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. Вагоме значення для формування гармонійної особистості відводиться літературній освіті, зокрема роботі над художніми творами.

Серед сучасних видів навчальної діяльності, які сприяють формуванню творчої активності учнів, їх читацької компетентності, світогляду, саморозвитку і самовираженню, ефективними є діалогові види навчання, що спрямовані на розвиток критичності та самостійності мислення, допитливості, винахідливості школярів. Психологи З. Фройд і Ж. Піаже вказували на те, що першочерговою причиною психічних захворювань дитини, яка співпрацює і виховується в колективі, є позбавлення її можливості спілкуватися. Французький психолог П. Жане вперше довів, що спілкування з іншими людьми впливає на настрій і поведінку, сприяє формуванню особистості. Сучасний психолог С. Максименко зазначає, що обмінюючись інформацією, взаємодіючи між собою, учні таким чином здійснюють „різнобічні впливи на інших партнерів по спілкуванню”, „встановлюють комунікативні зв’язки” і „пізнають фізичні, психічні й індивідуальні особливості, притаманні кожній стороні” [с. 152].

Провідною ідеєю методики викладання літератури на діалогічній основі є та, що застосування діалогових видів сприяє вмінню заглиблюватися в текст, висловлювати власну позицію, аргументувати її та порівнювати з інакшими позиціями.

Покажемо застосування діалогових видів навчання на прикладі застосування міфологеми води у пам’ятці давньої літератури „Слові о полку Ігоревім”.

Аналіз наукової літератури. „Слово о полку Ігоревім” є величною пам’яткою давньоруської літератури. Твір був написаний наприкінці ХІІ століття. Та став відомий лише у ХVІІІ столітті завдяки відкриттю О. І. Мусіна - Пушкіна, археографу, історику, збирачу рукописів і давніх літописів, члену Російської академії наук і державному діячеві. Російський діяч установив дату створення пам’ятки культури. Йому належить текстологічне, орфографічне та палеографічне дослідження. Ним був зроблений і ритмічний переклад „Слова”. Значущість у дослідженні пам’ятки культури мають праці таких учених, як: М. Бантиш - Каменського, В. Капніста, М. Максимовича, О. Потебні, О. Огоновського, І. Франка, О. Партацького, П. Житецького, М. Грушевського, В. Перетц, М. Грунського, О. Білецького, М. Гудзія, В. Адріанової - Перетц, Л. Булаховського, С. Маслова, В. Микитася, М. Котляра, Л. Махновця, С. Пінчука, О. Мишанича, В. Франчук, П. Охріменка, М. Гетьманця, В. Німчука та інших.

Науковий доробок у дослідженні „Слова…” належить російським, болгарським, польським, чеським, американським, італійським, німецьким, французьким, індійським, японським ученим. Цікавість в аспекті досліджуваної теми являють праці Д. Лихачова [2], Б. Рибакова [5], Л. Дмитрієва [1], зокрема його „История первого издания „Слова о полку Игореве”. Материалы и исследование” (1960), публікації, підготовлені польською дослідницею А. Обребською - Яблонською, А. Б. Стояновим у Болгарії, Д. С. Вортом, Р. Якобсоном в Америці.

Мета статті: дослідити образ Дону в „Слові о полку Ігоревім”; розкрити символічне значення образу Дону; показати його значущість для людей.

Виклад основного матеріалу. Твір порівняно невеликого обсягу. Однак чільне місце в ньому займає образ води, й насамперед річок. Це свідчить про те, наскільки язичники відчували свою залежність від явищ природи [4, с. 36]. З водою пов’язували народження, життя, здоров’я, силу, небезпеку, смерть тощо. У творі насамперед згадуються ріки Сула, Немига, Каяла, Рось, Донець, Дніпро, Стугна, Волга, Дунай. Перша згадка про ріки зустрічається в розповіді Бояна:

„Не буря ясних соколів

Занесла через поля широкі, –

Галич лине зграями

К Дону великому”.

 „Іржуть коні за Сулою…”

 „На синій Дон погляньмо” [6].

Тричі згадка про ріку є вказівкою на очікування чогось. У нашому випадку можемо зазначити, що це небезпека. На це вказують слова „буря” та „іржуть коні за Сулою…” Найчастіше згадується Дон. Своєрідне обрамлення, в якому згадується Дон, підсилює відчуття небезпеки. Саме з Дону, як дізнаємося далі з розповіді давнього співця, „чотири хмари находять з моря”. Варто зазначити, що під „морем” давні слов’яни розуміли будь - яку велику водойму, насамперед ріку. Із - за Дону насуваються війська половецькі. Так, сама назва річки в перекладі зі скіфсько - осетинської мови означає „вода”. Відтак Дон постає і як велика річка, і як вода - море. Про це свідчать рядки: „Половці наступають від Дону, / Від Дону, та й від моря”. Повтор вказує на могутність ріки. Приховане порівняння ріки з морем вказує на численну перевагу половців (велика сила, що насувалася з чотирьох сторін, оточила дружину Ігоря).

Неодноразова згадка про Дон у творі свідчить про могутність ріки, її важливість для русичів. Для Ігоря Дон є втіленням слави, величі, долі: „Зажадалося князеві / На провіщання не зважати, / Пошукати долі на Дону великім”.

До того ж біля Дону можна „списа приломити” чи „шоломом пити воду з Дону”. Вирази мають символічне значення. „Списа приломити” означає вступити в битву. Зазначений вислів вказує на сміливість і хоробрість Ігоря, бажання князя самому битися з половцями. Однак прослідковується не лише жага битви, а й сподівання на перемогу. Про це свідчить вислів „шоломом пити воду з Дону”. Дон є місцем перемоги Ігоря в першій битві, оскільки від нього він погнав половців, і на Дон Ігор веде своє військо.

Перед початком другої битви Ігорю було попередження:

Бути грому великому,

Литися дощеві стрілами

З Дону великого.

У протиставленні вбачаємо нерозривну єдність, світову вертикаль, космічність простору, трансформацію небесного в земне, земного – в небесне: хмари надходять з моря” – литися дощеві […] з Дону великого”. Також у зазначених словах вбачаємо не просто попередження для Ігоря (затемнення сонця перед початком битви, буря і неспокій звірів і птахів перед початком другої битви), а гнів бога - громовержця Перуна, оскільки тільки його стріли могли „литися дощем” по Дону.

Ігор думав „приломити списа” біля Дону, а „списи поламалися”, „пити воду шоломом”, а „мечі пощербилися”, „шукати долі на Дону”, а отримав поразку. Відтак Дон виступає місцем поразки Ігоря.

Можемо зазначити, що Дон спочатку виступає місцем поразки для половців. Саме до Дону втікали половецькі хани Кончак і Гзак, гнані дружиною Ігоря („А половці дорогами небитими / Помчалися к Дону великому”. „Ігор на Дон війська веде”). З іншого боку Дон виступає місцем поразки Ігоря та перемоги половців. З моря - Дону надходять чотири хмари, що хочуть закрити сонце, тобто половці насувалися з чотирьох сторін. Дон постає не лише місцем поразки Ігоря та його дружини, а й полонення князів.

Можемо також потрактувати, що Дон – місце ганьби Ігоря:

Тут же то списам поламатися,

Тут же то шаблям пощербитися

Об шоломи половецькі

На річці Каялі

Близько Дону великого!

Убачаємо антитезу: Дон – доля - недоля (полонення); Дон – слава – ганьба; Дон – втікання ханів - наступ Ігоря, Дон – наступ половців - втрата дружини; Дон – перемога - поразка.

Дон постає і в розповіді бояр, які трактують сон Святослава, зазначаючи, що саме біля Дону сталася небезпеки, оскільки князі - брати хотіли шукати долі в місті Тмуторокані та „ще й з Дону шоломом напитись”.

Автор „Слова…”, а він же виступає й Бояном, звертається до князів Ігоря та Всеволода, говорячи про їхні силу, доблесть, відвагу. У зверненнях обов’язково постає ріка Дон. Так, звертаючись до Всеволода, автор зазначає, що „Твої-бо воїни можуть / Волгу веслами розплескати, / А Дон шоломами вилити”. Знову вбачаємо, що автор, згадуючи дві могутні ріки, підкреслює могутність не лише Всеволода, а його воїнів.

Автор „Слова…”, розповідаючи про похід Ігоря, перемежовує розповідь згадкою про похід Святослава на половців, полонення ним Кобяка, встановлення миру з половцями. Є у творі згадка і про міжусобиці між руськими князями та заклик об’єднатися, адже не можна „здолати” Дон, будучи роз’єднаними. На це вказують такі слова твору: „Дон тебе, князю, кличе, / Князів на подолання ззиває”. У цих словах звучить заклик припинити міжусобиці та діяти спільну, адже саме міжусобиці спричиняють набіги половців, що перевищують русів своєю кількістю. Однак заклик Святослава не знаходить відгуку серед князів. Відтак „Встала тоді обида / В силах Даждьбожого внука… / Сплеснула крильми лебединими, / На синьому морі / Біля Дону плещучись”. У словах сплеснула крильми лебединими” вбачається безпорадність Святослава вмовити князів об’єднатися.

Ігор, після втечі з полону, йде до Дону, а від нього до Дінця: „Ігор мислю поле міряє / Од великого Дону / Та й до Дінця малого”. Уданому контексті дві річки постають як місце порятунку Ігоря з полону. До того ж вони переховують князя, ховаючи його сліди: очерети, в які Ігор „поскочив горностаєм”, „білим гоголем на воду полинув”, в яких можна було знаходитися кілька днів; „луг донецький” – міcце біля Дону; кінь, який знаходиться за Доном. Дон постає як образ рідної землі, на яку ступає Ігор.

Дослідивши образ Дону в „Слові о полку Ігоревім”, можемо визначити значення ріки, що постає місцем:

 • кращого життя, долі;
 • битви дружини Ігоря з половцями;
 • перемоги Ігоря над половцями;
 • володіння рікою;
 • утвердження повної своєї влади на тими, хто живе поблизу річки;
 • втечі половецьких ханів;
 • поразки князя в битві;
 • полонення князя, його брата, сина, племінника;
 • ганьби Ігоря;
 • колишньої слави Святослава;
 • перемоги Святослава над половцями, полоненням Кобяка;
 • безпорадності та безсилля Святослава умовити князів об’єднатися;
 • переховування князя після втечі з полону (очерет, луг поблизу Дона);
 • порятунку Ігоря з полону (річка, за якою знаходився кінь);
 • рідної сторони, Батьківщини.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У ході роботи над „Словом о полку Ігоревім” серед ефективних видів навчання будуть пошукова робота учнів, дослідження образів річок, бесіда, що спрямована на з’ясування символічного образу річок і водного простору в цілому. Такі види навчальної діяльності сприяють самостійній роботі учнів, формують навички зв’язного мовлення, вміння висловлювати власну думку, аналізувати й інтерпретувати текст, створюють сприятливі психолого - педагогічні умови, в яких формуються та проявляються вміння діалогічної взаємодії. Предметом подальших досліджень може бути з’ясування образу річок Сула, Немига, Каяла, Рось, Донець, Дніпро, Стугна, Волга, Дунай, що згадуються у творі, а також розкриття символічного значення слів, що відносяться до водного простору та розкривають сутність поняття „міфологема води” таких, як - от: хмари, блискавка, грім, річка, море, болота, потоки, лукомор’є, озера, роса туман тощо.

 Література

 1. Дмитриев Л. А. История первого издания „Слова о полку Игореве”. Материалы и исследование / Л. А. Дмитриев / Отв. ред. Д. С. Лихачев. – М.; Л., 1960. –378 с.
 2. Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачёв. – Л. : Наука, 1973. – 372 с.
 3. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко. – М. : Рефл. - бук, К. : Ваклер, 2004. – 523 с.
 4. Небеленчук І. О. Джерело нашого життя: концепт води у творах світової літератури: навчально-методичний посібник. – К. : ТОВ „СІТІПРІНТ”, 2013. – 201 с.
 5. Рыбаков Б. А. „Слово о полку Игореве” и его современники. – М., 1971. – С. 223.
 6. Слово о полку Ігоревім / [упоряд. та приміт. О. Мишанича; іл., макет та худож. оформл. В. Лопати. – К. : Радянська школа, 1986. – 310 с.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Небеленчук Ірина Олександрівна  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Образ Дону в „Слові о полку Ігоревім”

2470 Комментарии

Add a Comment
 1. Ірино Олександрівно, спасибі за змістовний і цікавий матеріал дослідження. Справді, дана тема є цікавою для учнів. Зокрема, хочу поділитися невеличкими учнівськими спостереженнями восьмикласників щодо трактування автором “Слова…” образу річки Каяли: у рядках “тут два брати розлучилися на березі бистрої Каяли; тут кривавого вина недостало; тут пир докончали хоробрі русичі: сватів попоїли і самі полягли за землю Руськую” школярі відзначили, що річка виступає своєрідним рубіконом, вибором, який є дуже важливим. У другому епізоді твору, де “корять князя Ігоря, що потопив добро на дні Каяли, ріки половецької”, проводилися аналогії зі Стіксом, адже Ігор мусив пересісти “у сідло кощієве”, стати полоненим. А в епізоді плачу Ярославни, коли “омочу бобровий рукав у Каялі-ріці” учнями проводилася паралель із казковою “живою і мертвою водою”. Ось такі думки з приводу. Ще раз велике спасибі за статтю.

  1. Світлано Василівно, дякую за такі цікаві спостереження. Щодо рядків “тут два брати розлучилися на березі бистрої Каяли; тут кривавого вина недостало; тут пир докончали хоробрі русичі: сватів попоїли і самі полягли за землю Руськую”, то у перекладі М.Рильського зазначені рядки звучать по-іншому. У Вашому коментарі прослідковуються елементи порівняльного аналізу творів. Ви можете оформити матеріал у вигляді методичних рекомендацій або ж уроку, взявши за основу різні переклади “Слова…” Дякую.

 2. Сегодня такое время, что не всегда можно решить проблему тихо и с минимальными потерями. В разных ситуациях потребуется воспользоваться помощью консультационных компаний, которые понимают в юридической отрасли. Эти организации компетентны в различных нюансах и окажут вам юридическое содействие.

  Существует организация в Санкт-Петербурге и участвует в юридическом сопровождении. Просмотреть более чёткую информацию об сервисе предприятия регистрация ооо в спб реально здесь.

  На сейчас много представителей фирм нуждаются в юридической поддержке на более высоком уровне. В принципе, правовая система в Российской Федерации работает не на премиум уровне. В связи с этим возникает достаточно вопросов, которые приходится устранять в судебном процессе. Все жители России и азиаты могут обращаться в юридическую фирму.

  Юристы понимают, что сделать первые шаги разным людям очень сложно. Именно по этой причине специалисты идут навстречу и оказывают помощь в различных вопросах.
  Предприятие оказывает помощь юрист консультанта в любое предпочтительное для вас время. Вы сможете выбрать услуги адвоката и разобраться со разными тонкостями множества законов. Правовые менеджеры в Питере сейчас являются важными во многих вопросах.

  Благодаря jurist-piter.ru вы сможете ликвидировать юридические вопросы в бизнесе, с продажей авто или продажей жилья.

 3. Купить настоящую миланскую пиццу в Москве в это время тяжело. Но, мы захотели представить сайт, где вы имеете возможность оформить заявку на вкусную неапольскую пиццу в столице.

  Сервис, который самостоятельно делает пицца на дом спб бесплатная доставка , известен. Вы можете заказать мясную или мексиканскую пиццу и вам сделают её максимально быстро. Доставка охватывает не более 40 минут.

  Купить пиццу возможно на avepizza.ru, где доступно достаточно акций.

  AvePizza привозит вкусную пиццу в Москве к вам в частный сектор или в офис. Пицца приготавливается сотрудниками, которые есть спецами в своей нише. В этой связи, пиццерия уже успела завоевать интерес у москвичей и приезжих. Оформить заказ на пиццу реально через виртуальную платформу на ресурсе.

  Также есть способ оформить заказ и через номер телефона, который указан на веб-странице.

 4. Если у тебя есть цель приобрести крутой телефон, рекомендуется почитать обзоры. Найти необходимый портал, который не будет по каким-то интересам продвигать товары определённого бренда – тяжело, чтобы попасть на веб-сайт, который пользуется спросом и уважением, необходимо знать похожие порталы.

  На сегодня особым интересом среди веб-сайтов, где можно прочитать обзоры про любые телефоны, пользуется вот этот mobilegadjet.ru веб-сайт. На нём находятся статьи – тут и конечно обзоры гаджетов 2017 года. Вы также имеете возможность прочитать новости про новые устройства, которые зайдут на рынок в 2020 году.

  Если вашу дочку особенно интересуют японские планшеты, то мы советуем также кликнуть на mobilegadjet.ru

  Если вы любите часто обновлять смартфоны, вам сайт будет по нраву, там вы веберете и характеристики Sony смартфонов, и обзоры смарт-часов. Если вы не уверены, какой гаджет купить, и вам интересны пару смартфонов, мы рекомендуем кликнуть в блок «Как выбрать» на сайте.

  Там есть ключевая справка и вы имеете возможность в краткие сроки подобрать для дочки добротный вариант.

 5. Если вы решили купить землю в Москве или за городом – это хорошее решение. Но бывают такие моменты, когда хаты выставляются на продажу без электросетей.

  Как правило, протянуть сети впринцепе тяжко. Это касается и строительных работ, и нормативных бумаг, установка ктп – это непринуждённый процесс.

  Заниматься им имеют возможность только специалисты. Мы предлагаем рассмотреть ООО “Центр Энергетических Решений и Инноваций” эту компанию. На center-energo.com вы имеете вероятность найти специалистов, которые посодействуют вам сделать сети. Они также проведут и внешнее освещение.

  Важно и то, что компания функционирует не первый год и менеджеры подскажут как проверить все необходимые документы. Ключевым из бумаг есть и акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон.
  Сетевые работы проводятся очень быстро. Расценки на набивку кабеля и на второстепенные услуги реально просмотреть на веб-сайте. Стоимость на обслуживание в организации приемлемая. Этим самым они успели заполучить уверенность у людей.

  Монтаж сетей возможно провести как на участке без линий, так уже и с подключёнными линиями. Если сети проложены по ошибке, специалисты их изменят.
  На все обслуживающие услуги создаётся договор. Ценный документ на выполнение монтажных работ заключается в первую очередь. Перед подписанием документа люди обсуждают все нюансы.

  Вы имеете возможность обговорить все детали, которые вас беспокоят. Сегодня такие услуги в энерго секторе очень важны. Если электричество будет идти вам некорректно, вас могут оштрафовать.

  Как известно, сейчас очень крупные штрафы за несвоевременную оплату электроэнергии в РФ.
  На веб-портале работают специалисты, которые имеют возможность вас проинформировать и в онлайн режиме.

  Вам нужно соединиться с ними, перед тем, как вы захотите начать сотрудничество с компанией. Соединиться с ними возможно по сотовому или электронке, которая есть на ресурсе.

 6. Стремитесь найти способствующий познанию сайт, где доступно всё? Необходимо вызвать транспорт? Не желаете ожидать, пока приедет автомобиль? Выход из ситуации перед вами!

  Советуем использовать убер такси в Омскве. В это время Uber является очень известной компанией, а заказать машину реально через наш сайт.

  Есть желание почитать гороскоп на 2018 год? На интересном веб-ресурсе omsk.media вы получите всю важную инфу про гороскоп, такси и пожар в Омске за последние сутки , а так же новости и что происходит в Омске

  На сайте установлены специальные приложения, которые изучают пробки в Омске. Если вы стремитесь увидеть движение авто виртуально в городе – то перейдите на ресурс и начните использовать качественные технологии уже в это время!

  Если вы едите после обеда домой и стремитесь состоять в курсе всех новостей, вы имеете шанс узнать где и какие дорожные пробки и как их обогнать. Необходимо кликнуть на сайт, где в разделе «Транспорт» всё детально написано.

  В Омской области регулярно происходят какие-то события. Все новости Омска и Омской области вы можете узнать одними из первых. Чтобы узнать всё про Омск, мы советуем посещать ежедневно портал Омска.

  Если вам необходимо подобрать гимназию, где цена равна качеству, то на сайте вы сможете прочитать даже отзывы уже тех, кто там учился.

  Также на ресурсе доступен и раздел, посвящённый мероприятиям в Омске. Если вы стремитесь приобрести билеты на известных русских или иностранных исполнителей, вы имеете шанс сделать это первым через портал.

  Веб-портал в работе не первый день и уже стал популярным в России. Многие граждане Омска уже посещают каждый день сайт и знают рейтинг заправок, детских школ, галерей и других заведений в городе.

  Если вы интересуетесь куда пойти погулять на weekend в городе, но не знаете куда, мы предлагаем перейти на портал и перейти в соответствующий раздел.

  Там вы сможете найти ближайшие события и многое другое. На портале даже есть шанс прочитать топ ювелирных салонов Омска и сравнить стоимость.

 7. Шапки для деток и девушек в это время есть не только головным убором, который греет во время холодов, но и красивым аксессуаром.

  Если вы желаете оформит заказ на приятную вязанную шапку, предлагаем зайти на страницу жилеты вязанные оптом , фирма реализует шапки оптом. Если вы стремитесь выкупить вязанные жилеты оптом для всех членов семьи – то это выгодное предложение!

  Фирма Fiko производит шапки больше 5 лет и уже успела завоевать доверие у целевой аудитории. Приобрести красивые шапки от разработчика возможно на fiko.ru, где находится огромная база предложений. Вы имеете возможность купить шапки оптом любых цветов.

  Из-за чего следует покупать жилеты от организации Fiko? В интернет-магазине устроены высоко профильные администраторы, которые не допустят распродажу товаров с браком. Все головные уборы, как и жилеты проверяются по десять раз перед реализацией.

  Серийное производство производства товаров функционирует исправно, поэтому вы можете заказать украшения, которые будут изготовлены из хорошего материала.

  Если вам нужно приодеть вашего школьника перед школьным вечером, написав к менеджерам, вам смогут подобрать школьные жилеты оптом. Вы сможете приобрести жилеты для вашего школьника на целый год.

  Ребёнок не будет посещать заведение в одних и тех же шапках. Жилеты вязанные оптом продаются очень прочного качества и пользуются спросом в разных регионах.

  Сегодня доступна возможность приобрести шапки в любой регион. Вы имеете возможность установить связь с менеджерами, зайдя на ресурс.

  Они предоставят вам полную информацию о всех товарах в магазине и помогут подобрать вам хорошие товары.

  Жилеты для дома от производителя в организации скупают школы и лицеи оптом. Если вы являетесь юридическим лицом и хотите приобрести шапки оптом, вам потребуется связаться с консультантами.

  Их данные реально просмотреть на ресурсе. Товары для любого времени года находятся на ресурсе. Заходите и выбирайте уже сегодня!

 8. Любимые игрушки сегодня можно сохранить online. Вам не потребуется долго выбирать игрушки в сети.

  Потребуется кликнуть на forza 7 скачать торрент , где находится много новых игр. Постоянно администрация добавляет обновлённые игры, которые подойдут к любому ПК.

  Игры прошлых годов и новинки 2018 года можно перекачать на torrents-igri.net, где находится большое количество игр. Сегодня перекачать игрушки через торрент – уже не новость.

  Вам не потребуется платить за сервис портала. Все игры на ресурсе доступные. А в меню «Навигация» вам доступно достаточно игр по направлениям.

  Руководство следит за новостями на портале и закидывает только лучшие варианты. Портал функционирует отлично, а все мемберы получат позитив от использования интерфейса веб-сайта.

 9. Пінгбек: essayforme
 10. Office Setup (post-acquisition installation)
  By purchasing one of these packages, you acquire a product key that can be used by one or more computers, depending on the item.

  • When downloading, discover the product key in your Amazon account to do office setup.

  • When purchased as a box, there is a PVC card with the product key inside the box
  .http://www.office.com/setup

 11. Office Setup (post-acquisition installation)
  By purchasing one of these packages, you acquire a product key that can be used by one or more computers, depending on the item.

  • When downloading, discover the product key in your Amazon account to do office setup.

  • When purchased as a box, there is a PVC card with the product key inside the box

 12. wh0cd402006 [url=http://medrolmedicaid.doctor/]generic medrol[/url] [url=http://cipromedicaid.doctor/]purchase cipro[/url] [url=http://albendazole18.world/]full report[/url] [url=http://toprolxl18.world/]toprol xl[/url] [url=http://ventolin18.live/]ventolin[/url] [url=http://buspar18.world/]buspirone 5 mg[/url] [url=http://propranololmedicaid.doctor/]propranolol[/url] [url=http://benicar18.live/]benicar hct generic[/url] [url=http://furosemide.video/]furosemide[/url] [url=http://avodart2018.host/]avodart[/url] [url=http://lisinoprilmedicaid.doctor/]lisinopril buy online[/url] [url=http://bupropion18.world/]bupropion xl[/url] [url=http://seroquel18.world/]seroquel 100 mg for sleep[/url] [url=http://tamoxifenmedicaid.doctor/]buy tamoxifen citrate[/url] [url=http://baclofen2018.fun/]baclofen[/url]

 13. Install Office Setup – Sign-in to you microsoft account and then Enter 25 digit alphanumeric office setup product key on country and language.click on next to start office installation.We are the best Office Setup in US, Canada and Australia. At Office Setup, we put high effort, moderate IT answers for organization’s, and people.Whether set up or beginning, equipment or programming, system or electronic, we have something for each financial plan. officeplus.net is the exchanging name of Spacesolutions Pvt Ltd situated in California, USA.
  http://www.office.com/setup

 14. Background Removal Services (BRS) is one of the best Clipping path service provider around the world. We offer our global customers: Raster to Vector Services, Photo Restoration Services Prices, Photo Neck Joint Service, Exposure Color Correction Service, Jewelry Photo, Retouching Services, Photo Color Correction Service, Image Mirror Effect Service, Cheap Retouching Services, Deep Etching Service,

 15. Product Items Is a Product Review Website. Here We Reviewed Best Product. If You Want to Buy Any Product, You Need to Read Product Features, Product Details, Product Description, Product Specification, Product Ratting, Pros and Cons. If You Want to Learn More Product Review Visit our Product Items Website.

 16. If you want to know about celebrities bio and their updates? You can visit Celebrity Ping. Here you will get all celebrities information, Alan Tudyk, Ashley Johnson, Bernie Mac, Calista Flockhart, Christina Hendricks, Dafne Keen, Emily Wickersham, Eva Ekeblad, Freddie Prinze Jr, Jessica Barden, Jessica Henwick, Joan Cusack, Josh Hartnett, Juan Gabriel, Kaitlyn Dever, Kathryn Hahn, Katie McGrath, Ksenia Solo, Laura Haddock, Lauren German, Lea Thompson, Loni Anderson, Lori Loughlin, Lucas Till, Maika Monroe, Maitland Ward, Markie Post, Matthew Gray Gubler, Olga Kurylenko, Phoebe Cates, Phoebe Snetsinger, Rebecca Romijn, Rene Russo, Robin Williams, Theo James, etc.

 17. ListForever – Never Ending Show Starts Here. Guys it is a place for some of really interesting, fascinating and knowledgeable lists like; Fastest car, Fastest bike, Fastest train, Fastest animal, Most expensive watch, Most expensive hotel, Tallest building, Hottest women, Most expensive shoes, Highest paid actor, Most powerful military, Most powerful people in the world, Hottest actress in Hollywood, Most beautiful Italian women, Most beautiful British actress, Highest grossing movie of all time, Best Bollywood movie of all time, Foods that can kill you. We are here with some cool lists, after reading it shall definitely update you with interesting trivia. https://listforever.com/

 18. Petsability is the Best Online Pet Medicine Company. You can find Best joint supplements for dogs, probiotics for cats, cat separation anxiety, dog calming spray, pet vitamins and supplements, hip and joint supplements for dogs, Natural Medicines for Anxiety, Joint Pain, Digestion, and Kidney failure for Dogs & Cats. Shop Now

 19. Our select joint supplements for dogs Glucosamine, Chondroitin and Turmeric formula works to not only relieve pain, ease limb heaviness and joint aches but also lubricates joints and strengthens cartilage to increase your pets mobility and greatly improve their quality of life Relieves stiffness and inflammation in pets sufferin

 20. Stardust Boutique is a Jovani prom dresses company. If you are looking for a prom dress, we are a Jovani dress store and stockist supplying UK, USA, Canada, Australia, internationally.We stock all kinds of Jovani if you want a Jovani prom dresses, Jovani short dress, Jovani evening dress, Jovani pageant dress, jvn prom dress, jvn short dress and pageant dresses.

 21. The Electric Blender for people to save time and reduce stress The Comparisons vs Reviews Deal of best food processor, Best Smoothie Blender, Best Personal Blender, Best Commercial Blender, best portable blender, Best immersion blender, Best Vitamix Blender, best ninja blender,Best Magic Bullet Blender, best Blendtec blender, The comparisons between Blendtec vs Vitamix, of Magic Bullet vs NutriBullet is another issue to consider if you are looking for a smart and efficient blender. But the Nutri Ninja vs NutriBullet will help you to decide to get the right one. and Best Food Dehydrator, Best Food Chopper, best vegetable chopper Reviews, buying a guide. If you want to learn more: https://theelectricblender.com

 22. WeberGuide is a product reviewing and informative website that provides a fruitful guide in before and after buying all the accessories. We Publish Information about Home Accessories, Sports, Outdoor and Gardening. Visit our website to see our latest article on Best Kukri Knife, Best Flushing Toilet, Best Air Mattress and so on. For the most part, there are numerous sorts of sites on the web about the best items. In any case, we locate that the greater part of these are ecommerce site where individuals are simply attempting to offer their items. In any case, here on this site, you will get bunches of data which will spare your significant time and help you to pick the best items.

 23. شركة نقل عفش بجدة , شركة نقل اثاث بجدة ,شركات نقل العفش بجدة , شركات نقل الاثاث بجدة, افضل شركة نقل عفش بجدة , افضل شركة نقل اثاث بجدة , نقل عفش بجدة ,نقل اثاث بجدة ’ ارخص شركة نقل عفش بجدة ,ارخص شركة نقل اثاث بجدة , نقل عفش بجدة رخيص , شركة , شركات ’ جدة , عفش , اثاث , افضل , ارخص , سيارات , رقم , ارقام , دليل , مؤسسة , مؤسسة نقل عفش بجدة , ديانا , , اضواء جدة

 24. Большой ассортимент кассеты Gillette VENUS

  Optovka Net приглашает к сотрудничеству покупателей и продавцов продукции Gillette. Мы продаём станки Жилет высокого качества по самым выгодным ценам специально для вас! Gillette это лидер продаж в Европе и Америке, а также отличная идея для начала нового бизнеса. Максимально возможные скидки! Отличная возможность приобрести станок для бритья Gillette Mach3 Turbo, кассеты для микроимпульсных станков Gillette Power, Лезвие Gillette Mach3, а также любой другой продукт линейки Gillette Mach3 по специальной цене! Мак Турбо это классика на рынке товаров для бритья, а классика всегда пользуется спросом! Только у нас! Бритвы Джилет Фьюжен и их модификации Gillette Fusion Power и Gillette Fusion Proglide выполнены в современном стиле. Настоящей находкой разработчиков стало триммер-лезвие Fusion. Самое время покупать наборы со скидкой! Наборы Gillette Sensitive, Gillette Sensor Excel, Gillette Venus, Gillette Slalom – это всегда актуальный подарок. В набор Gillette VENUS входят: бритва, станок Gillette venus, кассеты. Опытный клиент предпочтёт купить бритвенный станок известной зарекомендовавшей себя фирмы. Исследования показали, что большим спросом у конечных потребителей пользуется бритвенный станок Gillette sensor excel, купить который стало ещё проще через форму на нашем сайте. Всегда в наличии популярные одноразовые станки Gillette. Одноразовые бритвенные станки Gillette blue, Gillette blue 3, Gillette 2, хорошо продаются в любое время года. Быстрое оформление заказа. Мы поручаем доставку только самым надёжным компаниям. Каждому клиенту гарантируется индивидуальный подход. Сделав заказ через сайт, вы получаете максимальную выгоду, оригинальную качественную продукцию, надёжные гарантии. Оформите заявку через форму на сайте http://optovka.net для регистрации заказа и наслаждайтесь ростом вашего бизнеса!

 25. Пінгбек: Nike Plus
 26. [url=https://celebrex200.com/]celebrex[/url] [url=https://antabuse250.com/]buy antabuse online without prescription[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax buy[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip online[/url]

 27. [url=https://tadacip2019.com/]tadacip online[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex generic[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]buy albendazole online[/url]

 28. [url=http://buylisinopril.us.com/]buy lisinopril[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]levitra[/url] [url=http://erythromycinbest.us.com/]Erythromycin Antibiotic[/url] [url=http://baclofen.in.net/]baclofen[/url] [url=http://azithromycin.in.net/]azithromycin[/url] [url=http://antabusebest.us.org/]ANTABUSE DISULFIRAM[/url] [url=http://allopurinolgenericbuy.com/]ALLOPURINOL COST[/url] [url=http://buypaxil.us.com/]paxil[/url] [url=http://buysuhagra.us.org/]sildenafil citrate[/url] [url=http://cafergot.in.net/]cafergot[/url]

 29. [url=https://celebrex200.com/]celebrex over the counter[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]buy zithromax cheap[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip online[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 200mg[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url]

 30. Пінгбек: Jordan Shoes
 31. [url=https://celebrex200.com/]buy celebrex[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]cheap albendazole[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]zithromax[/url] [url=https://antabuse250.com/]buy antabuse[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url]

 32. [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex 200[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]buy zithromax[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole 400mg[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip online[/url]

 33. [url=https://buyzithromaxonline.com/]buy zithromax 500mg[/url] [url=https://tadacip2019.com/]tadacip[/url] [url=https://antabuse250.com/]antabuse[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole online[/url]

 34. На данном сайте подобраны топовые продавцы брендовых магазинов на алиэкспресс.
  Здесь будут представлены разделы которые продают оригинальную продукцию на aliexpress.

  Покупайте у доверенных поставщиков у которых хорошие отзывы и оценки.
  Если кому-то интересно https://partnerkalab.ru/category/brendy-alijekspress/ – смотрите тут…

 35. [url=https://antabuse250.com/]antabuse buy canada[/url] [url=https://celebrex200.com/]celebrex price[/url] [url=https://tadacip2019.com/]buy tadacip[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole online[/url] [url=https://buyzithromaxonline.com/]buy zithromax online[/url]

 36. Rijles Den Haag Hofstad rijopleiding is écht gevestigd in Den Haag Wij helpen je met het behalen van je autorijbewijs na je rijexamen leer je pas echt autorijden Wij helpen je een heel eind op weg om het verkeer in Den Haag én in Nederland de baas te zijn Wij gaan voor kwalitatief rijden!

 37. [url=http://colchicine.in.net/]cost of colchicine[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.in.net/]valsartan hydrochlorothiazide[/url] [url=http://vermoxbest.us.com/]vermox plus[/url] [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]acyclovir[/url] [url=http://ampicillin.us.org/]ampicillin[/url] [url=http://kamagrabest.us.org/]Kamagra Now[/url] [url=http://buyamoxil.us.com/]buy amoxil[/url] [url=http://synthroidgenericbuy.com/]medication synthroid[/url] [url=http://buymetformin.us.com/]metformin pharmacy[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]generic for avodart[/url]

 38. Online Pharmacy Pills is a user-friendly online pharmacy. The team of this online pharmacy always tries to fulfill the demands of the customers. It makes the medicines discoverable and understandable. The services of this online pharmacy are very transparent.