Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – базовий курс підготовки бакалавра історичної галузі

У статті описано місце і роль дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у процесі підготовки бакалавра-історика, визначено мету і завдання курсу, перераховано фахові компетенції, які формуються на заняттях.

Навчальна дисципліна «Українська моваУ сучасному трансформаційному періоді соціально-економічного, політичного, духовно-морального життя демократичної України, на етапі розбудови держави, ускладненому кризовими явищами розладнання суспільної свідомості і зниження моральності соціуму, суттєво посилюються вимоги до професійної підготовки учителів історії. Від майбутніх учителів історії вимагається не лише ґрунтовне засвоєння – фахових знань і вмінь, а й високий рівень інтелектуального розвитку, громадянської позиції, національної свідомості, соціальної компетентності, активного і відповідального ставлення до життя, самостійності і гнучкості мислення, готовності до ефективного розв’язання проблемних ситуацій, здатності до постійного особистісного й професійного самовдосконалення. Уміння спілкуватися мовою обраного фаху сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, формує навички грамотного оформлення думки і, відповідно, вміння коректно пояснювати навчальний матеріал на уроках, допомагає орієнтуватися в професійній діяльності та ділових контактах. Вироблення цих умінь відбувається у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», котра передбачена навчальним планом підготовки бакалавра для вивчення упродовж третього, четвертого і п’ятого семестрів.

Нормативна програма дисципліни, розроблена викладачами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова С. В. Шевчук та І. В. Клименко і затверджена наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Лінгводидактичний матеріал згруповано у три змістові модулі.

Система завдань спрямована на вдосконалення вмінь розрізняти види і форми спілкування, добирати мовні засоби у контексті створюваного чи аналізованого висловлювання відповідно до сфери професійної діяльності, добирати синоніми, антоніми, фразеологізми і вживати їх відповідно до значення, орієнтуватися у термінологічному комплексі, що стосується обраного майбутнього фаху; аналізувати специфіку термінів; дотримуватися національних стандартів системи термінології, розумітися на тенденціях термінотворення, перекладати з іноземних мов історичні наукові тексти, документи, архівні матеріали.

Як наслідок вивчення дисципліни формується мовна компетенція майбутніх фахівців, що містить знання і практичне оволодіння нормами літературної професійної мови; посилюється самоконтроль за дотриманням мовних норм у спілкуванні, виробляються уміння і навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері, покращується нормативність усного й писемного мовлення, зорієнтованого на професійну специфіку, виробляється система оперування фаховою термінологією, редагування і перекладу наукових  текстів.

Отже, навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» належить до базових курсів підготовки бакалавра історичної галузі. Значення цієї дисципліни полягає у виробленні умінь будувати усне та письмове фахове повідомлення відповідно до стилю та типу мовлення, що сприятиме коректній інтерпретації програмного матеріалу для учнів різного віку та рівня підготовки.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Галайбіда Оксана Василівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» базовий курс підготовки бакалавра історичної галузі

Миколенко

Тетяна Михайлівна

 

 

 

 

 

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Костюк Леся Володимирівна кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

 


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання