Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Інтегроване навчання як чинник оптимізації природничо-математичних дисциплін

Інтегроване навчанняУ виступі розкрита  актуальність ідеї інтегрованого навчання, аспекти формування в школярів необхідних компетентностей засобами інтеграції навчальних дисциплін та в позакласній роботі.

З досвідом роботи стає зрозуміло, що не можна дати знання якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності вчителів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Інтегроване навчання є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Воно зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Можливості впровадження інтеграції в навчальний процес:

– поєднання спорідненого матеріалу кількох предметів навколо однієї теми, усунення дублювання у вивченні ряду питань;

– ущільнення знань, тобто сконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте підвищує якість навчального уміння;

– опанування з учнями значного за обсягом навчального матеріалу, досягнення цілісності знань;

– залучення учнів до процесу здобуття знань;

– формування творчої особистості учня, його здібності;

– дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній діяльності.

Важливим принципом інтегрованого навчання є міжпредметні зв’язки. Вони впливають на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду предметів. Ідея міжпредметних зв’язків виконує свою організуючу роль: впливає на побудову програм, структуру навчального матеріалу, підручників, на відбір методів і форм навчання. Систематичне їх застосування, створює можливості широко користуватися дидактичними матеріалами та засобами наочності (підручниками, таблицями, приладами, картами, презентаціями, відеороликами), які належать до одного навчального предмета, при вивченні інших дисциплін. В організації навчання виникає потреба в комплексних формах, що мають міжпредметні зміст. Такі форми вимагають координації діяльності вчителів, вивчення навчальних програм з родинним преметам, взаємовідвідування уроків.

 Саме для досконалого вивчення цього проблемного питання на районному рівні, була створена творча лабораторія вчителів природничо-математичних дисциплін закладів освіти «Інтегер». До її складу ввійшли досвідчені вчителі родинних предметів: математики, фізики, біології, хімії, географії

Аналізуючи діяльність роботи творчої лабораторії, було виявлено що,

важливим етапом є обмін досвідом вчителів щодо проведення саме інтегрованих заходів. Інтегровані уроки більш цікаві, тому що не кожний день на уроці присутні два викладачі одночасно, вони допомагають вирішувати більшу кількість задач, використати різні методи і форми навчання, інформаційно-комунікаційні технології, педагогічні програмні засоби навчання.

Застосування в навчальному процесі інтегрованих технологій та інтерактивних форм і методів навчання сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, активної взаємодії учнів. Це така організація навчального процесу, за якої не можлива не участь учня в колективному процесі пізнання, співнавчання, взаємонавчання.

Отже, потрібно, щоб між учителями природничих предметів існував тісний зв’язок (під час складання календарно-тематичного плану уроків, вивчення програм).

Методи анкетування учнів та інтерв’ю з вчителями показали зростання інтересу до предметів, викладання яких грунтується на широких міжпредметних зв’язках.

У практичній діяльності з’явились такі форми інтегрованого навчання: урок та його різновиди; семінари, лекції, лабораторні заняття, факультативи, заліки, конференції, екскурсії, практичні заняття та ін.

Важливим фактором використання інтеграції в навчально-виховному процесі є формування наступних компетенцій.: ціннісно-смислових (розуміння мети уроку, важливості вивчення теми); загальнокультурних (культура мовлення, почуття патріотизму, історичні дані про рідну місцевість); інформаційних (робота з комп’ютером, вміння самостійно підбирати необхідний матеріал); комунікативних (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися).

Інтегровані уроки бувають цілісні і фрагментарні. Але частіше можуть проводитися фрагментарні інтегровані уроки, що пояснюється повністю об’єктивними причинами:

неспівпаданням загальних навчальних тем з різних навчальних предметів за часом вивчення;

неможливість провести цілий урок інтегрованим, тому що на цьому уроці необхідно проходити і інший програмний матеріал, який не може бути інтегрованим з цим предметом.

Вчителями  спільно визначається тема, мета, задачі уроку, спільні для обох предметів та специфічні для кожного. Проведення уроку доцільне лише за умови наявності спільної мети. Залежно від теми, мети та завдань уроку визначається його тип. У відповідності до теми, задач, типу уроку добирається фактичний і дидактичний матеріал. Обирається найбільш ефективне поєднання методів і прийомів – відповідно до поставленої мети, змісту навчального матеріалу. Обмірковується структура уроку.

Акцент робиться на самостійній пізнавальній діяльності учнів (а не заучуванні готових висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням логіки навчальних дисциплін. Визначається ступінь участі кожного з вчителів: або обидва працюють на рівних (відбувається діалог), або хтось із них “включається” в урок епізодично.

Практикуються проведення бінарних уроків (від лат. binaries – подвійний) – тобто такий різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів, наприклад, хімії та математики.

Для ефективного проведення інтегрованих уроків необхідні наступні умови:

правильне визначення об’єкту вивчення, ретельний відбір змісту уроку;

високі професійні якості педагогів, що забезпечать творчу співпрацю вчителів і учнів при підготовці уроку;

включення самоосвіти учнів в навчальний процес;

використання методів проблемного навчання, активізація розумової діяльності на всіх етапах уроку;

продумане поєднання індивідуальних, парних, групових форм роботи;

обов’язкове врахування вікових психологічних особливостей учнів.

Використання інтегрованих уроків вносить певний вклад в підвищенні професійної майстерності вчителів, самоосвітній діяльності, сприяє прагненню та свідомій зацікавленості учнів в оволодінні загальноосвітніми предметами. Це впливає на рівень освідченості майбутніх випускників, їх конкурентоспроможність.

Ініціатива інтеграції  продовжується і в позакласній роботі. Вона відкриває широкі перспективи для оновлення змісту освіти, спонукає формуванню духовно багатої особистості, вихованню учнівської молоді у дусі найкращих людських цінностей.

Практика роботи показує плідність інтеграції, виявляє перспективи подальшого розвитку та удосконалення такого підходу до навчання. Застосування інтеграційних форм навчання сприяє налагоджуванню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці педагогів та учнів у процесі навчання, дає можливість ширше використати потенційні можливості змісту навчального матеріалу та розвинути здібності учнів.

Інтеграційні процеси в освіті тривають, і вони різноманітні, але мета їх одна – розвинена, креативна особистість, здібна до творчого пошуку.

 

Використанні джерела :

  1. Вишневецька Н.Д. Хімія та математика: міжпредметний зв’язок / Н.Д.Вишневецька // Хімія. – 2004. – № 19-24. – С.2-19.
  2. Нікуліна Ф. Інтегральна технологія: основні ідеї та структура // Завуч (Перше вересня). – 2000. – № 23-24. – С.10.
  3. Степанюк А.В., Гадюк Т.В. Інтеграція природничих дисциплін у школі // Педагогіка і психологія. – 1996. – №1. – С.18-24.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання