Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Інновація – шлях до мети

Інновація - шлях до метиВ даній статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти ефективного викладання фізики в сучасній школі. Порушується проблема виховання і навчання компетентної, комунікабельної особистості. Намічаються шляхи  реалізації вчителем навчально-виховних цілей, через використання сучасних інноваційних технологій. Дається означення інтерактивної технології навчання. Вчитель ділиться власним досвідом  з проблеми.

     Я (особистість), інша (технологія), нова, цілеспрямована, результат моєї роботи – овації, задоволених своїми успіхами, учнів – це і є « інновація».

Йдучи на урок, я чітко усвідомлюю, яку мету  намагаюся  реалізовувати. Я  буду виховувати компетентну, комунікабельну, здатну до самореалізації особистість. Мої учні будуть мати знання про фізичні явища та процеси, які відбуваються навколо них у природі. Вони будуть використовувати ці знання у побуті, для вступу до вищих навчальних закладів. А ще я виховаю думаючу, здатну до аналізу великого потоку інформації, людину, яка зможе відрізнити наукову правду від вимислу.

Плануючи  свій урок, я свідомо наближаю кожного з моїх учнів до своєї мети. Мені хочеться, щоб вони гарно відповідали, виконували домашні завдання, проявляли зацікавленість, були активними на уроці. Але іноді вдивляючись в очі дітей, які прийшли на урок, я розумію, що їх очікування значно простіші ніж мої.

Чого ж хочуть від мого уроку мої учні?

–         Щоб було цікаво.

–         Щоб швидко спливав час уроку.

Сучасні діти – дзеркало сучасного інформаційного середовища, сучасного темпу життя. Тому сучасний вчитель  добирає кожного разу нові форми, методи, технології навчання для того, щоб реалізувати навчально-виховні цілі і задовольнити очікування своїх учнів.

Особисто я віддаю перевагу інтерактивному навчанню, як інноваційній освітній технології, яка по новому підходить до використання більш традиційних технологій.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

 Цілі та завдання:

  • розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та  застосуванні  інформації з    різних   джерел;
  • можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності   на    різні    предмети  та  позашкільне  життя   учнів;
  • формування   глибокої    внутрішньої   мотивації.

Характерні риси технології:

  1. Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
  2. Учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.
  3. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь як предметних, так і загально навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей.
  4. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових     ігор,      спільне     розв’язання   проблем. [1]

 Багатогранність цієї освітньої технології дає мені змогу зробити кожен урок не схожим на попередній. Зміна форм, прийомів, методів, темпу роботи на уроці дає змогу моїм учням повністю реалізовуватись. А так заний мікс педагогічних технологій вимагає постійного творчого пошуку .

На своїх уроках я формую вміння спостерігати, висловлювати гіпотези, проводити експерименти, аналізувати отримані результати, робити висновки,  самостійно формулювати закони, моделювати фізичні процеси, користуватися власним життєвим досвідом, теоретично обґрунтовувати власну точку зору та інше.

В своїй педагогічній діяльності використовую мотивацію, як важливу рушійну силу для формування наукового світогляду. Використовую різні способи мотивації. Одним із них є проблемне навчання. Перед учнями я ставлю проблему у вигляді цікавої задачі, досліду, який треба пояснити. Працюючи на уроці, висуваючи і спростовуючи гіпотези, ознайомлюючись з теоретичним матеріалом, учні вирішують поставлене перед ними завдання.

Важливим моментом у мотивації розумової діяльності є сформування у учнів розуміння того, що ми розглянули далеко не всі питання по даній темі і вони можуть самостійно отримати деяку інформацію з підручника,  енциклопедичних видань, інтернету на сайті «Острів», або «Вікіпедія».

На своїх уроках також використовую прийом підтвердження, або спростування власного життєвого досвіду учнів. Таким чином у дітей формується науковий  світогляд.

З метою активізації навчального процесу,  використовую власно розроблені за допомогою ППЗ ( Word Power Point, Word Publisher,Microsoft Word, Word Excel та ін.) інформаційні підтримки уроку, створюю презентації по окремим питанням теми (презентації додаються), демонструю інтерактивні лабораторні роботи, науково популярні фільми. Мої учні створюють презентації до своїх проектів (презентація додається), які за допомогою мультимедійних засобів демонструють під час проведення занять. Це дає можливість унаочнювати матеріал, який вивчається; економити час на уроці; показувати анімації фізичних процесів; демонструвати досліди, які в класних умовах важко провести; продемонструвати хід лабораторної роботи, прокоментувавши її; розвивати пізнавальний інтерес учнів, бажання створити щось своє; створювати на уроках атмосферу сучасного ділового спілкування.

Використання інтерактивних методів навчання і інформаційних технологій дає можливість в рамках одного уроку розглянути дуже складний матеріал і дати право вибору одним учням засвоїти його на рівні вимог до вивчення даної теми, а іншим  розібратись в даному питанні на більш високому рівні.

Учні на моїх уроках створюють короткочасні проекти як по фізиці так і по астрономії. Практикую різноманітні творчі завдання: невеликі дослідницькі роботи; складання тестових завдань.

Мої учні, починаючи з 7 класу, вміють складати тестові завдання з 3,4 варіантами відповідей. Такі завдання я задаю як після закінчення вивчення теми, з метою  повторення і підготовки до контрольної роботи, так і як домашнє завдання до одного параграфу (коли підручник під рукою) та як самостійну, залікову роботу (без використання підручника). Такий вид роботи вимагає добрих знань, уміння орієнтуватися в вивченому матеріалі, дозволяє розвивати  не тільки творчість, креативність, а й формувати впевненість у своїх силах, відчувати значущість.

З метою досягнення поставлених задач використовую різні форми роботи на уроці, зокрема,  групову, роботу в парах, роботу з консультантами.                      Використовую різні форми  тестового контролю: з вибором варіанту правильної відповіді, «продовж речення», «встанови відповідність», «встанови правильність твердження» та ін.

На етапі пояснення нової теми використовую методи «Мозковий штурм», «Банк ідей», а при опитуванні –  метод «мікрофон», «виправ помилку», «асоціативне коло»,  «шторм». Урізноманітнити навчальну діяльність учнів мені допомагають різні типи уроків: ділова гра; урок –  суд, театралізація,  інсценування, конференція, КВК.

Я іду на урок заради дітей, намагаюсь прививати любов до свого предмету, робити навчання легким, невимушеним і радісним.

Завантажити презентації до тез

 Інновація – шлях до мети

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Лариса Володимирівна Лук’яненко

 

вчитель фізики

Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені  Т. Г. Шевченка

Інновація – шлях до мети

Література:

  1. Енциклопедія педагогічних технологій та   інновацій/

Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа»,

2009.—176с.—(Серія «Золота педагогічна скарбниця»).


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання