Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Інформаційний паспорт навчальної теми – вимога часу

Дана методична розробка базується на  авторській методичній інновації (розробник ТОВ «Український інститут нормативної інформації»), здійсненої та апробованої безпосередньо у процесі  викладацької діяльності і є практичним відображенням набутого досвіду, спрямованого на поліпшення процесу навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах.

  Давай настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши своє невігластво. Роби допомогу тільки тому, хто не вміє виразно висловити свої заповітні думи. Навчай тільки того, хто здатен, дізнавшись про один кут квадрата, уявити собі решту три.                                                                           Конфуцій

Інформаційний паспорт навчальної теми – вимога часу

Інформаційний паспорт навчальної теми - вимога часуМетою державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» є створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і насамперед – конкурентоспроможних комп’ютерних програм як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.

Удосконалення інформаційно-методичної діяльності вчителя сьогодні дозволяє впровадити  ті  педагогічні технології, які орієнтовані на формування умінь здійснювати навчальну діяльність у наступних областях: пошук інформації, представленої на електронних носіях (літературні першоджерела, науково-практичні й навчально-методичні матеріали, копії документів), у тому числі на базі використання розподіленого інформаційного ресурсу локальних мереж і глобальної мережі Інтернет; створення самостійних робіт, у тому числі і комп’ютерних презентацій, на базі реалізації можливостей технології мультимедіа, інформаційних технологій; реалізація різних видів інформаційної взаємодії з досліджуваними об’єктами, процесами, явищами, які реально протікають, так і представленими віртуально електронними засобами навчання.

З 2011 року налагоджено співпрацю з ТОВ «Український інститут нормативної інформації». Така співпраця надала можливість  включились до роботи у  проекті  «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу», в основу якого покладено кілька принципів:

 • головним об’єктом  є власне інформація для користувача;
 • комп’ютерна техніка, Інтернет розглядаються лише як допоміжні засоби для інформування;
 • інформація, яка поступає до кінцевого користувача, має бути попередньо підготовлена.

Враховуючи те, що проект «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» є комплексним, несе багато нового, він є інноваційним та обґрунтованим у часі. Він послідовно знайомить вчителів з новими рішеннями, враховуючи зауваження і побажання фахівців та користувачів, та спрямовує реалізацію проекту на місцях. А здійснюється це через журнал «Інформаційне забезпечення навчального процесу», який є складовою частиною журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр».

Завдяки участі у проекті Українського інституту нормативної інформації вчителем розроблено паспорт методичного проекту «Інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу з фізики».

Основними напрямками діяльності вчителя фізики є створення та використання інформаційних паспортів,  впровадження у практику роботи ефективної системи шкільного інформування, яка використовує нові види і форми інформації, сучасні засоби її обробки і зберігання. Головна увага приділяється доповненню загальнообов’язкового навчально-методичного матеріалу з фізики та спрямуванню зусиль на розширення та поглиблення знань учнів з конкретних навчальних тем.

Найбільш значущими створеними методичними матеріалами є інформаційні паспорти навчальних тем. Такі паспорти – нова форма подачі навчальної та методичної інформації. Розробляються для формування в учнів системних знань з теми чи окремих питань, акумулювання педагогічного досвіду їх викладу, збагачення матеріалу сучасними відомостями. Таким чином, створюється база знань, яка накопичує навчальний матеріал та методичні розробки до нього.

Під час розробки інформаційних паспортів навчальних тем опрацювання інформаційного потоку здійснюється за єдиною технологією та відповідно до встановлених проектом вимог, а результати підготовки інформації  подаються у формі паспорта:

 • частина 1 «Джерела навчальної інформації»;
 • частина 2 «Рекомендації для вивчення теми»;
 • частина 3 «Додаткові навчальні матеріали»;
 • частина 4 «Самоперевірка знань»;
 • частина 5 «Творчі роботи»;
 • частина 6 «Джерела методичної інформації»;
 • частина 7 «Додаткові методичні матеріали».

У процесі розробки інформаційних паспортів комп’ютер розглядається як засіб накопичення великих обсягів інформації, а також як зручний інструмент для довідково-пошукової роботи. Інтернет застосовується для пошуку відсутньої інформації. Підготовлені вчителем паспорти друкуються у журналі «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» та журналі «Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу» (ТОВ «Український інститут нормативної інформації»).

         Впровадження інформаційних паспортів навчальних тем з фізики забезпечує:

 1. Підвищення якості та доступності сучасної освіти.
 2. Задоволення інформаційних, освітніх, обчислювальних, телекомунікаційних потреб учнів і вчителів фізики.
 3. Підготовку вчителів фізики та учнів до активної діяльності в інформаційному суспільстві.
 4. Розвиток професійної компетентності вчителів фізики шляхом використання нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Використання інформаційних паспортів полегшує діяльність вчителя під час підготовки та проведенні  уроків, а також активізує діяльність учнів. Запропоновані паспорти є універсальними, вчитель  може вносити зміни в залежності від особливостей класу. Все це дозволяє досягти вчителю наступних результатів:

 1. Підвищення мотивації учнів та  успішності.
 2. Підвищення якості та інтенсивності роботи учнів.

Досвід роботи щодо застосування інформаційних паспортів як нового засобу вивчення фізики переконав, що головна мета – це  створення активного пізнавального середовища, необхідного для діалогу вчителя з учнями.

 Використання інформаційних паспортів оживляє сприйняття учнями матеріалу, прищеплює інтерес до вивчення предмета, розвиває творчі здібності учнів. Інформаційні матеріали паспорту – необхідна частина єдиного комплексу засобів навчання, який вчитель може доповнювати, модернізувати, варіювати способи застосування.

Додаток до тез

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Даценко Оксана Миколаївна

вчитель фізики 

Олександрійського навчально-виховного комплексу «ЗНЗ І-ІІ ступенів №17- ліцей»
м. Олександрія

 Інформаційний паспорт навчальної теми – вимога часу

Використані джерела

 1. Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений/С.Е. Каменецкий, С.В. Степанов, Е.Б. Петрова и др.; Под ред. С.Е. Каменецкого и С.В.Степанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 304с.
 2. Мастропас З.П., Синдеев Ю.Г. Физика: Методика и практика преподавания/ Серия «Книга для учителя».- Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання