Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Досвід залучення power-point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

У статті запропоновано методичні рекомендації для викладача, що стосуються використання power-point технологій на заняттях з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у ВНЗ Тернополя. Вказано перелік тем і конкретні питання, які доречно продемонструвати візуальними засобами. Увиразнено мету та завдання застосування power-point технологій у навчальному процесі.

У статті запропоновано методичні рекомендації для викладача, що стосуються використання power-point технологій на заняттях з дисципліни «Українська моваВикористання Power-Point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) сприяє покращенню процесу засвоєння студентами навчального матеріалу. Простежимо можливості використання Power-Point технологій на лекціях першого змістового модуля «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування (відповідно до програми, укладеної С. Шевчук та І. Клименко [1]). Так, для полегшення роботи викладача можна спроектувати на екран тему і план кожної лекції, а також список літератури до заняття. Доки студенти записують бібліографічний опис джерел, викладач може прокоментувати їх, виокремити основні та додаткові.

Перше лекційне заняття «Державна мова – мова професійного спілкування» передбачає розгляд таких питань, як національна та літературна мова, мовна норма, ознаки літературної мови і мовної норми тощо. З метою покращення сприйняття студентами наукової інформації доречно спроектувати на екран визначення названих лінгвістичних понять, переліку їхніх ознак тощо. Викладач матиме змогу пояснити визначення, проілюструвати професійно орієнтованими прикладами кожне теоретичне положення. Крім того на занятті заплановано обговорення питання про мовне законодавство та мовну політику, котре передбачає чимало точної інформації – дати, події, назви законів та законопроектів. Тому варто розмістити цю інформацію на слайдах, щоб студенти могли коректно, логічно і змістовно пояснити історію та сучасний стан лінгвополітики сьогодення.

На лекції «Основи культури української мови» треба пояснити поняття «комунікативні якості мови», узагальнити види і типи лексикографічних праць, з яких майбутній фахівець черпатиме лінгвальну, фахову, та енциклопедичну інформацію. На нашу думку, потрібно спроектувати на екран визначення кожної з комунікативних якостей, продемонструвати на прикладах їхню роль у плануванні та побудові текстових одиниць. Крім того доречною буде наочна демонстрація лексикографічних одиниць, ознайомлення студентів зі структурою словникових статей. Для демонстрації матеріал слід обирати, враховуючи специфіку мовлення певного фаху, залучати терміни, професіоналізми, котрі побутують в активному словнику представників певної галузі. Такі відомості будуть цікавими для студентів, а також сприятимуть їхньому професійному становленню.

Відзначимо, що незамінними є Pover-Point технології на третій лекції, де порушено питання структури тексту, мовних засобів текстового зв’язку, стильових особливостей сучасної української літературної мови. Для унаочнення структурних елементів тексту рекомендуємо спроектувати на екран професійно орієнтований текст і на його прикладі простежувати способи організації лінгвального матеріалу, роль мовних засобів текстотворення. Відомості про стилі та підстилі мовлення, перелік лінгвальних маркерів кожного стилю дозволять студентам систематизувати та поглибити знання, отримані в школі.

Отже, використання мультимедійних технологій на лекційних заняттях сприяє залученню до процесу запам’ятовування програмних положень зорової пам’яті, помітно активізує увагу студентів, сприяє структуруванню навчального матеріалу.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Задорожна Олександра Михайлівна  кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Досвід залучення power-point технологій

на заняттях з української мови

(за професійним спрямуванням)

Головата Лариса Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Мельник Тетяна Петрівна кандидат філологічних наук, викладач кафедри українознавства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Шеремета Людмила Павлівна кандидат педагогічних наук, викладач кафедри українознавства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

ЛІТЕРАТУРА

  1. Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) / Укладачі Шевчук С. В., Клименко І. В. – Електронний ресурс. Режим доступу до документа: http://do.gendocs.ru/docs/index-25222.html

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання