Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Cучасні методи навчання як складова розвитку філологічно обдарованої особистості

Дана стаття містить теоретичні засади щодо інноваційних методів навчання як складової розвитку філологічно обдарованої особистості і може сприяти виробленню педагогом стратегії активізації творчої діяльності школярів на уроках української мови та літератури.

Cучасні методи навчанняУ сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні конференції. Кожна з освітніх галузей має свої підходи до реалізації даного питання.

Система викладання української мови і літератури в умовах організації роботи з філологічно обдарованими учнями — це своєрідне соціально-педагогічне явище, що являє собою цілісно і взаємопов’язану сукупність компонентів, спрямовану на досягнення системи освітніх цілей і завдань щодо задоволення потреб і запитів кожної особистості в розвитку, саморозвитку, підготовки до життєвого і професійного самовизначення, неперервної професійної освіти. Змістовим ядром даної системи є розвиток ціннісно-емоційної сфери особистості, формування комунікативної і літературної компетенцій, наповнення процесу навчання особистісним смислом, підтримка індивідуальності, неповторності кожного учня, формування готовності до розв’язання життєво важливих проблем. Основними складовими означеного питання є навчальна, позакласна та позашкільна діяльність учнів, а провідними ідеями – створення  ситуації успіху,  особистісно  орієнтоване  навчання, розвиток нового типу відносин на основі партнерства через  створення  розвивального  середовища. [10]

Завдання словесника — виховати життєво компетентного, конкурентно спроможного випускника. Саме тому пріоритетом роботи вчителя української мови та літератури, на мою думку, є формування в особистості школяра комунікативної компетентності як життєтворчої здатності, що дасть особистості можливість комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови у всіх різновидах соціальних та культурних контекстів, продуктивно будуючи своє повсякденне життя.

З метою творчої реалізації науково-методичної проблеми спробувала дослідити влив інноваційних технологій на розвиток філологічно обдарованої особистості. Серед відомих інноваційних методів вирізнила:

–         інформаційний: бесіда, демонстрація, консультування, лекція, експертиза;

–         операційний: алгоритм, ситуативне моделювання, технології колективно – групового навчання; складання опорних конспектів;

–         пошуковий: аналіз будови текстів, мовознавчі розробки, аналіз художніх текстів,  дослідження тощо. [5]

З досвіду роботи можу зробити висновок, що названі вище методи доцільно використовувати під час поетапного впровадження різних технологій. Ці методи забезпечують творчу реалізацію триєдиної мети на уроках, допомагають учням наблизитись до реального світу суспільних відносин, розвивають мовну грамотність.

Практикуючи уроки та виховні заходи, які містять інтерактивні, пошуково-дослідницькі форми роботи, впевнилася, що вони сприяють не лише інноваційному навчанню, а й формують  духовно багату мовну особистість, яка  здатна вільно володіти засобами державної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності.

У процесі практичної роботи помітила, що дітям особливо подобаються уроки-дослідження, під час яких вони долучаються до науково-дослідницької стратегії, відчувають особисту значущість у процесі пошуку та аргументації досліджуваного питання.

Також доцільним є урок — творча лабораторія, що дозволяє вдало організувати пошуково-дослідницьку, проектну роботу на уроці. А інноваційний характер завдань (моделювання розповіді на основі ключових слів, інтерактивна техніка «Вільне письмо», кероване читання з передбаченням) сприяє розвитку образного мислення учнів, поглиблює знання з теорії мови та літератури, допомагає  відчути себе творцями уроку.

Уроки-подорожі, уроки-екскурси, уроки-калейдоскопи, уроки-алгоритми, уроки-дискусїї сприяють перетворенню учнів з пасивних спостерігачів на активних співавторів заняття, а уроки-тренінги дозволяють школярам спілкуватися в атмосфері толерантності, допомагають кожній дитині самовиразитися й внести свою частку у спільно розпочату справу.

На сучасному етапі розвитку освіти вже не достатньо для вчителя бути безпосереднім керівником процесу навчання. Умови сьогодення вимагають від педагога рівня фасилітатора, здатного забезпечити групову комунікацію. Незаперечною є думка про те, що учні, які сприймають викладений словесником матеріал лише на репродуктивному рівні, не націлені мислити критично.

Тому необхідно планувати на уроках ситуації активної участі школярів у процесі навчання:

–         дозволяти вільно розмірковувати;

–         робити припущення, висновки;

–         установлювати очевидність або безглуздість сказаного;

–         використовувати такі прийоми як структурований огляд, ґронування, припущення на основі запропонованих слів, «Мозковий штурм», читання з маркуванням тексту, «ажурна пилка», визначення проблематики, кола Венна тощо.[4]

Кожен учитель, як митець педагогічної справи, знаходить свої методи інноваційної діяльності, які приведуть його до бажаного результату. Проте, добираючи найраціональніші з них, слід, на мою думку, перевагу надавати все ж таким, які не підганяють вихованця під стандартне мислення, а надають простору для думки, сіють впевненість, а не страх за хибне твердження, через аналіз власної помилки виводять дитину на шлях істини.

 

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Гула Людмила Анатоліївна

вчитель української мови та літератури

Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської області

Cучасні методи навчання як складова розвитку філологічно обдарованої особистості

 

Література

  1. Єрмаков І. Г. Педагогіка життєтворчості: Орієнтири для XXI століття, кроки до компетентності та інтеграції: Науково-методичний збірник. — К. : Контекст, 2000. — С. 18-19; Єрмаков І. Г. Життєва компетентність особистості. : Науково-методичний посібник // За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. — К. : Богдана, 2003. — С. 57.
  2. Каткова Т. І. Компетентнісний випускник — мета і результат діяльності вищого навчального закладу освіти // Постметодика. — 2002. — № 2-3. — С. 81.
  3. Марченко О. В. Перші кроки до науки: Методичний посібник. — Дніпропетровськ, Крафт, 2005. — С. 96.
  4. Сергієнко А. А. Організація групової і навчальної діяльності на уроках української літератури: Навчально-методичний посібник. — Дніпропетровськ: Інновація, 2007.
  5. Степанишин Б. І. Викладання української літерату­ри в школі: Методичний посібник для вчителя. — К. : Проза. — 1995. — с. 9.
  6. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором — К. : Рад. школа, 1998. — С. 227.
  7. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні: Вибрані педагогічні твори у 2-х тт. — Т. II. — К. : Рад. школа, 1982. — С. 101.
  8. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : Науково-метод. посіб. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
  9. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка. – К. : Випол, 1993. – 75 с.
  10. Федірко Ж.В.,  Марченко І.А., Яковова Г.Я. Скарбничка  педагогічних  інновацій  Кіровоградської  області: Інформаційні  матеріали.–  Кіровоград:  Видавництво  КОІППО  імені  Василя Сухомлинського, 2013. – 52 с.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання