Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Секція – 2

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

У статті розглянуто проблему необхідності оновлення навчальних технології у навчальних закладах. Показано можливість використання технології формування критичного мислення на уроках історії. Окреслено зміст цієї технології, що складається з трьох стадій: виклику, осмислення і рефлексії. Складено перелік методів і прийомів, що можуть використовуватись на різних етапах (стадіях) проведення уроку. Нинішні події обумовлюють соціальний запит на виховання […]

Ефективне використання елементів сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури в рамках ДСТУ у 5 класі

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ Короткова Інна Іванівна вчитель української мови та літератури Новостародубська загальноосвітня школа I-III ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області Ефективне використання елементів сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури в рамках ДСТУ у 5 класі

Умови розвитку освіти за новими Держстандартами потребують сучасних підходів до аналізу особливостей та методик оцінювання педагогічних технологій. Метою педагогічних досліджень в цьому напрямі є розробка, апробація, впровадження в повсякденну практику і розповсюдження новітніх педагогічних технологій усіх типів.  Крім того, розвиток сучасних педагогічних технологій тісно пов’язаний з гуманізацією суспільства та освіти як його важливої складової. На […]

Досвід залучення power-point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

У статті запропоновано методичні рекомендації для викладача, що стосуються використання power-point технологій на заняттях з дисципліни «Українська мова

У статті запропоновано методичні рекомендації для викладача, що стосуються використання power-point технологій на заняттях з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у ВНЗ Тернополя. Вказано перелік тем і конкретні питання, які доречно продемонструвати візуальними засобами. Увиразнено мету та завдання застосування power-point технологій у навчальному процесі. Використання Power-Point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) […]

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – базовий курс підготовки бакалавра історичної галузі

Навчальна дисципліна «Українська мова

У статті описано місце і роль дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у процесі підготовки бакалавра-історика, визначено мету і завдання курсу, перераховано фахові компетенції, які формуються на заняттях. У сучасному трансформаційному періоді соціально-економічного, політичного, духовно-морального життя демократичної України, на етапі розбудови держави, ускладненому кризовими явищами розладнання суспільної свідомості і зниження моральності соціуму, суттєво посилюються вимоги […]

Використання проблемного навчання у процесі викладання історії

Використання проблемного навчання у процесі викладання історії

У даній статті йдеться про доцільність використання технології проблемного навчання,  яка дає можливість активізувати творчий потенціал учнів у процесі вивчення історії. Розглянуто питання щодо використання на уроках історії структурно-логічних схем, підсилених проблемними ситуаціями. Школа сьогодні – це, перш за все, школа самореалізації і самоактуалізації, соціалізації особистості. Завдання вчителя не тільки дати дітям суму знань, допомогти […]

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів під час вивчення рідної мови

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів

Сучасна психологічна наука все частіше доходить висновку, що кожен окремий індивід стає особистістю, персоналізується, пробуджує свої інтелектуальні, духовні й душевні сили тільки тоді, коли постійно перебуває в системі громадських відносин. Як свідчать психолого-педагогічні дослідження останніх років, у середньому за допомогою гри учні засвоюють навчальну інформацію на 70 %, що значно ефективніше порівняно з такими методами,як […]

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

В даній статті йдеться про використання  на уроках музичного мистецтва комп’ютерних технологій, що дає можливість контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання, отримати  велику кількість інформації за короткий строк. Музичні і психологічні здібності дітей – це єдине ціле, яке має спільну природу: такі здібності є вродженими і належать до рефлекторних, емоційних та психомоторних сфер людської […]

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

У розвідці розкривається важливість і необхідність розвитку творчості у школярів. Пропонується дидактичний матеріал, в основі якого лежить топонімія, зокрема місцева. Відбувається стрімке зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, швидка зміна технологій у всьому світі. Усе це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи, оскільки у швидко мінливих умовах зростає потреба в людях, здатних творчо підходити […]

Образ Дону в „Слові о полку Ігоревім”

Образ дону в „слові о полку ігоревім”

Постановка проблеми. Реформування системи загальної середньої освіти в Україні в сучасних умовах спрямоване на реалізацію індивідуальних якостей учнів, переорієнтацію їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. Вагоме значення для формування гармонійної особистості відводиться літературній освіті, зокрема роботі над художніми творами. Серед сучасних видів навчальної діяльності, які сприяють формуванню творчої активності учнів, їх читацької компетентності, світогляду, […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін (історія)

використання сучасних методів навчання

Робота вчителя Шевченко Л. Ю. є авторською, яка грунтується на дослідженнях провідних істориків-методистів країни  і розкриває психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі вивчення історії. Робота відображає ставлення вчителя до навчального процесу, її практичну вчительську діяльність. Зміни в суспільно-політичному житті, в економіці, в повсякденному житті людей диктують зміни і в освітній системі. Час […]

Використання діалогових технологій на уроці світової літератури

Використання діалогових технологій

Сучасна українська школа знаходиться на  етапі переосмислення, перегляду своїх завдань, своєї головної мети, змісту навчання. Найбільш складні завдання стоять перед викладачами гуманітарного спрямування (історія, суспільствознавство, українська і світова література). Адже саме ці дисципліни (особливо література) впливають на формування особистості людини, її світосприйняття, світоглядні позиції,  на  її внутрішній світ, духовний і творчий потенціал.          Важливого […]

Активізація розумової діяльності учнів шляхом використання сучасних форм і методів

Активізація розумової діяльності учнів

Автор в своїй роботі  розкриває  актуальність використання  сучасних , ефективних форм і методів роботи  на уроках  історії.  Дає аналіз  окремих  форм роботи, акцентує увагу на використанні  ігрових методів при формуванні знань  програмових вимог  з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін. Сучасна історична освіта спрямована на виховання всебічно розвиненої особистості, тому основне завдання вивчення історії в школі – підготувати […]

Педагогічні умови використання кейс-методу в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у шкільних навчальних закладах

використання кейс-методу

У даній  статті  ми розглянемо потреби у виробленні нових  технологій  фахової  майстерності, концептуальних підходів до гуманітарної підготовки учнів  та пошуку інноваційних технологій і методів навчання, що активізують процес вивчення гуманітарних дисциплін. Одним   із  пріоритетів  впровадження   інновацій  в  сучасній  освіті  є  кейс-метод. Поширення кейс-методу спонукало вчителів  до розробки теоретичних засад його використання в навчальному процесі . […]

Психолого – педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

використання інформаційних технологій на уроках світової літератури

У роботі буде йти мова про переваги, які дає використання інформаційних технологій на уроках світової літератури.         Суспільство ставить перед вчителем багато вимог. Проте, як говорив К. Ушинський, сучасний вчитель має бути таким, яким він хоче бачити своїх учнів.  Учитель володіє великою інформацією, а от чи зможе він свої знання передати учням, навчити їх […]

Особистісно орієнтоване навчання на уроках історії

Особистісно орієнтоване навчання

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти.  Мета особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні. Завдання: –         розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини; –         максимально виявити, […]

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на уроках іноземної (англійської) мови

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на уроках

Розвиток системи освіти в Україні, її вихід на європейський рівень неможливі без підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однієї з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в європейське та світове співробітництво. Національна доктрина розвитку освіти України наголошує на важливості опановування іноземної мови, як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок і […]

Переваги та недоліки використання ікт на уроках психології в 11 класі

Переваги та недоліки використання ікт на уроках

В статті висвітлено організаційно-методичні проблеми використання ІКТ на уроках психології в 11 класі, а також переваги та недоліки застосування комп’ютера під час вивчення курсу «Психологія»(академічний рівень). Матеріал призначений для вчителів-предметників та практичних психологів у закладах освіти  Модернізація шкільної освіти припускає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи вагому роль інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Важко відмовитися […]

Особливості використання технології розвивального навчання на уроках української мови та літератури

використання технології розвивального навчання на уроках

Учитель повинен організувати навчальний процес таким чином: не обмежувати діяльність учня, будувати процес навчання так, щоб у ньому були елементи творчості, які передбачають комбінування, аналогізування, універсалізацію, випадкові видозміни. Стимулюють творчу діяльність учнів вдалий підбір творчих завдань, використання ігрових моментів та ін. Технологія розвивального навчання дозволяє організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів за такими принципами, які дають змогу […]

Психолого -педагогічні аспекти використання методу критичного мислення у процесі викладання історії

використання методу критичного мислення

На сьогоднішній день технологія формування та розвитку критичного мислення вважається однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти України щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти. Над проблемою розвитку критичного мислення у закордонній педагогіці й психології працюють Д. Брунер, Дж. Гілфорд, Д. Стіл, Ч. Темпл та інші.У педагогіці ці питання розробляються […]

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

Порівняння окремих об’єктів нічого нам не дасть, якщо ми  їх не розглядатимемо з погляду якоїсь ще  вищої  сутності. («Золоте правило»  компаративістики Г.В.Ф. Гегеля) Сучасне життя вимагає творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання, а компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання, виховання сучасних учнів, розширення їхнього світогляду, формування життєво необхідних компетенцій. Літературний […]

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

У статті розкриваються переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засобу активізації пізнавальної діяльності школярів Сучасна освіта багата на різноманітні інноваційні педагогічні технології, які спрямовані на реалізацію мети,  сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів. Це і технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, технології на основі активізації та інтенсифікації […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

використання сучасних методів навчання

У роботі викладені фрагменти власного досвіду використання сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури Сучасні умови вимагають від учителів-словесників докорінного переорієнтування у викладанні української мови та літератури на основі Концепції мовно-літературної освіти. Учитель повинен домагатися відповідності змісту і технології навчання,головним принципом якого має стати активність самого учня, самостійність у розмірковуванні над життєвими […]

Особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури

Особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури

У тезах розглядаються особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури, принципи та умови організації діяльності учнів за сучасними новітніми технологіями, розробка та впровадження яких сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей.  У Національній доктрині розвитку освіти зазна­чено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, […]

Впровадження сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури

Впровадження сучасних методів навчання

     Висвітлено питання щодо психолого – педагогічних аспектів ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін вчителем, яке не можливе без використання сучасних освітніх технологій у освіті, до яких включено: професійно-орієнтоване навчання, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами з гуманітарних наук (система мультимедіа), дистанційні технології […]

Cучасні методи навчання як складова розвитку філологічно обдарованої особистості

Cучасні методи навчання

Дана стаття містить теоретичні засади щодо інноваційних методів навчання як складової розвитку філологічно обдарованої особистості і може сприяти виробленню педагогом стратегії активізації творчої діяльності школярів на уроках української мови та літератури. У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літератури

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літератури

Дана стаття містить теоретичний матеріал щодо доцільності та ефективності використання методів проектів на уроках світової літератури. Метод проектів – це метод навчання в співпраці. Опублікована велика кількість психолого-педагогічних, науково-методичних праць, де учені доводять переваги цього методу, закликають учителів активно його використовувати. Але, на жаль, в практиці шкільного навчання вчителі не часто використовують цей метод. На […]

Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках літератури

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

У статті розглядається актуальна проблема використання мультимедійних технологій на уроках української літератури. Запропоновано різноманітні мультимедійні жанри, методи застосування на уроках літератури. Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.  Сучасному вчителеві літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність […]

Уроки любові до рідного краю

Уроки любові до рідного краю

Автор цієї праці розглядає переваги застосування в роботі вчителів суспільно-гуманітарного циклу інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема акцентує увагу на використанні можливостей всесвітньої мережі Інтернет в активізації пізнавальної самостійності учнів. У роботі презентовано механізм створення та реалізації Інтернет-конкурсу «Нова Прага на мапі України», метою якого є стимулювання інтересу до історії та життя непересічних людей рідного селища, сприяння вихованню […]

Використання активних методів навчання у процесі викладання української мови і літератури

Використання активних методів навчання

Дана стаття містить теоретичний матеріал щодо використання активних методів навчання у процесі викладання української мови і літератури, а також приклади використання вчителем активних методів.Застосування дослідницької діяльності під час уроків української мови і літератури один із пріоритетів сучасної освіти. Пошукова активність – одна з умов, що дозволяє виховувати у школярів жагу до знань і прагнення до […]

Навчальний діалог та ІКТ-супровід як ефективні методи навчання на сучасному уроці літератури

Використовуючи методику навчального діалогу, урок літератури можна зробити цікавим і захоплюючим

Велика різниця – говорити самому чи викликати на розмову інших. Останнє – мистецтво справжнього вчителя… А.Дістервег      «Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій» (Державний стандарт базової […]

Використання сучасних методів навчання на уроках української мови

Використання сучасних методів навчання

Проблема оволодіння українською мовою кожним новим молодим поколінням була є актуальним питанням в усі часи, бо мова народу – найбільш дорогоцінне духовно-культурне надбання нації. Доки народ дбає про свою мову, доти він зберігає і свою етнічну та національну єдність. Роздумам про рідну мову в рідній школі приділено багато уваги в наукових працях видатного українського педагога, […]


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання