Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Інформаційний паспорт навчальної теми – вимога часу

Інформаційний паспорт навчальної теми - вимога часу

Дана методична розробка базується на  авторській методичній інновації (розробник ТОВ «Український інститут нормативної інформації»), здійсненої та апробованої безпосередньо у процесі  викладацької діяльності і є практичним відображенням набутого досвіду, спрямованого на поліпшення процесу навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах.   Давай настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши своє невігластво. Роби допомогу тільки тому, хто не […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

використання сучасних методів

Сучасне суспільство потребує фахівців високого рівня, всебічно підготовлених, з творчими здібностями здатних самостійно застосовувати знання у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях. Тому сьогодні надзвичайно важливо створити сприятливі умови для виявлення та розвитку здібностей учнів, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої діяльності.  Для забезпечення якісного засвоєння учнями матеріалу необхідно інтенсифікувати процес навчання математики за рахунок: впровадження в […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання природничо-математичних дисциплін

використання сучасних методів навчання

В наш час перед системою освіти постають принципово нові вимоги. Перш за все це формування творчої особистості здатної не просто засвоїти найвищі наукові і технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись розвиваючи їх. Шлях європейської інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін в освітній галузі спрямованих на досягнення рівня найкращих світових стандартів. Сучасні напрями модернізації вітчизняної освітньої […]

Сучасні методи навчання при вивченні природничих дисциплін

У статті представлені деякі проблеми та особливості впровадження сучасних методів навчання на уроках біології та географії. Ефективність навчання знаходиться в прямій залежності від рівня активності учнів, тому одна з основних задач — не лише надання учням суми знань, але й розвиток пізнавальних інтересів, творчого підходу до справи, прагнення до самостійного поповнення знань, уміння застосовувати їх […]

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках хімії та біології

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках

У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології та  ефективність застосування комп’ютерних мереж і он-лайнових засобів. Мета знання – не запам’ятовування величезного фактичного матеріалу в найдрібніших подробицях, а здатність легко і швидко орієнтуватися в цій бласті.                                              А. Н. Теренін Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. […]

Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку

В тезах розкриті психологічні закономірності процесу навчання та виховання, розуміння психологічних факторів уроку.

В  тезах  розкриті  психологічні   закономірності    процесу   навчання та  виховання, розуміння    психологічних  факторів   уроку.  Дані  методичні  рекомендації з  питань   психологічної  готовності учителя  до  уроку   та  алгоритм  діяльності  вчителя    під  час  визначення  мети  та  мотивації  уроку. Ефективність уроку великою мірою залежить від уміння вчителя аналізувати психологічні особливості управління діяльністю дітей, передбачати наслідки педагогічних впливів, враховувати психологічні критерії […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання комп’ютерного моделювання у процесі викладанні фізики

використання комп’ютерного моделювання

У виступі висвітлюється досвід роботи щодо використання комп’ютерного моделювання у процесі викладання фізики. Розкриваються шляхи реалізації потенційних можливостей шкільного курсу фізики щодо усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять, законів наукового світогляду. У процесі  моделювання інноваційного викладання учитель має чітко окреслити не лише систему знань, якими необхідно оволодіти учням, а, що саме […]

Практичні засади використання інтерактивних технологій при викладанні інформатики у 5 класі

використання інтерактивних технологій

У роботі висвітлюється питання впровадження інтерактивних технологій при викладанні інформатики у 5 класі. Подано власний досвід застосування цих технологій на різних етапах уроку. Наведений матеріал стане у пригоді вчителям, які цікавляться інноваціями у викладанні інформатики. Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки й інформаційних технологій вимагає від людини вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, змінювати його, застосовувати  для власних […]

Формування пошуково-дослідницьких компетенцій учнів при вивченні математичної статистики

Формування пошуково-дослідницьких компетенцій учнів при вивченні математичної статистики

У статті описано досвід підготовки та проведення уроків з теми «Статистичні дані. Вибіркові характеристики» із застосуванням ІКТ-супроводу, яка вивчається у кінці третьої четверті на заняттях з алгебри 9 та 11 класів. Пропонований підхід при вивченні математичної статистики дозволяє достатньою мірою з’ясувати і усвідомити сутність основних понять теми за пропонований програмою час, не поступаючись при цьому […]

Методи навчання на сучасному етапі розвитку суспільства та освіти

Методи навчання

Сучасне суспільство ставить перед учителями завдання розвитку особистісноважливих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти припускає ціннісне відношення до різних особистісних проявів школяра. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ)  Навчально-пізнавальна діяльність є важливим компонентом формування особистості, яка […]

Формування комунікативної компетентності учнів на уроках математики

Формування комунікативної компетентності

У статті розглянуто проблеми формування комунікативної компетентності учнів, що є необхідною умовою їх  успішної соціалізації у сучасному суспільстві,  під час навчання математики з використанням сучасних методів навчання  Однією з головних цілей навчання математиці є підготовка учнів до повсякденного життя, а також розвиток їх особистості засобами математики.  Так, в Державному стандарті базової та повної загальної середньої […]

Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку математики

Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку математики

Підкреслено, що інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень є активним і рівноправним учасником освітньої діяльності. Відмічено, що фективність уроку залежить від уміння вчителя аналізувати психологічні особливості управління діяльністю […]

Активація діяльності учнів – один з аспектів сучасних технологій

Активація діяльності учнів

Навчальний процес в сучасних умовах реформування системи освіти вимагає постійного вдосконалення, тому у педагогічній науці йде наполегливий пошук ефективних технологій навчання.  Від того, які навчальні системи та технології будуть впроваджуватися у навчально-виховний процес, які орієнтири щодо становлення особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє нашого народу, держави. Дана робота висвітлює лише окремі елементи  інноваційних технологій в яких […]

Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології як крок до особистістно-зорієнтованого навчання

Використання інноваційних технологій на уроках хімії та біології як крок до особистістно-зорієнтованого навчання

Інтерес учнів до предмету формується під безпосереднім впливом учителя і значною мірою залежить від його особистості. Творче застосування інтерактивних форм та засобів навчання, які має у своєму розпорядженні вчитель, дає йому змогу виробити власну систему роботи, досягти справжньої майстерності. Інтерактивні методи використовують з метою створення на уроці ситуації, яка дає учням змогу працювати разом, засвоювати, […]

Використання інтерактивних методів навчання на уроках природничих дисциплін

Використання інтерактивних методів навчання на уроках природничих дисциплін

В виступі подано коротку характеристику інтерактивних методів навчання, рекомендації щодо їх використання  на уроках природничих дисциплін. Природничі дисципліни забезпечують формування в учнів основи уявлення про природу, місце людини в ній та розуміння цілісної картини світу. Ні для кого не є таємницею, що природничі науки цікаві і складні водночас. І, щоб не згас інтерес до вивчення […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики

Науково-методична новизна творчого доробку полягає у тому, що вперше цілісно висвітлено психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики; розкрито вплив пізнавального інтересу учнів на процес навчання. Актуальність творчого доробку полягає в необхідності створення нової філософії освіти, відкритої до прагнень та розвитку життєвого потенціалу людини, формування нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності; забезпечення […]

Інновація – шлях до мети

Інновація - шлях до мети

В даній статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти ефективного викладання фізики в сучасній школі. Порушується проблема виховання і навчання компетентної, комунікабельної особистості. Намічаються шляхи  реалізації вчителем навчально-виховних цілей, через використання сучасних інноваційних технологій. Дається означення інтерактивної технології навчання. Вчитель ділиться власним досвідом  з проблеми.      Я (особистість), інша (технологія), нова, цілеспрямована, результат моєї роботи – овації, задоволених […]

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання курсу біології

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання курсу біології

Яким повинен бути сучасний урок біології? Це важливе питання продовжує хвилювати вчителів, методистів, працівників освітніх установ. Загострення інтересу до цієї проблеми не випадкове: оновлення системи освіти ставить перед нею складні і відповідальні завдання, розв’язати які треба швидко і безпомилково. Без досконалого, науково обґрунтованого моделювання навчальних занять марно сподіватися піднести учнівську і вчительську працю на якісно […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання фізики

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання фізики

У статті розглядається роль сучасних методів навчання у процесі викладання фізики, які розвивають пізнавальну діяльність учнів, формують інтерес до процесу пізнання, до способів пошуку, засвоєння та застосування інформації, що дозволяє школярам бути суб’єктом навчання, легко орієнтуватися в сучасному мінливому світі. Використання цих методів спрямоване на підвищення інтересу до вивчення предметів природничо-математичного циклу та формування наукового […]

З досвіду використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках фізики

З досвіду використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках фізики При використанні ЕОМ на уроках фізики переслідуються такі цілі в навчанні: розширити політехнічні знання учнів; узагальнити вивчений матеріал; виділити головне; виробити в учня вміння робити розрахунки типових задач; протестувати знання з основних розділів фізики. Використання ЕОМ на уроках дає можливість підняти процес навчання на якісно новий рівень. […]

Шляхи підвищення ефективності навчального процесу завдяки впровадженню інновацій в освіті

Анотація. В статті досліджуються психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютерних технологій  на уроках фізики. Доводиться необхідність застосування комп’ютера у навчальному процесі у зв ’язку з розвитком інформаційних технологій. Ключові слова: Інформатизація, комп’ютерні технології, мультимедійні технології, мережа Інтернет Актуальність. Розвиток ІКТ у світі, інтелектуалізація діяльності особистості привели до необхідності відповідних змін в навчальному процесі Державний стандарт базової і […]


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання