Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках історії

У статті розглянуто проблему необхідності оновлення навчальних технології у навчальних закладах. Показано можливість використання технології формування критичного мислення на уроках історії. Окреслено зміст цієї технології, що складається з трьох стадій: виклику, осмислення і рефлексії. Складено перелік методів і прийомів, що можуть використовуватись на різних етапах (стадіях) проведення уроку. Нинішні події обумовлюють соціальний запит на виховання […]

Ефективне використання елементів сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури в рамках ДСТУ у 5 класі

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ Короткова Інна Іванівна вчитель української мови та літератури Новостародубська загальноосвітня школа I-III ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області Ефективне використання елементів сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури в рамках ДСТУ у 5 класі

Умови розвитку освіти за новими Держстандартами потребують сучасних підходів до аналізу особливостей та методик оцінювання педагогічних технологій. Метою педагогічних досліджень в цьому напрямі є розробка, апробація, впровадження в повсякденну практику і розповсюдження новітніх педагогічних технологій усіх типів.  Крім того, розвиток сучасних педагогічних технологій тісно пов’язаний з гуманізацією суспільства та освіти як його важливої складової. На […]

Досвід залучення power-point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

У статті запропоновано методичні рекомендації для викладача, що стосуються використання power-point технологій на заняттях з дисципліни «Українська мова

У статті запропоновано методичні рекомендації для викладача, що стосуються використання power-point технологій на заняттях з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у ВНЗ Тернополя. Вказано перелік тем і конкретні питання, які доречно продемонструвати візуальними засобами. Увиразнено мету та завдання застосування power-point технологій у навчальному процесі. Використання Power-Point технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) […]

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – базовий курс підготовки бакалавра історичної галузі

Навчальна дисципліна «Українська мова

У статті описано місце і роль дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у процесі підготовки бакалавра-історика, визначено мету і завдання курсу, перераховано фахові компетенції, які формуються на заняттях. У сучасному трансформаційному періоді соціально-економічного, політичного, духовно-морального життя демократичної України, на етапі розбудови держави, ускладненому кризовими явищами розладнання суспільної свідомості і зниження моральності соціуму, суттєво посилюються вимоги […]

Використання проблемного навчання у процесі викладання історії

Використання проблемного навчання у процесі викладання історії

У даній статті йдеться про доцільність використання технології проблемного навчання,  яка дає можливість активізувати творчий потенціал учнів у процесі вивчення історії. Розглянуто питання щодо використання на уроках історії структурно-логічних схем, підсилених проблемними ситуаціями. Школа сьогодні – це, перш за все, школа самореалізації і самоактуалізації, соціалізації особистості. Завдання вчителя не тільки дати дітям суму знань, допомогти […]

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики та інформатики

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання математики та інформатики

Погоджуюся, що викладання – це мистецтво, а не ремесло. Метод (грецьке «methodos») – шлях до мети. Вміння обирати методи навчання необхідні кожному сучасному педагогу. Даний матеріал містить елементи досвіду використання сучасних методів навчання на уроках математики та інформатики, а також розробки уроків та зразки дидактичних матеріалів з використанням цих методів. Китайський філософ Конфуцій, що жив […]

Scratch 2 – наступний крок

Scratch 2

У тезах, на прикладі декількох проектів, розглядаються нові можливості Scratch 2, зазначаються плюси та мінуси середовища Зовсім недавно з’явилась нова версія Scratch 2.0, а 15 жовтня вже було перше оновлення. В Scratch 2 змінився не тільки зовнішньо (інтерфейс), а й оновився його функціонал. Саме на останньому ми звернемо увагу, зокрема на блоках. Почнемо із простого прикладу […]

Прийом «багато мишей» в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів в урочний та позаурочний час

Прийом «багато мишей»

         У статті описано авторський прийом «багато мишей», приклади його використання у навчально-виховному процесі для організації індивідуальної та колективної роботи учнів, підвищення їх пізнавальної активності та мотивації до навчання. Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Одним з […]

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів під час вивчення рідної мови

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів

Сучасна психологічна наука все частіше доходить висновку, що кожен окремий індивід стає особистістю, персоналізується, пробуджує свої інтелектуальні, духовні й душевні сили тільки тоді, коли постійно перебуває в системі громадських відносин. Як свідчать психолого-педагогічні дослідження останніх років, у середньому за допомогою гри учні засвоюють навчальну інформацію на 70 %, що значно ефективніше порівняно з такими методами,як […]

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва

В даній статті йдеться про використання  на уроках музичного мистецтва комп’ютерних технологій, що дає можливість контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання, отримати  велику кількість інформації за короткий строк. Музичні і психологічні здібності дітей – це єдине ціле, яке має спільну природу: такі здібності є вродженими і належать до рефлекторних, емоційних та психомоторних сфер людської […]

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

У розвідці розкривається важливість і необхідність розвитку творчості у школярів. Пропонується дидактичний матеріал, в основі якого лежить топонімія, зокрема місцева. Відбувається стрімке зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, швидка зміна технологій у всьому світі. Усе це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи, оскільки у швидко мінливих умовах зростає потреба в людях, здатних творчо підходити […]

Організація мережевих нарад за допомогою платформи Microsoft Lync

Буртовий Сергій Вікторович

Огляд платформи Microsoft Lync Microsoft Lync – це платформа для об’єднаних комунікацій корпоративного класу. Програма Lync об’єднує людей у всьому світі, які користуються мобільними пристроями з ОС Windows 8 та іншими операційними системами для виконання повсякденних завдань. Клієнт Lync пропонує зручний і узгоджений інструмент, який дає змогу обмінюватися даними про присутність, миттєвими повідомленнями, голосовими й відеовикликами, […]

Образ Дону в „Слові о полку Ігоревім”

Образ дону в „слові о полку ігоревім”

Постановка проблеми. Реформування системи загальної середньої освіти в Україні в сучасних умовах спрямоване на реалізацію індивідуальних якостей учнів, переорієнтацію їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. Вагоме значення для формування гармонійної особистості відводиться літературній освіті, зокрема роботі над художніми творами. Серед сучасних видів навчальної діяльності, які сприяють формуванню творчої активності учнів, їх читацької компетентності, світогляду, […]

Використання методів творчої діяльності на уроках технологій

Використання методів творчої діяльності на уроках технологій

В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення,  пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розв’язок цієї задачі органічно пов’язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними […]

Використання онлайнових дидактичних матеріалів на уроках інформатики

Використання онлайнових дидактичних матеріалів на уроках інформатики

У статті показані можливості створення онлайнових дидактичних матеріалів для проведення уроків інформатики в 5 класі. Сучасний етап розвитку суспільства, який визначаться як перехід від індустріального до інформаційного суспільства, характеризується значним збільшенням ролі інформації та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах діяльності людини, в тому числі і професійній діяльності. Тому одним із важливих завдань професійної освіти […]

Створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології»: огляд програм та їх можливостей

Створення електронних книг

В тезах представлений стислий аналіз програмних засобів для створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології». В умовах активного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і зміни парадигми освіти, в якій, на відміну від попереднього досвіду, значна роль у здобутті знань відводиться тим, хто навчається – учням, студентам, слухачам, змінюються й підходи до використання методів навчання […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

освітньої галузі «Технології»

Зміни, які відбулися у нашому суспільстві, у виробничих відносинах, свідомості людей, впливають на ставлення до трудової підготовки підростаючого покоління до праці та життя. Вони вимагають, щоб трудове навчання відповідало технічним, екологічним та соціальним потребам суспільства, було гнучким, допомагало випускникам шкіл у професійному самовизначенні і ставленні, сприяло формуванню працелюбності та розвитку творчих здібностей.        Тому сучасному […]

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

Використання сучасних методів навчання

Про розвиток творчих здібностей учнів, формування вміння узагальнювати та творчо впроваджувати набуті знання  при викладанні освітньої галузі «Технологій» Технологічна освіта – особливий аспект життя, який водночас є предметом, засобом і результатом життєвої активності. У сучасних умовах компетентнісного підходу до рівня освітньої підготовки учнів вирішального значення набувають сучасні педагогічні технології (інтерактивні, проектні тощо), які передбачають їх […]

Instagram на уроці

Instagram на уроці

Запропоновано ідеї застосування в навчальній діяльності інструмента Instagram Однією з навичок, якою повинен володіти учень 21 сторіччя – є володіння технологіями. Технології змінюють наше уявлення про навколишній світ та самих себе. Відповідно з’являються нові  уявлення на генерацію та управління знаннями, отже, і нові моделі для викладання, навчання та оцінювання. Ми все більше стаємо прибічниками соціальних […]

Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання

Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання

Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий зв’язок між інтелектуальним життям особистості і прояви  її сил в активній діяльності. В.Сухомлинський Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту “ та Концепції загальноосвітньої галузі “Основи виробництва”( “Технології”) трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін (історія)

використання сучасних методів навчання

Робота вчителя Шевченко Л. Ю. є авторською, яка грунтується на дослідженнях провідних істориків-методистів країни  і розкриває психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі вивчення історії. Робота відображає ставлення вчителя до навчального процесу, її практичну вчительську діяльність. Зміни в суспільно-політичному житті, в економіці, в повсякденному житті людей диктують зміни і в освітній системі. Час […]

Використання діалогових технологій на уроці світової літератури

Використання діалогових технологій

Сучасна українська школа знаходиться на  етапі переосмислення, перегляду своїх завдань, своєї головної мети, змісту навчання. Найбільш складні завдання стоять перед викладачами гуманітарного спрямування (історія, суспільствознавство, українська і світова література). Адже саме ці дисципліни (особливо література) впливають на формування особистості людини, її світосприйняття, світоглядні позиції,  на  її внутрішній світ, духовний і творчий потенціал.          Важливого […]

Активізація розумової діяльності учнів шляхом використання сучасних форм і методів

Активізація розумової діяльності учнів

Автор в своїй роботі  розкриває  актуальність використання  сучасних , ефективних форм і методів роботи  на уроках  історії.  Дає аналіз  окремих  форм роботи, акцентує увагу на використанні  ігрових методів при формуванні знань  програмових вимог  з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін. Сучасна історична освіта спрямована на виховання всебічно розвиненої особистості, тому основне завдання вивчення історії в школі – підготувати […]

Педагогічні умови використання кейс-методу в процесі вивчення гуманітарних дисциплін у шкільних навчальних закладах

використання кейс-методу

У даній  статті  ми розглянемо потреби у виробленні нових  технологій  фахової  майстерності, концептуальних підходів до гуманітарної підготовки учнів  та пошуку інноваційних технологій і методів навчання, що активізують процес вивчення гуманітарних дисциплін. Одним   із  пріоритетів  впровадження   інновацій  в  сучасній  освіті  є  кейс-метод. Поширення кейс-методу спонукало вчителів  до розробки теоретичних засад його використання в навчальному процесі . […]

Психолого – педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

використання інформаційних технологій на уроках світової літератури

У роботі буде йти мова про переваги, які дає використання інформаційних технологій на уроках світової літератури.         Суспільство ставить перед вчителем багато вимог. Проте, як говорив К. Ушинський, сучасний вчитель має бути таким, яким він хоче бачити своїх учнів.  Учитель володіє великою інформацією, а от чи зможе він свої знання передати учням, навчити їх […]

Особистісно орієнтоване навчання на уроках історії

Особистісно орієнтоване навчання

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти.  Мета особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні. Завдання: –         розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини; –         максимально виявити, […]

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на уроках іноземної (англійської) мови

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на уроках

Розвиток системи освіти в Україні, її вихід на європейський рівень неможливі без підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однієї з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в європейське та світове співробітництво. Національна доктрина розвитку освіти України наголошує на важливості опановування іноземної мови, як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок і […]

Переваги та недоліки використання ікт на уроках психології в 11 класі

Переваги та недоліки використання ікт на уроках

В статті висвітлено організаційно-методичні проблеми використання ІКТ на уроках психології в 11 класі, а також переваги та недоліки застосування комп’ютера під час вивчення курсу «Психологія»(академічний рівень). Матеріал призначений для вчителів-предметників та практичних психологів у закладах освіти  Модернізація шкільної освіти припускає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи вагому роль інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Важко відмовитися […]

Особливості використання технології розвивального навчання на уроках української мови та літератури

використання технології розвивального навчання на уроках

Учитель повинен організувати навчальний процес таким чином: не обмежувати діяльність учня, будувати процес навчання так, щоб у ньому були елементи творчості, які передбачають комбінування, аналогізування, універсалізацію, випадкові видозміни. Стимулюють творчу діяльність учнів вдалий підбір творчих завдань, використання ігрових моментів та ін. Технологія розвивального навчання дозволяє організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів за такими принципами, які дають змогу […]

Психолого -педагогічні аспекти використання методу критичного мислення у процесі викладання історії

використання методу критичного мислення

На сьогоднішній день технологія формування та розвитку критичного мислення вважається однією з інноваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам Національної доктрини розвитку освіти України щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти. Над проблемою розвитку критичного мислення у закордонній педагогіці й психології працюють Д. Брунер, Дж. Гілфорд, Д. Стіл, Ч. Темпл та інші.У педагогіці ці питання розробляються […]

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

Теоретичні аспекти компаративного вивчення шкільного курсу літератури

Порівняння окремих об’єктів нічого нам не дасть, якщо ми  їх не розглядатимемо з погляду якоїсь ще  вищої  сутності. («Золоте правило»  компаративістики Г.В.Ф. Гегеля) Сучасне життя вимагає творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання, а компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання, виховання сучасних учнів, розширення їхнього світогляду, формування життєво необхідних компетенцій. Літературний […]

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

У статті розкриваються переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засобу активізації пізнавальної діяльності школярів Сучасна освіта багата на різноманітні інноваційні педагогічні технології, які спрямовані на реалізацію мети,  сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів. Це і технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, технології на основі активізації та інтенсифікації […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

використання сучасних методів навчання

У роботі викладені фрагменти власного досвіду використання сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури Сучасні умови вимагають від учителів-словесників докорінного переорієнтування у викладанні української мови та літератури на основі Концепції мовно-літературної освіти. Учитель повинен домагатися відповідності змісту і технології навчання,головним принципом якого має стати активність самого учня, самостійність у розмірковуванні над життєвими […]

Особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури

Особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури

У тезах розглядаються особливості використання ІКТ на уроках мови та літератури, принципи та умови організації діяльності учнів за сучасними новітніми технологіями, розробка та впровадження яких сприяє підвищенню самостійності, відповідальності за результати діяльності, створює умови ефективної самореалізації учнів, актуалізації їх індивідуальних здібностей.  У Національній доктрині розвитку освіти зазна­чено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, […]

Впровадження сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури

Впровадження сучасних методів навчання

     Висвітлено питання щодо психолого – педагогічних аспектів ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін вчителем, яке не можливе без використання сучасних освітніх технологій у освіті, до яких включено: професійно-орієнтоване навчання, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами з гуманітарних наук (система мультимедіа), дистанційні технології […]

Cучасні методи навчання як складова розвитку філологічно обдарованої особистості

Cучасні методи навчання

Дана стаття містить теоретичні засади щодо інноваційних методів навчання як складової розвитку філологічно обдарованої особистості і може сприяти виробленню педагогом стратегії активізації творчої діяльності школярів на уроках української мови та літератури. У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літератури

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання методу проектів у процесі викладання світової літератури

Дана стаття містить теоретичний матеріал щодо доцільності та ефективності використання методів проектів на уроках світової літератури. Метод проектів – це метод навчання в співпраці. Опублікована велика кількість психолого-педагогічних, науково-методичних праць, де учені доводять переваги цього методу, закликають учителів активно його використовувати. Але, на жаль, в практиці шкільного навчання вчителі не часто використовують цей метод. На […]

Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках літератури

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

У статті розглядається актуальна проблема використання мультимедійних технологій на уроках української літератури. Запропоновано різноманітні мультимедійні жанри, методи застосування на уроках літератури. Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.  Сучасному вчителеві літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність […]

Уроки любові до рідного краю

Уроки любові до рідного краю

Автор цієї праці розглядає переваги застосування в роботі вчителів суспільно-гуманітарного циклу інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема акцентує увагу на використанні можливостей всесвітньої мережі Інтернет в активізації пізнавальної самостійності учнів. У роботі презентовано механізм створення та реалізації Інтернет-конкурсу «Нова Прага на мапі України», метою якого є стимулювання інтересу до історії та життя непересічних людей рідного селища, сприяння вихованню […]

Використання активних методів навчання у процесі викладання української мови і літератури

Використання активних методів навчання

Дана стаття містить теоретичний матеріал щодо використання активних методів навчання у процесі викладання української мови і літератури, а також приклади використання вчителем активних методів.Застосування дослідницької діяльності під час уроків української мови і літератури один із пріоритетів сучасної освіти. Пошукова активність – одна з умов, що дозволяє виховувати у школярів жагу до знань і прагнення до […]

Навчальний діалог та ІКТ-супровід як ефективні методи навчання на сучасному уроці літератури

Використовуючи методику навчального діалогу, урок літератури можна зробити цікавим і захоплюючим

Велика різниця – говорити самому чи викликати на розмову інших. Останнє – мистецтво справжнього вчителя… А.Дістервег      «Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій» (Державний стандарт базової […]

Використання сучасних методів навчання на уроках української мови

Використання сучасних методів навчання

Проблема оволодіння українською мовою кожним новим молодим поколінням була є актуальним питанням в усі часи, бо мова народу – найбільш дорогоцінне духовно-культурне надбання нації. Доки народ дбає про свою мову, доти він зберігає і свою етнічну та національну єдність. Роздумам про рідну мову в рідній школі приділено багато уваги в наукових працях видатного українського педагога, […]

Використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу

Використання інтерактивних методів навчання

В статті йде мова про використання інтерактивних методів навчання у викладанні предметів природничого циклу. Перехід освітньої системи України на новій тип, її конкурентоспроможність в європейському і світовому освітніх просторах передбачає формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці, матиме необхідні знання, навички й компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях. Особливо […]

Організація пізнавальної діяльності на окремих етапах уроку

Організація пізнавальної діяльності

У статті наведені секрети організації пізнавальної діяльності на окремих етапах уроку математики з досвіду роботи Заслуженого вчителя України, вчителя математики Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів В.О.Руденко.    Реформування вітчизняної системи освіти спрямоване не лише на модернізацію змісту навчального процесу, а насамперед на піднесення кожного учня на вищий рівень особистісного розвитку, формування його як неповторної особистості, творця […]

Інтегроване навчання як чинник оптимізації природничо-математичних дисциплін

Інтегроване навчання

У виступі розкрита  актуальність ідеї інтегрованого навчання, аспекти формування в школярів необхідних компетентностей засобами інтеграції навчальних дисциплін та в позакласній роботі. З досвідом роботи стає зрозуміло, що не можна дати знання якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з найперспективніших інновацій, […]

Аспекти ефективного використання технології формування творчої особистості

технології формування творчої особистості

В матеріалі висвітлюються теоретичні аспекти технології формування творчої особистості як сучасного методу навчання природничо-математичних дисциплін. Безсуперечний факт, що для сьогоднішнього випускника більш важливим є не великий запас академічних знань, а формування досвіду їх отримання,  формуючи при цьому цілісну структуровану систему знань й досвід практичної діяльності. Тому сьогодні пріоритетними стають системи, методи, технології навчання, які сприяють […]

Формування предметних компетентностей з біології шляхом застосування на уроках прийомів ейдетики та мнемотехніки

Формування предметних компетентностей

Оволодіння предметною компетентністю щодо навчального предмета «біологія» забезпечує формування міцних і глибоких знань про будову, функціонування, екологію, еволюцію біологічних систем на різних рівнях організації; розвиток пізнавальних інтересів учнів, інтелектуальних і творчих здібностей тощо. Отже, перед учнем постає проблема: якомога краще засвоїти великий обсяг інформації, і це йому не завжди під силу. Часто ми стикаємося з […]

Використання інноваційних технологій на уроках географії

5. Т-схема У десятому класі, вивчаючи тему «Всесвітні економічні відносини», учні виокремлюють позитивні і негативні значення поняття «глобалізація» [2] Переваги глобалізації Загрози глобалізації 1. Підвищення рівня життя 2. Доступність сучасних технологій 3. Здійснення соціальних проектів 4. Економічне зростання країн 1. Втрата відмінних рис економік країн 2. Виникнення соціальних конфліктів 3. Поширення «культурного імпералізму» 4. Діяльність ТНК Використовую у своїй практиці презентаційні комп’ютерні технології. Презентація часто присвячена якомусь етапу уроку, наприклад на уроці економіки в 11 класі під час вивчення теми «Ринкове саморегулювання» за допомогою презентації, учні розкрили механізм ринкового саморегулювання переглядаючі та коментуючі слайди презентації «Механізм ринкового саморегулювання» (додається окремим файлом).

Талант народжує натхнення, але натхненням керує майстерність Еліза Ожешко Урок був і залишається основною формою оволодіння знань учнями. Провести урок сьогодні стає все складніше. Сучасний учень став іншим – він багато знає: це він бачив, це він чув, про це він читав… Учень отримує величезний потік інформації поза школою. Цю інформацію він не завжди може […]

Сучасні методи навчання у процесі викладання біології

Сучасні методи навчання

На сучасному етапі розвитку освіти з усіх завдань, що стоять перед середніми навчальними закладами, основним є активізація навчально- пізнавальної активності учнів. Провідним видом діяльності для школярів є навчання, тому необхідно шукати можливості підвищення їхньої активності в цьому процесі, що сприяє не тільки поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів, а й формування активної особистості. Активність навчання формується […]

Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ при викладанні фізики

використання ІКТ при викладанні фізики

Сьогодні ми не уявляємо нашого життя без  сучасних інформаційних технологій. Не може бути  виключенням школа, яка здійснює  великий вплив на формування особистості учня,  підготовку й адаптацію його  до подальшого   життя в суспільстві.  Тому одним з найважливіших завдань на уроці  є формування у учнів уміння оперативно і якісно працювати з інформацією, привертаючи для цього  різноманітні сучасні […]


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання