Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Аспекти ефективного використання технології формування творчої особистості

В матеріалі висвітлюються теоретичні аспекти технології формування творчої особистості як сучасного методу навчання природничо-математичних дисциплін.

технології формування творчої особистостіБезсуперечний факт, що для сьогоднішнього випускника більш важливим є не великий запас академічних знань, а формування досвіду їх отримання,  формуючи при цьому цілісну структуровану систему знань й досвід практичної діяльності.

Тому сьогодні пріоритетними стають системи, методи, технології навчання, які сприяють розвитку пізнавальної самостійності, реалізації творчого потенціалу, які дозволяють й допомагають моделювати   навчально-виховний процес. Однією з таких технологій є технологія формування творчої особистості.

Формування творчої особистості учня у навчально-виховному процесі розглядається як процес створення умов для сприяння, стимулювання, активізації розвитку творчих можливостей школярів. Зміст технології полягає у створенні вчителем ситуації творчої переробки, узагальнення, експериментування, пошуку, що стимулюють прояви творчих можливостей учнів.

Для розвитку творчих можливостей учнів необхідно запланувати й реалізувати на уроці творчу ситуацію, яка пов’язана зі змістом навчального матеріалу конкретного уроку і сприятиме досягненню мети, яку поставив перед собою вчитель. Творча ситуація – це ситуація, яка потребує вирішення деякого протиріччя або проблеми. Творча ситуація стимулює пошукову діяльність учнів, розвиває їх творчі можливості, але не завжди приводить до оволодіння новими знаннями, уміннями й навичками. В цьому полягає її відмінність від проблемної ситуації.

Творчі ситуації можна створити в процесі:

 • Розв’язування творчих задач;
 • Вирішення навчальних проблем;
 • Дискусій;
 • Критичного аналізу прочитаного;
 • Виконання різноманітних творчих завдань;
 • Навчальної експериментальної і дослідницької діяльності;
 • Ігрових ситуацій.

Технологія формування творчої особистості в собі об’єднує локальні технології: технологію створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності (А. Вержиховська та ін.); технологію використання на уроці навчальних і навчально-творчих завдань (В. Барко, А. Тютюнникова); технологію узагальненого заняття пошукового типу (В. Шубинський); технологію розвитку продуктивної пізнавальної діяльності.

 

Навчальна задача як форма організації змісту навчального матеріалу передбачає діяльність учня після того, як сформульовані мета й умова задачі Навчально-творча задача передбачає діяльність учня у 6 етапів (за В. Барко): 1 – аналіз запитання задачі і з’ясування, що дано, що потрібно знайти; 2 – визначення, які дані необхідні для відповіді на запитання задачі; 3 – з’ясування, чи всі необхідні дані наведено в умові задачі (якщо ні, визначення засобу знаходження відповідних величин); 4 – планування послідовності операцій, спрямованих на знаходження відповіді (алгоритм розв’язання); 5 – реалізація запланованих шляхів розв’язку; 6 – перевірка розв’язку задачі.

 

Задачі на виявлення протиріччя, проблемне бачення

 • Навчальні задачі: задачі прихованого питання, задачі на конструювання проблемних ситуацій, задачі на викриття уявних протиріч.
 • Навчально-творчі задачі: задачі-головоломки, задачі-проблеми, парадокси, задачі на формулювання проблем.

Задачі з відсутністю повної вихідної інформації

 • Навчально-творчі задачі: задачі на уточнення мети, умови, вимог та обмежень, задачі з недостатньою вихідною інформацією; задачі з надмірною інформацією; задачі з вихідною інформацією, що містить протиріччя; задачі з практично відсутньою вихідною інформацією.

Задачі на прогнозування

 • Навчально-творчі задачі: висування гіпотези, висування оригінальної ідеї.

Задачі на оптимізацію

 • Навчальні задачі: на вибір оптимального розв’язання, на оптимізацію процесу, витрат, діяльності.

Задачі на рецензування

 • Навчальні задачі: задачі на критичний аналіз прочитаного; задачі на виявлення помилок, задачі на перевірку результату; задачі на оцінку процесу і результату діяльності.

Задачі на розробку алгоритмічних і евристичних розпоряджень

 • Навчальні задачі: задачі на розробку алгоритму та його виконання.
 • Навчально-творчі задачі: задачі на розробку евристичних розпоряджень, правил.

Логічні задачі

 • Навчальні задачі: описування явищ, процесів; визначення понять, доведення.
 • Навчально-творчі задачі: аналітично-синтетичні задачі на встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Дослідницькі задачі

 • Навчально-творчі задачі: експериментальні задачі; задачі на моделювання, формалізацію, застосування математичних методів, на застосування принципів системності, доповненості, історизму тощо; графічні задачі.

Задачі на винахідливість

 • Навчально-творчі задачі: задачі на пошук нового конструкторського вирішення, задачі на винахід нових конструкцій, нових засобів діяльності, нових речовин.

Задачі на управління

 • Навчально-творчі задачі: задачі на розробку мети, стратегії діяльності; задачі на планування, організацію діяльності; задачі на нормування часу діяльності; задачі на оцінку результатів.

Задачі на комунікативність

 • Навчальні задачі: задачі на розподіл обов’язків у процесі колективної діяльності за зразком; задачі на спілкування.
 • Навчально-творчі задачі: задачі на розподіл обов’язків у процесі колективної творчої діяльності; задачі на пошук засобів співробітництва.

Задачі на розвиток фантазії та уяви

 • Навчально-творчі задачі: просторові задачі; задачі та завдання на описання явищ, їх наслідків і передумов.

Аналіз різних типів навчальних і навчально-творчих задач показує, що різні задачі сприяють розвитку тих чи інших якостей особистості, які забезпечують успіх людини у творчій діяльності.

«Майбутнє за системою навчання, що склалася б у схему учень – технологія – учитель, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.» [1, 19]

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Кудря Поліна Валентинівна вчитель математики та інформатики Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів №34 – економіко-правовийліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Аспекти ефективного використання технології формування творчої особистості

Література:

 1. О. Пометун, Л. Пироженко «Сучасний урок. Інтерактивні технології», Київ, 2005
 2. С. Сисоєва  «Основи педагогічної творчості», Київ, 2006

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання