Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Активація діяльності учнів – один з аспектів сучасних технологій

Активація діяльності учнівНавчальний процес в сучасних умовах реформування системи освіти вимагає постійного вдосконалення, тому у педагогічній науці йде наполегливий пошук ефективних технологій навчання.  Від того, які навчальні системи та технології будуть впроваджуватися у навчально-виховний процес, які орієнтири щодо становлення особистості будуть прийняті, залежатиме майбутнє нашого народу, держави. Дана робота висвітлює лише окремі елементи  інноваційних технологій в яких пріоритетним  напрямком являється метод активного навчання, як засіб творчого зростання особистості учня.

   Головними вимогами, крім знань, вмінь та навичок, стають компетентність і мобільність. У зв’язку з цим акценти при викладанні навчальних дисциплін переносяться не тільки на формування знань, вмінь та навичок, з боку вчителя, а й на сам процес пізнання, ефективність якого повністю залежить від пізнавальної активності самого учня. Успішність досягнення мети залежить не тільки від змісту освіти, але і від того, як засвоюється навчальний матеріал: індивідуально або колективно, в авторитарних чи гуманістичних умовах, опираючись на увагу, сприйняття, пам’ять або на весь особистісний потенціал дитини, за допомогою репродуктивних або активних методів навчання. [1]

Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна впроваджуючи у педагогiчну практику стратегії творчого розвитку та критичного мислення, які є пріоритетними напрямками інтелектуального розвитку людини. Завдання цієї стратегії полягає у “пробудженнi свідомості”, коли молода людина усвідомлює реалії, що оточують її і шукає шляхи розв’язання проблем. Такий пiдхiд спiвзвучний концепції особистісно орієнтованого навчання і нерозривно пов’язаний із застосуванням інноваційних технологій. Дослідженням особистісно зорієнтованої освіти та виховання на теренах СНД займаються І. Бех, О. Бондаревська, В. Рибалка, В. Сєриков, І.Якиманська та ін.  Якиманська пише, що «особистісно-орієнтоване навчання – це таке навчання, де на чільне місце ставиться особистість дитини, її самобутність, самоцінність, суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти. Якщо в традиційній філософії освіти соціально-педагогічні моделі розвитку особистості описувалися у вигляді ззовні заданих зразків, еталонів пізнання (пізнавальної діяльності), то особистісно-орієнтоване навчання виходить із визнання унікальності суб’єктного досвіду самого учня, як важливого джерела індивідуальної життєдіяльності, що проявляється, зокрема, в пізнанні» [2, с. 31], і далі виділяє декілька груп особистісно-орієнтованої педагогіки.

 Учень не пасивний обєкт, а суб’єкт навчання, головна діюча фігура навчально-виховного процесу. Епiцентром навчально-виховного процесу стає не зміст предмета, а взаємодія вчителя і учня, нова педагогічна етика, яка передбачає змiну власної позиції вчителя i учня, збiльшення ваги особистісного спілкування, спонукання до творчої пошукової діяльності, моделювання життєвих ситуацiй, використання рольових iгop, спільне вирішення проблеми на основі аналiзу обставин та відповідної ситуації.

«Потрібно розрізняти особистісно-орієнтоване навчання і особистісно-орієнтована освіту» пише Л.Фрідман. « Якщо перше означає лиш таку систему навчання, процес здійснення якої дає змогу формуванню особистісних якостей, то друге є більш широким поняттям, яке включає в свій склад перше, а також всю систему виховання особистості» [3, с. 77].

 За визначенням С. Сисоєвої, метод проектів є однією з педагогічних технологій, котра також «відображає реалізацію особистісно орієнтованого підходу в освіті і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини постіндустріального суспільства»[4, с. 8].

На думку А. Самохіної, притаманними властивостями проектої роботи є такі характеристики:

– Проект – це цілісна робота, її не можна закінчити, зупинившись на півдорозі, оскільки оцінюється кінцевий продукт.

– Проект – складна робота, яка включає різні види діяльності.

– Обов’язковим атрибутом є реальна практична діяльність.

– Проектна діяльність ґрунтується на активній соціальної дії у вирішенні життєво значущої проблеми [5].

          Саме метод проектів дає змогу розв’язувати завдання формування інтелектуальних умінь критичного мислення: аналіз інформації, відбір і порівняння фактів, самостійність, систематизація результатів та творчого мислення, що передбачає такі навички: експеримент, самостійне використання знань для розв’язання задачі, здатність комбінувати відомі методи, комплексний підхід до проблеми, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, інтуїтивне розв’язання проблеми та ін.

         Заслуговують на увагу і використання інтерактивних методів навчання, які створюють ситуацію пошуку, сумніву, ризику, успіху, аналізу та самооцінки своїх дій та «дають позитивний ефект при вивченні хімічних дисциплін, бо дають можливість працювати учням в парах, мікро групах або малих групах, маніпулювати предметним матеріалом шляхом спостережень, хімічних дослідів та випробувань різних можливостей для розв’язання поставленої задачі чи проблеми, це навчання, яке дає можливість учням опрацьовувати навчальний матеріал розмовляючи, дискутуючи та обговорюючи різні точки зору» [1].

Під час вивчення дисциплін хімічного циклу виникає необхідність розвивати мислення учнів, пробуджувати інтерес до предмета та здобуття знань. Тому, однією із актуальних тем сьогодення є використання так званого проблемного навчання як засобу розвитку пізнавального інтересу в процесі вивчення хімії. На думку В. Оконя: «Проблемне навчання ґрунтується не на передаванні готової інформації, а на отриманні … певних знань та вмінь, шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем. Суттєвою характеристикою цього навчання є дослідницька діяльність, яка з’являється в певній ситуації і змушує ставити питання- проблеми, формулювати гіпотези та перевіряти їх під час розумових і практичних дій» [6, с. 222].

 Переваги проблемного навчання це у першу чергу великі можливості для уваги, спостережливості, активізації мислення, активізації пізнавальної діяльності ; воно розвиває самостійність, відповідальність, критичність і самокритичність, ініціативність, нестандартність мислення, обережність і рішучість тощо. З іншого боку проблемне навчання дає міцність придбаних знань.

Російський педагог І. Лернер визначає основну концепцію проблемного навчання: «Проблемне навчання полягає в тому, що в процесі творчого вирішення проблем і проблемних завдань у певній системі відбувається творче засвоєння знань і умінь, оволодіння досвідом творчої діяльності, …формування суспільної активності високорозвиненої, свідомої особистості» [7, с. 60].

 Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Марінова Лариса Віталіївна

вчитель хімії та біології

Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Активація діяльності учнів – один з аспектів сучасних    технологій

 

  1. Сучасніметоди навчання при вивченні хімічних дисциплін Васильєва Т.В. http://www.teacherjournal.com.ua
  2. Якиманская И. С. Разработка технологии личностно ориентированогообучения / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1995. – № 2. – С. 31–42. – http://imp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/ch9_2.html.
  3. Фридман Л. М. Концепция личностно ориентированного образования / Л. М. Фридман // Завуч. – 2000. – № 8. – С. 77–87.
  4. Нищета В. А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури : [навчальний посібник] / В. А. Нищета. – Х. :Основа, 2009. – 153, [7] c. – (Б-ка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 4(65)).

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання