СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Федірко Ж.В.,
У сучасну епоху, коли знання є головним джерелом багатства і процвітання, ключ до національного і безупинного зростання знаходиться в знаннях інтелектуальної власності.

Санг Ву Юн,
голова Корейського відомства інтелектуальної власності

 Генеральний директор ВОІВ Каміл Ідріс розглядає інтелектуальну власність як одну з основоположних і необхідних умов для економіки: «Ідеї можуть робити внесок в економічний розвиток тоді, коли інновації, отримані внаслідок цих ідей, трансформуються в економічні активи через механізми інтелектуальної власності». Інтелектуальна власність – це система відносин, що виникають з приводу привласнення ідеальних об’єктів, виражених в об’єктивованих інтелектуальних продуктах, втілених у науково-технічних, літературних та мистецьких творах.

У сучасному інформаційному суспільстві рівень правової свідомості освітян значно зріс. Найбільше саме завдяки активній роз’яснювальній роботі. Власники об’єктів інтелектуальної власності у різних сферах діяльності людини усвідомили економічну цінність цих прав. Однак особливої уваги потребує сфера, у якій автори створюють свої та використовують інші об’єкти інтелектуальної власності.

Серед важливих напрямків інтелектуальної власності освітян значне місце займає авторське право, яке виникає з моменту створення твору. Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності, а також способу чи форми їх вираження. Порядок набуття прав на об’єкти авторського права висвітлює ці напрямки роботи з інтелектуальної власності в Кіровоградському обласному інституті післядипломної освіти імені Василя Сухомлинського.

І. Авторство

 1. Автор:
  • 1. Створює об’єкт інтелектуальної власності (додаток 1).

1.2. Звертається до відділу (управління) освіти районної державної адміністрації (міської ради) з проханням (лист на ім’я начальника відділу (управління) освіти районної державної адміністрації (міської ради) провести експертизу об’єкта інтелектуальної власності Кіровоградському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

1.3. Подає два примірника об’єкта інтелектуальної власності оформлені і підписані автором (усіма співавторами).

 1. Відділ (управління) освіти районної державної адміністрації (міської ради) направляє до Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського:

2.1. Лист з проханням провести експертизу об’єкта інтелектуальної власності (додаток 2).

2.2. Два примірника об’єкта інтелектуальної власності.

 1. Відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського оформлює картку об’єкта інтелектуальної власності (додаток 3) та передає всі документи постійно діючій комісії у сфері інтелектуальної власності.
 2. Постійно діюча комісія у сфері інтелектуальної власності проводить експертизу:

4.1. Визначає конкурентноздатність об’єкта інтелектуальної власності.

4.2. Рекомендує об’єкт інтелектуальної власності для державної реєстрації.

4.3. Подає оформлений експертний висновок на засідання ученої ради.

 1. На підставі вищевказаних матеріалів учена рада Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського:

5.1. Приймає рішення про здійснення державної реєстрації Державним підприємством «Українське агентство з авторських і суміжних прав» об’єкта інтелектуальної власності.

5.2. Надає витяг з протоколу засідання ученої ради.

 1. Відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності оформлює та відправляє пакет документів для державної реєстрації об’єкта інтелектуальної власності згідно Закону України від 22.05.2003р. № 850-ІV «Про авторське право і суміжні права» і Постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».
 2. Витрати за оформлення документів та сплату зборів віднести за рахунок коштів Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (додаток 4).
 3. Державне підприємство «Українське агентство з авторських і суміжних прав»:

8.1. Розглядає заявку і приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації, яка здійснюється протягом місяця.

8.2. Приймає рішення про реєстрацію авторського права, якщо заявка відповідає встановленим вимогам. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

 1. Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв.
 2. Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у місячний строк від дати реєстрації.
 3. Свідоцтво державного зразка (додаток 5) видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі, або надсилається на адресу, зазначену в заяві, за умови, що заявник у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на об’єкт інтелектуальної власності повинен подати документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва.

 ІІ. Співавторство

 1. Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.

Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить всім співавторам.

Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору.

У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор може доводити своє право в судовому порядку.

 1. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами.
 2. Співавторством є також авторське право на презентації та інтерв’ю.
 3. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.

ІІІ. Патентування

1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам  патентоздатності.2. Винахід (корисна модель) відповідає умовам патентоздатності, якщо:2.1. Є інноваційним.2.2. Має винахідницький рівень.2.3. Є промислово придатним. 3. Об’єктом винаходу (корисною моделлю) може бути:3.1. Продукт (пристрій, речовина, штамп мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо).3.2. Процес (спосіб).4. Винахід (корисна модель) визнається новим,  якщо він: 4.1. Не є частиною рівня техніки.4.2. Має винахідницький рівень.4.3. Він не є очевидним для фахівця.5. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості або іншій сфері.

 1. Процес отримання патенту на винахід, як правило, включає такі основні дії заявника:

6.1. Оформлення заявки власними силами або із залученням відповідних фахівців.

6.2. Подання до Укрпатенту заявки та документа про сплату збору за її подання (разом із заявкою або не пізніше встановленого законом строку).

6.3. Подання до Укрпатенту не пізніше встановленого законом строку клопотання заявника про проведення кваліфікаційної експертизи заявки та документа про сплату відповідного збору.

6.4. Подання до Укрпатенту після одержання рішення про видачу патенту, але не пізніше встановленого законом строку документа про сплату державного мита за видачу патенту державного зразка  (додаток 6).

 1. Процедура патентування винаходу є дуже складною і займає приблизно 30 місяців. 
 1. IV. Охорона об’єктів авторського права в Україні
 2. Охороні підлягають всі твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети.
 3. Правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється.

V . Об’єкти, що не охороняються

Не є об’єктом авторського права:

а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

б) твори народної творчості (фольклор);

в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

д) грошові знаки;

е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники  та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду). Проекти офіційних символів і знаків, до їх офіційного  затвердження розглядаються як твори і охороняються відповідно до Законів.

VІ. Вільне використання твору

 1. Вільне використання твору без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат (коротких  уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним,  полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних  економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі,  виправданому характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

10) відтворення твору. Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.

 1. Вільне відтворення примірників твору для навчання допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли:

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

 1. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп’ютерних програм

Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп’ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму:

1) внести до комп’ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов’язаних з функціонуванням комп’ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема запис і збереження в пам’яті комп’ютера, а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою особою, яка має авторське право;

2) виготовити одну копію комп’ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп’ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп’ютерної програми не може бути використана для інших цілей, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп’ютерної програми перестає бути правомірним;

3) декомпілювати комп’ютерну програму (перетворити її з об’єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп’ютерною програмою, за дотримання таких умов:

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп’ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з  іншими програмами, а також не може використовуватися для розроблення комп’ютерної програми, схожої на декомпільовану комп’ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право;

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп’ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам’ять (збереження) комп’ютерної програми.

Застосування положень цієї статті не повинно завдавати шкоди використанню комп’ютерної програми і не повинно обмежувати законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське право на комп’ютерну програму.

 1. Вільне відтворення творів у особистих цілях

Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім’ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім:

а) творів архітектури у формі будівель і споруд;

б) комп’ютерних програм;

в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва;

Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім’ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди.

 1. Право доступу до твору образотворчого мистецтва

При передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об’єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права та інтереси власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору авторові.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» виходить з того, що існування і захист авторських прав не вимагає спеціальних формальностей, але зареєстровані об’єкти авторського права мають свідоцтва про державну реєстрацію і занесені до Всеукраїнського реєстру об’єктів авторського права.

Відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності був ініціатором створення єдиного реєстру об’єктів інтелектуальної власності працівників освіти в Кіровоградській області, та ним розроблений пакет документів щодо порядку набуття прав на об’єкти авторського права для начальників відділів, управлінь освіти районних державних адміністрацій, міських рад.

Законодавча база України та система законодавства України з інтелектуальної власності (рис.1) має усі умови для створення об’єктів інтелектуальної власності. Ефективне створення, охорона і використання об’єктів інтелектуальної власності взагалі та авторського права і суміжних прав, зокрема, в майбутньому може гарантувати автору одержання винагороди і признання усього світу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базидевич В.Д. Інтелектуальна власність: [Підручник]. /В.Д. Базидевич. – К: Знання, 2006. – 264 с.
 2. Про інтелектуальну власність : Збірник законів. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2006. – 56 с.
 3. Слободян С. Поняття та ознаки твору як об’єкта авторського права /С.А. Слободян. // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 2 – С. 9-10.
 4. Солощук М. Система охорони інтелектуальної власності /М.Л. Соло щук. // Інтелектуальна власність. – 2008. – № 2 – С. 71-73.
 5. Цибульок П.М. Популярно про інтелектуальну власність: абетка
  /П.М. Цибульок. – К: ТОВ «Альфа ПК», 2004. – 26 с.
 6. Шишка Р.Б. Охорона прав інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект: /Р.Б. Шишка. – Х: «ПКТ», 2002. – 65 с.

ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *