СТАТТІ

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 Статті у наукових фахових виданнях 

 1. Федірко Ж. В. Готовність учителів географії до інноваційної діяльності: теоретичний аспект / Ж. В. Федірко // Педагогічний альманах : зб. наук. праць Херсонської акад. непер. освіти. – 2012. – № 14. – С. 243–249.
 2. Федірко Ж. В. Інноваційна діяльність як вид професійно-педагогічної діяльності вчителя географії / Ж. В. Федірко // Наукові записки : зб. наук. праць Кіровоградського ДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. – № 88. – С. 246–251.
 3. Федірко Ж. В. Модель підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти / Ж. В. Федірко // Наукові записки : зб. наук. праць Кіровоградського ДПУ ім. В.Винниченка. – 2012. – № 112. – С. 346–354.
 4. Федірко Ж. В. Навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти за програмою підготовки до інноваційної діяльності / Ж. В. Федірко // Вісник післядипломної освіти : [зб.наук.праць / ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : УМО, 2012. – Вип. 7 (20). – С. 224–229.
 5. Федірко Ж. В. Організаційно-педагогічні та методичні умови підготовки вчителя географії до здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти / Ж. В. Федірко // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. – Рівне : РОІППО, – № 2. – С. 92–95.

 Статті та тези у збірниках матеріалів конференцій 

 1. Федірко Ж. В. Зміст, форми і методи підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності в системі неперервної освіти / Ж. В. Федірко // Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики : матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (Херсон, 25–26.10.2012) – Херсон : Айлант. –2012. – Вип. 15. – С. 47-50.
 2. Федірко Ж. В. Навчально-дослідницька робота з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії / Ж. В. Федірко // Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей : матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (Кіровоград, 24-25.04.2012 р.) / МОН, МАН України [та ін.]. – Кіровоград : КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2012. – С. 118–122.
 3. Федірко Ж. В. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителів до апробації навчальної літератури у міжкурсовий період / Ж. В. Федірко // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матер. Всеукр. наук.-метод. конф. (Кіровоград, 28-29.10.2009 р.) / МОН, АПН України [та ін.]. – Кіровоград : КОІППО ім. В. Сухомлинського, 2009. – С. 191–2
 4. Федірко Ж. В. Організаційно-методичні умови підготовки вчителів до здійснення інноваційної освітньої діяльності / Ж. В. Федірко // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31.05.2012 р. : у 2 ч. – Суми : НІКО, 2012. – Ч. 2. – С. 128–130.
 5. Федірко Ж. В. Підготовка вчителів до апробації підручників у міжкурсовий період: сучасні підходи / Ж. В. Федірко // Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково–методичної інтернет-конференції, 12–14.12.2012 р. / укладач О. Жосан. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. .147–
 6. Федірко Ж. В. Формування готовності вчителя географії до апробації навчальної літератури у системі його підготовки до інноваційної діяльності / Ж. В. Федірко // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матер. Всеукр. наук.-метод. конф. (Кіровоград, 28-29.10.2009 р.) / МОН, АПН України [та ін.] – Кіровоград : КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2009. – С. 384–391.
 7. Федірко Ж. В. Формування інноваційних умінь учителя географії / Ж. В. Федірко // Прогрессивное развитие мировой науки : матер. ІІ Междунар. научн. конфер. 01-03.09.2012 р. [научн. журн. «Аспект»]. – Донецк : Цифровая фотография, 2012. – С. 88–90.
 8. Федірко Ж. В. Шляхи удосконалення підготовки вчителів географії до розвитку громадянської компетентності учнів / Ж. В. Федірко // Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конфер., Кіровоград–Павлиш, 20–21.09.2012 р. / [ред.кол.; за аг. ред. Н.А. Калініченко]. – Кіровоград : КОІППО, 2012. – С. 212–215.

Статті в інших виданнях

 1. Федірко Ж. В. Використання ідей та досвіду В. О. Сухомлинського в системі підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності / Ж. В. Федірко // Педагогічний вісник КОІППО ім. В. Сухомлинського. – 2011. – № 3-4. – С. 50–52.
 2. Федірко Ж. В. Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст / Ж. В. Федірко // Педагогічний вісник КОІППО ім. В. Сухомлинського. – 2009. – № 3-4. – С. 53–58.
 3. Федірко Ж. В. Особливості апробації шкільної навчальної літератури / Ж. В. Федірко // Педагогічний вісник КОІППО ім. В. Сухомлинського. – 2012. – № 4. – С. 51–53.
 4. Федірко Ж. В. Удосконалення роботи з обдарованими учнями як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії / Ж. В. Федірко // Педагогічний вісник КОІППО ім. В. Сухомлинського. – 2010. – № 3-4. – С. 115-116.
 5. Федірко Ж. В. Готовність учителя географії до розвитку навчально-дослідницьких умінь учнів / Ж. В. Федірко // Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць). – К. : ТОВ «Праймдрук». – 2012. – С. 191–197.