Список рекомендованої літератури з питань інноваційної освітньої діяльності

 1. Авєршин А. О. Історико-теоретичний аналіз проблеми розвитку креативності / А. О. Авєршин, Т. В. Яковенко, М. О. Агапова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28-29. – С. 204-208.
 2. Агаджанова Р. Адаптивне управління самостійною роботою студентів / Р. Агаджанова // Новий колегіум. – 2010. – N 6. – С. 30-34.
 3. Аракелян С. С. Имидж-диагностика – педагогическая технология развития подростковой толерантности / С. С. Аракелян // Среднее профессиональное образование. – 2011. – N 5. – С. 43-46.
 4. Ашеров А. Т. Обучение на ошибках / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, Ю. Н. Полякова // Новий колегіум. – 2011. – N 2. – С. 60-69.
 5. Берсенев М. Н. Сэмпл-технология (клонирование компетенций)  / М. Н. Берсенев // Среднее профессиональное образование. – 2011. – N 1. –    С. 5-6.
 6. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т. Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – N 1. – С. 24-26.
 7. Болсун С. Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога в системі післядипломної освіти / С. Болсун, Н. Чипиленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – N 1. – С. 27-31.
 8. Борова Т. Роль коучингу в системі адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників / Т. Борова // Новий колегіум. – 2011. – N 3. – С. 27-32.
 9. Боса О. О. Інноваційні технології в практичній діяльності педагога / О. О. Боса ; кер. роботи Т. В. Яковенко // “Освіта, наука, виробництво: інтеграційні процеси в умовах інформаційного суспільства”, наукова студентська конференція гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії (45-та ; 10 січня 2011 – 20 січня 2011 р. ; Стаханов) : матеріали … / Укр. інж.-пед. академія, Гірничий факультет, Міжнар. академія біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : ГФ УIПА, 2011. – С. 126-128.
 10. Гаджиева П. Д. Интерактивные методы как средство модернизации правового обучения / П. Д. Гаджиева // Инновации в образовании. – 2011. – N 1. – С. 81-87.
 11. Галиця І. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – № 7/8. – С. 31-37.
 12. Гасанова Д. И. Подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности: рефлексивный аспект / Д. И. Гасанова // Среднее профессиональное образование. – 2011. – N 4. – С. 41-45.
 13. Главацька Г. Науково-практична конференція – засіб узагальнення й поширення досвіду організації проведення науково-дослідної й пошукової роботи студентів / Г. Главацька, Л. Соляр // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2011. – N 1. – С. 40-41.
 14. Голик В. Інтегроване навчання у формуванні професійних компетентностей учнів ПТНЗ / В. Голик // Профтехосвіта. – 2011. – N 12. – С. 30-32.
 15. Григорьев О. В. Современные технологии обучения / О. В. Григорьев, Н. М. Литвиненко // Инновации в образовании. – 2011. – N 7. – С. 17-24.
 16. Данчук Л. І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни “Економічна теорія” / Л. І. Данчук // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 62. – С. 43-46.
 17. Двуличанская Н. Н. Инновационные компетентностно-ориентированные педагогические технологии в естественно-научном образовании / Н. Н. Двуличанская // Инновации в образовании. – 2011. – N 4. – С. 26-40.
 18. Джантіміров А, Ю. Інноваційні педагогічні технології у навчальних закладах Асоціації “УНЦ НТФ “Централь” / А. Ю. Джантіміров, О. Ємельянова // Професійно-технічна освіта. – 2011. – N 1. – С. 21-23.
 19. Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців / М. Диба // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 60-65.
 20. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / Дичківська І.М. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
 21. Доронина Н. Н. Организация учебного процесса в вузе с использованием активных методов обучения / Н. Н. Доронина // Социология образования. – 2011. – N 3. – С. 31-38.
 22. Євсюков О. Ф. Індивідуально-психологічні особливості педагогів: вплив на мотивацію інноваційної діяльності / О. Ф. Євсюков // Новий колегіум. – 2010. – N 6. – С. 39-44.
 23. Жилин Д. М. Инструктивизм и конструктивизм – диалектически противоположные стратегии обучения / Д. М. Жилин // Педагогика. – 2011. – N 5. – С. 26-36.
 24. Жосан О.Е. Інноваційна діяльність гімназії : метод. посіб. / Жосан О.Е. – Кіровоград : КОІППО, 2007. – 64 с.
 25. Жосан О.Е. Шляхи і форми підготовки вчителів до апробації шкільної навчальної літератури / О.Е. Жосан // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : [зб.наук.праць / ред. кол.: І.Д. Бех, В.О. Огнев’юк, О.Л. Кононко та ін.]. – К. : Університет, 2007. – № 8. – С. 43–52.
 26. Журавлева О. П. Интерактивный режим организации аудиторной самостоятельной работы студентов в системе высшего педагогического образования / О. П. Журавлева, Л. П. Михалева // Инновации в образовании. – 2011. – N 5. – С. 29-41.
 27. Закон України «Про загальну середню освіту» : за станом на         1 бер. 2011 р. / Верховна Рада України // Освіта України : нормативна база. – К. : КНТ, 2011. – С. 93–116.
 28. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р., № 40 – IV : за станом на 1 січ. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/.
 29. Ибрагимов Г. И. Инновационные технологии обучения в условиях реализации компетентностного подхода / Г. И. Ибрагимов // Инновации в образовании. – 2011. – N 4. – С. 4-14.
 30. Ігнатенко М. Сучасні освітні технології. Поняття інноваційної педагогічної технології (наукові основи) / М. Ігнатенко // Математика в школі. – 2003. – № 4. – С. 2-3.
 31. Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Кабан Л.В. // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. – Вип. ІІІ. – К. : Міленіум, 2006. – С.180-191.
 32. К вопросу о сущности понятия “эффект” и “эффективность” научно-инновационной деятельности вуза / Е. Б. Гаффорова [и др.] // Экономика образования. – 2011. – N 1. – С. 45-55.
 33. Каленик О. Методику в дію. Використання активних форм і методів навчання у навчально-виробничому процесі ПТНЗ / О. Каленик // Профтехосвіта. – 2011. – N 5. – С. 42-46.
 34. Карчевська Н. В. Експериментальне дослідження ефективності самостійної роботи студентів із використанням системи пізнавальних завдань / Н. В. Карчевська, Т. Є. Фіногєєва // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28-29. – С. 142-148.
 35. Карчевська Н. В. Використання методів активного навчання на заняттях / Н. В. Карчевська, К. Е. Шкапова // “Освіта, наука, виробництво: інтеграційні процеси в умовах інформаційного суспільства”, науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів та співробітників гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії (44-та ; 10 січня 2011 – 20 січня 2011 р. ; Стаханов) : матеріали / Укр. інж.-пед. академія, Гірничий факультет, Міжнар. академія біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : ГФ УIПА, 2011. – С. 121-126.
 36. Клеха Л. Управління інноваціями / Л. Клеха // Директор школи. – 2010. – № 40. – С. 24-25.
 37. Коваленко Е. Н. Использование задачного метода при проведении лабораторных занятий в техническом ВУЗе / Е. Н. Коваленко, В. Усович // “Освіта, наука, виробництво: інтеграційні процеси в умовах інформаційного суспільства”, науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів та співробітників гірничого факультету Української інженерно-педагогічної академії (44-та ; 10 січня 2011 – 20 січня 2011 р. ; Стаханов) : матеріали … / Укр. інж.-пед. академія, Гірничий факультет, Міжнар. академія біосферних наук (МАБІН). – Стаханов : ГФ УIПА, 2011. – С. 118-121.
 38. Ковтун С. Інноваційні технології семінарських занять / С. Ковтун // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 104-109.
 39. Когут О. О. Гештальд-орієнтований тренінг-семінар як засіб виховання професійної спрямованості та світоглядних орієнтацій майбутніх програмістів / О. О. Когут // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – N 11. – С. 26-31.
 40. Комісарова Л. Інноваційні технології у виробничому навчанні учнів ПТНЗ / Л. Комісарова // Професійно-технічна освіта. – 2011. – N 1. – С. 19-21.
 41. Костюкевич С. В. Инновации: подход современных западных авторов в контексте российского опыта / С. В. Костюкевич // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2011. – N 4. – С. 69-78.
 42. Кошелева Н. Г. Особливості проектування інноваційних педагогічних технологій фахової підготовки економістів у ВНЗ / Н. Г. Кошелева // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63, Ч. 1. – С. 28-31.
 43. Красинская Л. Ф. Учимся учить по-новому, или о неиспользованных возможностях лекции / Л. Ф. Красинская // Высшее образование в России. – 2011. – N 2. – С. 98-103.
 44. Краснов С. И. Гуманитарная экспертиза инновационной деятельности образовательных учреждений / С. И. Краснов, Р. Г. Каменский // Педагогика. – 2011. – N 1. – С. 48-56.
 45. Кривоносова Е. И. Комплексы педагогических технологий / Е. И. Кривоносова // Профессиональное образование. – 2011. – N 10. – С. 37-38.
 46. Кузь В. Г. Нова освітня парадигма – нові освітні технології / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2011. – N 2. – С. 28-36.
 47. Лазарєв М. І. Розробка каузальних мереж подання змісту навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30-31. – С. 65-73.
 48. Листвин А. А. Профессионально-интегративная система обучения / А. А. Листвин // Профессиональное образование. – 2011. – N 5. – С. 45-46.
 49. Лісова Н. І. Новітні педагогічні технології у підготовці педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти в системі підвищення кваліфікації / Н. І. Лісова // Якість технологій та освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 1. – С. 115-121.
 50. Макагон Е.В. Инновационная деятельность школы / Макагон Е.В., Храброва В.Е. – Севастополь: ИППО, 2005. – 103 с.
 51. Макагон К.В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності / Макагон К.В. // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – С. 155-160.
 52. Марігодов В. К. Дедуктивна обробка матеріалу лекції / В. К. Марігодов, Г. О. Тіхонов // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63, Ч. 1. – С. 32-35.
 53. Марігодов В. К. Демотний аналіз ефективності проблемної лекції / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 65. – С. 31-35.
 54. Марігодов В. К. Ентропійне оцінювання результатів семестрового рейтингу студентів / В. К. Марігодов, Ю. М. Кравченко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2010. – Вип. 63, Ч. 2. – С. 45-50.
 55. Микитюк С. О. Ресурсний підхід у підготовці майбутніх учителів до інноваційної діяльності / С. О. Микитюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2011. – № 4. – С. 54-61.
 56. Монахов В. М. Технология проектирования методических систем с заданными свойствами в высшей школе / В. М. Монахов // Педагогика. – 2011. – N 6. – С. 43-46.
 57. Моргун Н. Л. Воспитательная и развивающая функции гипертекстовой коммуникации / Н. Л. Моргун // Среднее профессиональное образование. – 2011. – N 4. – С. 28-30.
 58. Москаленко О. В. Инновационные подходы к организации повышения квалификации преподавателей вузов / О. В. Москаленко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30-31. – С. 213-217.
 59. Николаев С. Д. Формирование инновационной стратегии развития образовательного учреждения / С. Д. Николаев, П. М. Гаврилова, А. В. Зайцев // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2011. – N 6. – С. 8-12.
 60. Одайський С. Інноваційні технології у навчанні та вихованні / С. Одайський, Г. Писаревська // Професійно-технічна освіта. – 2011. – № 2. – С. 26-27.
 61. Олексенко В. М. Концептуальні положення студактивної педагогічної технології / В. М. Олексенко // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 62. – С. 38-43.
 62. Олексенко В. М. Співвідношення традиційної та студактивної педагогічної технології в підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей / В. М. Олексенко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – 2010. – Вип. 26-27. – С. 137-144.
 63. Олексенко В. М. Технологія проведення студактивних занять / В. М. Олексенко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 63, Ч. 1. – С. 39-43.
 64. Олійник Ю. С. Система тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків / Ю. С. Олійник // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28-29. – С. 161-167.
 65. Орлов А. А. Проектирование преподавателем педагогического вуза собственной инновационной деятельности / А. А. Орлов // Педагогика. – 2011. – N 8. – С. 85-95.
 66. Осадчая Л. Н. Развитие спроса на профессионально-педагогические технологии / Л. Н. Осадчая, Н. Е. Эрганова // Профессиональное образование. Столица. – 2011. – № 8. – С. 44-45.
 67. Пастушенко А. Закономірності та принципи інноваційної освіти / А. Пастушенко // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : зб. наук. пр. / Відділення вищої освіти АПН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 2 : Актуальні проблеми професійної підготовки студентів ВНЗ.- С. 133-134.
 68. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.2002 р. № 114 у ред. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.
 69. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 // Освіта України. – 2001. – № 6.
 70. Попова О.В. Підготовка майбутнього вчителя до роботи в інноваційних закладах / Попова О.В. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. – Харків : ХДПУ, 1998. – Вип. 8-9. – С. 63-66.
 71. Посохова І. С. Вимоги до використання організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі / І. С. Посохова, О. С. Казачінер // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28-29. – С. 248-254.
 72. Савина А. К. Польша: инновационные подходы к оценке учебных успехов учащихся / А. К. Савина // Педагогика. – 2011. – N 2. – С. 100-109.
 73. Сазонова З. С. Информационно-образовательное пространство новой педагогики / З. С. Сазонова, Е. В. Матвеева // Высшее образование в России. – 2011. – N 2. – С. 103-108.
 74. Селецький А. Проблема взаємозв’язку інноватики і традицій у профтехосвіті України / А. Селецький // Новий колегіум. – 2011. – N 3. – С. 65-68.
 75. Семенов М. Д. Лабораторный практикум: современный взгляд на совершенствование / М. Д. Семенов // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2011. – N 9. – С. 57-61.
 76. Скрипник С. Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показники якості післядипломної педагогічної освіти / С. Скрипник // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – N 1. – С. 31-34.
 77. Смоляр В. Дуальні технології навчання у ПТНЗ / В. Смоляр // Профтехосвіта. – 2011. – N 5. – С. 24-25.
 78. Сморкалова И. Н. Мастер-класс: методические рекомендации / И. Н. Сморкалова // Педагогические технологии. – 2011. – N 2. – С. 59-61.
 79. Стефанова Г. П. Инновационный подход к формированию методов решения типовых профессиональных задач у будущих инженеров / Г. П. Стефанова, И. А. Крутова, А. Г. Валишева // Alma mater. – 2011. – № 8. – С. 48-51.
 80. Туранина Н. А. Интенсивные образовательные технологии и их роль в формировании коммуникативной компетенции студента / Н. А. Туранина // Среднее профессиональное образование. – 2011. – N 7. – С. 47-49.
 81. Федірко Ж.В. Готовність учителів географії до інноваційної діяльності: теоретичний аспект / Ж.В. Федірко // Педагогічний альманах : зб. наук. праць Херсонської акад. непер. освіти. – 2012. – № 14. – С. 243-249.
 82. Федірко Ж.В. Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст / Ж.В.Федірко // Педагогічний вісник КОІППО ім. В.Сухомлинського. – 2009. – № 3-4. – С. 53-58.
 83. Федірко Ж.В. Інноваційна діяльність як вид професійно-педагогічної діяльності вчителя географії / Ж.В.Федірко // Наукові записки : зб. наук. праць Кіровоградського ДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. – № 88. – С. 246-251.
 84. Федірко Ж.В. Модель підготовки вчителів географії до інноваційної діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти / Ж.В.Федірко // Наукові записки : зб. наук. праць Кіровоградського ДПУ ім. В.Винниченка. – 2012. – № 107. – С. 246-251.
 85. Федірко Ж.В. Навчально-дослідницька робота з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії / Ж.В.Федірко // Психолого-дидактичні засади формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей : матер. Всеукр. наук.-прак. конф. (Кіровоград, 24-25.04.2012 р.) / МОН, МАН України [та ін.]. – Кіровоград : КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2012. – С. 118–122.
 86. Федірко Ж.В. Навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти за програмою підготовки до інноваційної діяльності / Ж.В. Федірко // Вісник післядипломної освіти : [зб.наук.праць / ред. кол.: В.В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : УМО, 2012. – Вип. 5. – С. 50–64.
 87. Федірко Ж.В. Організаційно-педагогічні та методичні умови підготовки вчителя географії до здійснення інноваційної освітньої діяльності у системі післядипломної педагогічної освіти / Ж.В.Федірко // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журнал. – Рівне : РОІППО, – № 2. – С. 92-95.
 88. Федірко Ж.В. Організаційно-методичні умови підготовки вчителів до здійснення інноваційної освітньої діяльності / Ж.В. Федірко // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31.05.2012 р. : у 2 ч. – Суми : НІКО, 2012. – Ч. 2. – С. 128–130.
 89. Федірко Ж.В. Удосконалення роботи з обдарованими учнями як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії / Ж.В.Федірко // Педагогічний вісник КОІППО ім. В.Сухомлинського. – 2010. – №3-4. – С. 115-116.
 90. Федірко Ж.В. Формування інноваційних умінь учителя географії / Ж.В.Федірко // Прогрессивное развитие мировой науки : матер. ІІ Междунар. научн. конфер. 01-03.09.2012 р. [научн. журн. «Аспект»]. – Донецк : Цифровая фотография, 2012. – С. 88–90.
 91. Фомин Н. В. Научно-методические аспекты проектирования инновационных технологий экономического образования школьников / Н. В. Фомин // Инновации в образовании. – 2011. – N 5. – С. 37-47.
 92. Фурс М. В. Интерактивные формы обучения – средство повышения уровня профессиональной подготовки студентов / М. В. Фурс // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2011. – N 10. – С. 29-33.
 93. Хрипко В. В. Горизонты интенсификации и инновационности в вузе / В. В. Хрипко // Alma mater : Вестник высшей школы. – 2011. – N 9. – С. 34-37.
 94. Чміль А. Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації / А. Чміль // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – N 2. – С. 33-37.
 95. Шапран, О. Інноваційна педагогічна система: її сутність та основні ознаки / О. Шапран // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : зб. наук. пр. / Відділення вищої освіти АПН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 2 : Актуальні проблеми професійної підготовки студентів ВНЗ. – С. 170-173.
 96. Шишенко Н. А. Инновационный подход к формированию умений и навыков при обучении студентов инженерно-педагогических специальностей рабочим профессиям / Н. А. Шишенко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2011. – Вип. 30-31. – С. 229-235.
 97. Штанов С. Н. Возможности “case-study” в подготовке студентов к проектной деятельности / С. Н. Штанов, А. Ф. Салимова // Среднее профессиональное образование. – 2011. – N 1. – С. 44-46.
 98. Штефан Л. В. Педагогічна рефлексія як один із засобів регулювання інноваційної діяльності інженера-педагога / Л. В. Штефан // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 28-29. – С. 198-203.
 99. Штефан Л. В. Структура інноваційної культури педагога / Л. В. Штефан // Новий колегіум. – 2011. – N 2. – С. 75-80.
 100. Штефан Л. В. Формування інноваційної культури в педагогічній освіті / Л. Штефан // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : зб. наук. пр. / Відділення вищої освіти АПН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 2 : Актуальні проблеми професійної підготовки студентів ВНЗ. – С. 273-274.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *