Реформування системи загальної середньої освіти в Україні спрямовано на реалізацію індивідуальних якостей учнів, переорієнтацію їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. Вагоме значення у формуванні гармонійної особистості має літературна освіта, зокрема робота над художнім текстом. Саме завдяки їй учні залучаються до скарбів світового мистецтва, вчаться цілісно бачити текст, визначати його ідейно-тематичний зміст і проблематику.

Серед сучасних освітніх технологій, що сприяють формуванню творчої активності учнів, їх читацької компетенції, саморозвитку і самовираженню, ефективними є діалогові технології навчання, які спрямовані на включення учнів у діалог, вміння вести діалог з автором і його твором, аналізу й інтерпретації, на розвиток критичності та самостійності мислення, допитливості, винахідливості школярів.

...

Методи і прийоми діалогового навчання досліджували педагоги Д. Локк, А. Дістервег, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці. Деякі аспекти застосування діалогу можна виявити в працях відомих педагогів Росії кінця ХІХ-початку ХХ століття: Л. Толстого, П. Каптєрева, Е. Звягінцева та інших. Особливої актуальності проблема застосування діалогового навчання набула в діяльності педагогів і психологів К. Ушинського, Х. Алчевської, С. Русової, Я. Корчака, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, К. Баханова, М. Бутза, Ю. Бабанського, Ю. Гільбуха, Ж. Піаже, Л. Виготського, В. Давидова, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Г. Сухобської, Л. Божович, С. Братченка, С. Бєлової та інших.

Діалогові технології навчання є також предметом посиленої уваги зарубіжних дослідників. Їм надавали значущості американські вчені В. Літлвуд, Д. Джонсон, С. Брумфіт, Г. Віддоусон та інші. Проблемою застосування діалогових технологій у навчальному процесі займалися Л. Шульман, Р. Фальтус, Т. Берд. В українській науці над цією проблемою працюють О. Іванов, Г. Кузнецов, Г. П’ятаков, О. Волкова, Л. Коберник, Г. Роєнко, Л. Панченкова.

Зазначена проблема перебуває в колі уваги методичної науки. У працях Н. Волошиної, О. Ісаєвої, Ж. Клименко, О. Куцевол, Л. Мірошниченко, Г. Токмань здійснено системні підходи до класифікації та практичного застосування діалогових технологій з метою літературного розвитку школярів, їхніх інтелектуально-комунікативних здібностей.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми розглядали науковці Ю. Холодна (застосування сократівського методу бесіди, формування культури спілкування), А. Мельник (використання в навчанні різноманітних ігор, що є джерелом спілкування та співробітництва), О. Дем’яненко (формування особистості на основі застосування діалогових видів і форм навчання: дискусії, асоціативних і проблемно-пошукових завдань, евристичної бесіди тощо), А. Вітченко (літературний розвиток школярів, формування навичок спілкування на основі театральних ігор та інсценізацій), І. Небеленчук (застосування видів діалогового навчання на всіх етапах вивчення художнього твору та у процесі вивчення творів художньої літератури залежно від родово-жанрової специфіки), В. Черній (формування комунікативної компетенції, аналітичного мислення на основі постановки проблемних запитань) та інших.

Розроблена методична модель застосування діалогових технологій навчання учнів передбачає застосування видів діалогового навчання в залежності від кількості учасників навчального процесу, від родової специфіки художніх творів і на всіх етапах вивчення художніх творів.

Метою застосування діалогових технологій на уроках літератури є доцільний добір видів і форм діалогового навчання під час вивчення творів різних родів і на всіх етапах вивчення художніх творів; використання системного підходу до формування вмінь культури діалогічної взаємодії з автором твору й один з одним. На це і спрямований посібник «Діалогові технології навчання світової літератури».

Небеленчук І. О. Діалогові технології навчання світової літератури: науково-методичний посібник. – Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2015. – 207 с.

У посібнику подано матеріал теоретико-практичного спрямування, розглянуті діалогові технології кооперативного та колективно-групового навчання, подані методичні рекомендації щодо роботи в парі, мікрогрупах, макрогрупах, застосування методу проектів, «кейс»-методу, проведення дискусії, подані «кейси» й теми дискусійного обговорення. Розглянуто також застосування діалогових форм під час вивчення творів різних родів і на всіх етапах вивчення художнього твору, подані запитання до активізувальної й евристичної бесід, ефективні умови застосування діалогових технологій. Запропоновано порівняння оригінальних творів і перекладних, ліричних із музичними, різних варіантів перекладу, подано розгляд окремих творів як текстів культур, представлено темарій можливих творчих робіт. Визначено спільні та специфічні діалогові технології, що характерні творам різних родів. Подано методичні рекомендації до аналізу творів різних родів і на всіх етапах вивчення художнього твору.

Еще нет отзывов

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)