ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

У статті розкрито основні напрямки застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі під час вивчення фізики.

У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування соціально-психологічних компетентностей школяра, серед яких велику роль відіграє інформаційна компетентність. Адже «людина освічена та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає» (Георг Зіммель, німецький соціолог)[3].

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у     ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань [5], умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя.

Фізика є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання фізики пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним.

Серед основних напрямків застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі з фізики виділяють:

  • підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);
  • мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);
  • інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;
  • проведення комп’ютерних лабораторних робіт;
  • обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);
  • контроль рівня знань з використанням тестових завдань;
  • використання на уроках і при підготовці до них Інтернет-ресурсів.

Робота учнів з комп’ютерними програмами з фізики дає можливість не тільки отримати нові форми комутативної роботи, значно підвищити їхню пізнавальну активність та результативність навчального процесу, а й виховувати особистість, яка зможе комфортно відчувати себе в інформаційному суспільстві.

Так, ППЗ «Бібліотека електронних наочностей» з фізики у 7-9,10-11 класах дає можливість проглянути відеороліки, ознайомитись з фізичними поняттями, потрапити у справжню науково-дослідну лабораторію, побачити ілюстрації приладів, анімаційну ілюстрацію віртуального досліду ( учні мають можливість зняти показники приладів та зробити певні розрахунки, тобто стають дослідниками процесу, що вивчається). Дуже важливим при викладання фізики завжди є показ практичного застосування законів. ППЗ містить багато ілюстрацій, прикладів, фотографій тощо, які дозволяють збагатити розповідь учителя. Кольорові ілюстрації, цікаві науково-пізнавальні ролики, досліди, зручний інтерфейс як для учня, так і для вчителя дає підставу вважати ППЗ «Бібліотека електронних наочностей» одним із найрезультативніших методичних засобів організації навчального процесу.

Крім готових програмних засобів на уроках використовуються й власні методичні розробки, наприклад, презентації, які сприяють розвитку інтересу до предмету і розширюють знання учнів з даної теми.

За допомогою текстових та графічних редакторів учителі можуть значно розширити базу різноманітних диференційованих навчальних матеріалів, а учні, маючи навички роботи з комп’ютером, можуть гарно оформити результати своїх навчально-дослідницьких чи реферативних робіт, що допомагає виховувати естетичну культуру та ще більш ширше використовувати комп’ютер в своїх цілях.

Текстовий редактор Word дозволяє створювати широку базу роздаткового матеріалу, що дає змогу швидко і ефективно провести оцінювання якості знань учнів на різних етапах та виявити прогалини в їхніх знаннях.

Програма Microsoft Excel ефективна в плані економії навчального часу, коли учням треба показати, як залежить той чи інший процес від зміни певної фізичної величини. Це прекрасний засіб для автоматичного обчислення різних даних, записаних у табличній формі. Також ця програма зручна для графічного представлення фізичних процесів, для аналізу та порівняння отриманих графіків.

Power Point призначена для створення й демонстрації презентацій ділового характеру. Презентація – це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок-слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео- та аудіофрагменти, анімацію, використовуючи при цьому різні елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителів й учнів та активно залучають останніх до співпраці.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотній зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі.

Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики     http://chercassy-rvo.at.ua/load/vchiteljam_predmetnikam/fizika/vikoristannja_informacijno_komunikacijnikh_tekhnologij_na_urokakh_fiziki/7-1-0-38

2. Бень Н.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/15458/

3. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.

4. С.Стадніченко, Т.Батаріна, М.Садовий Використання ІКТ для підвищення ефективності навчання фізики // Інтернет ресурси

5. Національна доктрина розвитку освіти

6. Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу «Фізика в школах України». – Основа, 2007.— 200 с.

7. Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2009, №3, 20с.

8. Шарко В.Д. Сучасний урок. //К.: 2006, 224ст.

9. Педагогічний програмний засіб “Бібліотека електронних наочностей “Фізика 10 – 11кл.” / Автори сценарію: Чалий О.В., Олійник О.І., Селезнев Ю.О. – К.: Квазар-Мікро, 2004.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Киричок Людмила Миколаївна      вчитель математики та фізики Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області

3 комментариев

Комментарий от: Володимир Демешкевич [Посетитель] Email
Володимир ДемешкевичВикористання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання збільшуює вудсоток засвоєння знань, підвищує пізнавальний інтерес кожного школяра. Справді пропонована тема і досліджувана проблема в контексті цієї теми є досить актуальною в умовах модернізації загальноосвітньої школи.
7.06.2012 @ 15:54
Бузько ВікторіяЛюдмила Миколаївна, використання ІКТ на уроках фізики дійсно дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень, активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, стимулює їх до самостійно-пошукової діяльності (при самостійному пошуку інформації, обробці отриманих результатів експериментів за допомогою програми Excel та інше), тому дане дослідження є актуальним.
7.06.2012 @ 20:00
Комментарий от: ПРАВИЙ В . П. [Посетитель]
ПРАВИЙ   В . П.Людмила Миколаївна!Ви використовуєте ІКТ на уроках фізики в таких напрямках

" підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);
мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);
інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;
проведення комп’ютерних лабораторних робіт;
обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);
контроль рівня знань з використанням тестових завдань;
використання на уроках і при підготовці до них Інтернет-ресурсів."

Це добре.А чи не пробували Ви виготувати власний програмний продукт-моделювання законів фізики на мовах програмування.НАПРИКЛАД -скласти програму з моделювання закону збереження енергії в механічних процесах,газових законів,закону Бернулі іт.д.Мова програмування Паскаль має чудові графічні можливості.І такий підхід об*єднує фізику та інформатику.А учням дає можливість творчого використання інформатики.


8.06.2012 @ 09:05

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)