ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИКИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Анотація: Пропонується варіант методичної модульної системи електронно-інформаційного навчального середовища «Помічник вчителя» для викладання інформатики та інформаційних технологій в школі, зокрема, - система навчання в 9 класі, з урахуванням етапів навчання, формування знань, умінь та навичок, необхідних для формування і розвитку творчого мислення в межах предмета.

Пріоритетом розвитку освіти в Україні є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. [1]

В ході побудови інформаційного суспільства особливу важливість має пошук шляхів і технологій, що дозволяють істотно прискорити динамізм і трансформацію використання знань.

Сучасний погляд на процес навчання в цілому – це не тільки процес передачі інформації, як це було прийнято в системі традиційного або класного навчання. Замість навчання «пасивного», що складається з інструкцій (передачі інформації від вчителя до учня) і виконання вправ, навчання стає «активним», тобто таким механізмом, який дозволяє учню активно здобувати знання шляхом взаємодії з безліччю інформаційних ресурсів, формуючи своє розуміння учбової задачі через різноманітні експерименти, набувати досвід і використовувати поради експерта. Зсунення у бік, так званого «активного підходу» в навчанні, робить учня центральною фігурою в освітньому процесі.

Наочність, можливість побачити та почути відіграє велику роль у зацікавленості й розумінні матеріалу. Тому традиційні плакати, стенди, роздаткові картки можуть бути замінені яскравою комп'ютерною графікою і динамічними моделями процесів, що розглядаються.

Дидактика як складова педагогічної науки постійно поповнюється оригінальними ідеями завдяки знахідкам творчо працюючих учителів, педагогів-новаторів. Сучасна дидактика запроваджує нові підходи до навчального процесу – його кібернізацію, «гнучкі технології», модернізовані методи і форми навчання. Зберігаючи цінні ідеї традиційного навчання, вона сприяє вдосконаленню освіти і навчання відповідно до вимог суспільства. [2]

Значні дидактичні можливості для підвищення рівня пізнавальної активності мають нові інформаційні технології навчання. Однак, треба зауважити, що ключ до успіху лежить не в наявності великої кількості комп’ютерів і потужності комп’ютерних мереж, а в свободі педагогів розуміти і володіти сучасними ІКТ. Саме вчитель має стати активним учасником процесу трансформації освіти. [3]

Вчитель сам визначає методику подання навчального матеріалу, закріплення і контроль знань, конкретний зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання. Вчитель розподіляє співвідношення між обсягом самостійної роботи учнів і роботи разом із вчителем, між індивідуальними і колективними формами роботи. При цьому враховується як уподобання самого вчителя, так і специфіка умов в яких перебігає навчальний процес, індивідуальні особливості учнів і класного колективу.

В своїй практичній діяльності використовую створену  комплексну систему електронно-інформаційного навчального середовища «Помічник вчителя», властивістю якої є  використання систематизованої дидактики для учасників навчального процесу. Як приклад, система навчання інформатики для 9 класу, яка складається з таких модулів (рисунок 1):

 

ТЕМАТИКА – календарно-тематичне планування згідно навчальних програм [4] з зазначеними датами та темами уроків, практичних, тематичних, контрольних робіт, орієнтовано-го домашнього завдання [5] та матеріалу для повторення, веб-посиланнями на окремі сторінки з планами та конспектами уроків, навчальними додатками.

ЖУРНАЛ – електронний журнал оцінювання навчальних досяг-нень учнів, практичних робіт, тематичне  та семестрове оцінювання.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ – інструктажі з техніки безпеки в комп’ютерній залі.

ППЗ – в цьому модулі розміщено мультимедійні матеріали навчального призначення: презентації, відео матеріали, тренажери тощо.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ – цей модуль містить критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, питання для самоконтролю знань, тестову систему.

ДОВІДНИК – модуль, який надає теоретичні відомості за розділами, алфавітний покажчик. [5]

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ – містить|утримує| перелік практичних робіт з веб-посиланнями на сторінки з завданнями та технологічними картками, надає додатки та зразки виконання робіт. [5,6]

ДОДАТКИ – додаткові завдання та тренувальні вправи, цікавинки, посилання на навчальні веб-сайти. [5,6]

Система «Помічник вчителя» – це навчальний пакет даних у вигляді окремих веб-документів та мультимедійних додатків. Завдяки гіперпосиланням вирізняється динамічністю, в той же час – автономністю у використанні. Модульна архітектура системи дозволяє вчителю (керівнику) вносити доповнення, корективи, трансформувати змістовні фрагменти в будь-який час. Завдяки підключенню до локальної мережі кабінету інформатики, учні можуть користуватися нею як на уроках, так і в позаурочний час, що сприяє розвитку та самореалізації особистості.

В процесі навчання та апробації системи «Помічник вчителя» встановлено найбільш значущі фактори активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів:

 • розвиток мотивації, посилення інтересу до способів придбання знань;
 • розвиток мислення, розумових здібностей учнів;
 • індивідуалізація і диференціація навчання, розвиток самостійності;
 • підвищення наочності навчання;
 • збільшення арсеналу засобів пізнавальної активності, оволодіння сучасними методами наукового пізнання, зв'язаними з використанням комп'ютерів;
 • розширення круга завдань, вправ і практичних робіт в процесі навчання інформатики;
 • спрощення і збільшення швидкості введення інформації.

Комп’ютеризовані дидактичні засоби навчального процесу є одним з найважливіших інструментів у роботі вчителя інформатики. Кількісна недостатність і мала варіативність цих засобів обмежують можливості вчителів у доборі відповідного навчального матеріалу.

Підтримуючи державну програму «Відкритий світ», яка передбачає інформатизацію праці як педагога, так і учня, маю надію, що у рамках цієї ініціативи, в якій кожен учень та вчитель зможуть використовувати персональний мобільний комп'ютер, будуть запропоновані найбільш цікаві та сучасні методики і технології розвитку особистості, без яких не можна уявити світ високих технологій XXI століття і дітей – його творців.

Література

 1. Національна доктрина розвитку освіти. м. Київ. 17.04.2002 р. Указ Президента України № 347/2002.
 2. Волкова Н. П. Педагогіка. Навчальний посібник / Київ: Видавничий центр «Академія», 2003.- 616 c.
 3. Морзе Н.В. Методика навчання iнформатики: Навчальний посiбник для студентiв пед. iнститутiв. - К.:Форум, 2002. - 176 с.
 4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітнії навчальних закладів. Видавнича група BHV. 2009.
 5. Інформатика. 9 кл. Підручник для загальноосвіт. навч. закл. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.; за заг. ред. Згуровського М.З. – К. : Генеза, 2009. -296 с. :іл.
 6. Інформатика. 9 кл. зб. завдань. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. – К. : Генеза, 2010. -240 с. :іл.

5 комментариев

Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель]
Григорій ГромкоБезперечно, такий "Помічник" є досить цікавим - хотілося б детальніше ознайомитися з таким програмним засобом
12.04.2011 @ 22:41
Комментарий от: Віктор [Посетитель]
ВікторДе можна детальніше познайомитись з комплексною системою електронно-інформаційного навчального середовища «Помічник вчителя».
13.04.2011 @ 08:35
Комментарий от: Богуцька Оксана [Посетитель] Email
Богуцька ОксанаПрочитавши дану доповідь з'явилося бажання більш детальніше ознайомитися з даною програмою. Але відразу виникає питання чи вона ліцензійна? І скільки коштує, якщо так?
13.04.2011 @ 12:47
Комментарий от: Бондар Ірина [Посетитель]
Бондар ІринаПідтримую питання Богуцької Оксани!
13.04.2011 @ 13:42
Комментарий от: Олена Галіба [Посетитель]
Олена ГалібаДосить цікавий матеріал, зокрема, використання комплексної системи електронно-інформаційного навчального середовища «Помічник вчителя». Підкажіть, будь ласка, як можна з нею ознайомитись.
13.04.2011 @ 15:24

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)