ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКОЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. В цій статті розміщено матеріал про використання ІКТ вчителями Катеринівської ЗШ І – ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації, зокрема використання дидактичних матеріалів на різних уроках з метою підвищення рівня інформаційної культури вчителя та учня та підвищення ефективності уроку.

В школі, де я працюю майже  всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. Саме з метою вдосконалення роботи вчителів щодо впровадження ІКТ та підвищення рівня інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу; спрямування діяльності педагогічного колективу на активне вивчення та впровадження ІКТ у практичну освітню діяльність, апробацію ППЗ двадцять вчителів із двадцяти чотирьох, що працюють в колективі пройшли курси Microsoft Партнерство у навчанні. Основними завданнями роботи педагогічного колективу  в цьому навчальному році стали:

  • Підвищення ефективності та якості профільного навчання шляхом активного впровадження ІКТ.
  • Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес з метою задоволення освітніх потреб школярів.
  • Сприяння ширшому використанню ІКТ в навчально-виховному процесі Катеринівської ЗШ І – ІІІ ступенів, з метою удосконалення організації підготовки випускників до проходження ЗНО та ДПА, розробка та використання тестових технологій контролю.

Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню послідовність і темп навчання, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - вироблення в учнів індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. Використання ІТ на уроках може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаю такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами, наявності матеріально-технічної бази для впровадження ІКТ.

Оскільки на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі є два кабінети обладнанні комп’ютерами – це кабінет інформатики та кабінет фізики, а також два класи обладнанні мультимедійними проекторами - кабінет української мови і літератури та кабінет історії, а також є п’ять ноутбуків, які можна використати на уроках у будь-якому кабінеті школи та одна Smart-дошка. Тому у своїй роботі вчителі - предметники надають перевагу впровадженню таких технологій:

  • Мультимедіа (проекти, презентації);
  • ППЗ (електронні підручники);
  • окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

На своїх уроках вчителі школи використовують публікації, веб-сайти, опорні конспекти, виконані з використанням комп’ютера, комп’ютерні презентації. Використання мультимедійних засобів, а саме - проектного методу при навчанні передбачає декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності. Особливістю даного методу являється можливість використання його на всіх етапах процесу навчання. Цей метод має багато переваг перед традиційними, оскільки,  працюючи над проектом, учні знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі, вчаться користуватися різними джерелами інформації, переробляти її та відбирати найголовніше. Учень під час створення проекту(презентації) розробляє план викладу матеріалу, конкретизує матеріал  ілюстраціями або текстом, встановлює логічний зв'язок між слайдами, робить висновки.

Підготовка до захисту готового проекту вимагає відпрацювання вміння представити отримані результати в такій формі, щоб вони були цікаві і зрозумілі слухачам. Таким чином, робота з проектної системи вирішує багато педагогічних завдань: створення позитивної мотивації в процесі навчання (забезпечується інтересом до обраної теми проекту, можливістю спробувати свої сили в самостійній творчій роботі та демонстрації результатів перед аудиторією); формування навичок розумової праці, узагальнених вмінь у процесі пошуку інформації; вироблення прийомів колективної праці, розвиток письмового і усного мовлення, оскільки результати роботи представляються у вигляді ілюстративного матеріалу та тексту, а сам проект захищається в усній формі перед класом. Сам проект це: задум – реалізація – кінцевий продукт.

На уроках вчителі достатньо часто використовують групові інформаційні проекти (презентації). Для розробки презентації учні об’єднуються у групи. В групах учасники проекту самостійно розподіляють ролі, які вони будуть виконувати: одні учні займаються розробкою сценарію, плануванням змісту та компонуванням елементів презентації, тобто створюють структуру самого проекту; інші - проводить презентацію проекту,  узагальнюють та аналізують, роблять висновки.

Використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання. Важливість застосування мультимедійних засобів полягає в тому, що вони вносять в урок новизну, яка за своїм змістом і формою викладу дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також по-новому його з'ясувати, викликати в учнів нові образи, поглибити здобуті знання.
Основною і необхідною складовою ІКТ є педагогічні програмні засоби (ППЗ). Використання на уроках ППЗ сприяє підвищенню інтересу учнів до уроку як способу одержання інформації, піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки, дозволяє покращити наочність навчального матеріалу.
Поєднання ППЗ і традиційних методів викладання предмету дають бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних питань і усвідомлення їх практичного застосування. Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:

  • Дають можливість продемонструвати процеси, явища, події про які на традиційних уроках ми говоримо, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їх абстрактне мислення;
  • На будь-якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод;
  • Більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники, що дає змогу при необхідності швидко повторити поняття, процеси, провідні ідеї що вивчалися раніше;
  • ППЗ дають можливість перевірити знання учнів у вигляді тестів.

Використання ППЗ дає можливість синтезувати візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги.
Впровадження в структуру уроку елементів мультимедіа дозволяє здійснити одночасну передачу різних видів інформації. Як правило це означає поєднання тексту, звуку, графіки, анімації та відео. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.

Особливістю залучення вчителів школи до впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій полягає в структурованому підході до опанування вчителями кожного дидактичного засобу. Так на початкових етапах впровадження ІКТ розробки і створення дидактичних і методичних матеріалів вчителям пропонувалося переглянути приклади розроблених дидактичних матеріалів іншими вчителями та проаналізувати їх місце в начальному процесі та дидактичні особливості їх використання для різного віку учнів та в залежності від навчальних цілей. Вчителями навчального закладу створено цілу низку уроків з використанням інформаційно - комунікаційних технологій. Зокрема вчителем історії розроблені уроки «Княжа Русь – Україна»(5 кл.), «Українська література і мистецтво у другій половині ХVІІІ ст.»(9 кл.), «Європейські держави в добу середньовіччя»(9 кл.), «Зростання національно-культурного руху в Україні» (5 кл.), «Князювання Данила Романовича Галицького» (7 кл.) та інші, вчителем хімії та біології розроблено цикл уроків з теми «Земноводні»(8 кл.), «Гриби» (7 кл.), «Основи, їх складові і назви. Класифікація основ» (8 кл.), «Хімічний зв'язок» 9 кл.), вчителем географії та природознавства розроблена низка уроків з розділу «Материки»,(7 кл.), «Корисні копалини України» (8 кл.), «Загальний огляд країн Азії» (10 кл.), «Географічні координати» (6 кл.), «Внутрішні сили та землетруси» (6 кл.), вчителем української мови та літератури «Світова велич українського поета Т. Шевченка»(9 кл.), «Розділові знаки при звертанні» (5 кл.), «Павло Тичина. Розповідь про поета і край де він народився», «Василь Симоненко – витязь молодої української поезії» (11 кл.), вчителем світової літератури розроблений цикл уроків «Вивчення творчості О. Пушкіна» (9 кл.), «Людина в життєвих випробовуваннях» (6 кл.), «Література першої половини ХХ століття» (11 кл.), «Связь предложений в тексте» (5 кл), вчителем математики та інформатики розроблені уроки «Інформаційна система» (9 кл.), «Комп’ютерні віруси» (9 кл.), «Комп’ютерні мережі» (9 кл.), «Інтернет. Служби Інтернету» (9 кл.), «Графічний редактор Paint» (3, 4 кл.), «Алгоритми. Базові структури алгоритмів» (11 кл.), «Звичайні дроби» (6 кл.), «Поворот» (9 кл.), «Симетрія відносно точки, прямої» (9 кл.), «Вектори. Вектори навколо нас» ( 9 кл.), «Взаємне розміщення двох кіл» (7 кл.), «Теорема Фалеса» (8 кл.) та ряд інших. Зокрема велику увагу використання ІКТ в навчально-виховний процес та в управлінській діяльності приділяється дирекцією школи.

Активна роль інформаційних технологій в освіті обумовлена тим, що порівняно з традиційними навчально-методичними засобами комп’ютерні засоби навчання забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні педагогічні технології навчання на більш високому рівні, стимулюють розвиток дидактики та методики.

2 комментариев

Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель] Email
Григорій ГромкоДосить цікаво. Проектна технологія є ефективною, але її досить важко впроваджувати в умовах існуючої класно-урочної системи та жорстко регламентованих програм, окрім того це передбачає (у цьому випадку, тобто "інформаційні" проекти) і певні навички роботи учнів з ІКТ. Крім того, на виконання проекту необхідний певний час, тобто учнів для виконання проекту необхідно готувати заздалегідь.
12.04.2011 @ 22:51
Комментарий от: Олег Зеленяк [Посетитель]
Олег ЗеленякВикористання на уроках ППЗ ... піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки ...
Вважаю, що ця фраза звучить занадто честолюбиво.
А, головне, чи можливо (за такої мізерної кількості годин) і чи потрібно це робити у ш к о л і взагалі. Що тоді будуть робити сучасні науковці-академіки?
13.04.2011 @ 11:35

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)