ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПОСІБНИКА

Розглядаються дидактичні вимоги до мультимедійних навчально-ігрових посібників та методичні умови їх використання в навчально-виховному процесі   у контексті сучасного підручникознавства.

Постановка проблеми. Створення і використання в навчально-виховному процесі електронних посібників – одна із актуальних проблем сучасної освіти, якою займаються вітчизняні та зарубіжні педагоги. Універсальність комп'ютерних засобів визначається тим, що вони можуть бути застосовані як засіб розширення можливостей навчально-виховного процесу всіх навчальних закладів: від дитячого садка до середньої школи і вищої освіти.

Сьогодні немає єдиної точки зору на роль і місце електронних засобів навчання в педагогіці, зокрема у дидактиці. Без сумніву, електронні посібники мають свою специфіку й особливе становище в системі засобів навчання. Проте, на мою думку, ця специфіка не є настільки значною, щоб бути підставою для їх відокремлення від системи шкільної навчальної літератури, що склалася й функціонує в нашій країні. Більше того, уважне вивчення усіх властивостей електронних посібників дозволяє стверджувати, що на них поширюється переважна більшість вимог, які висуваються до сучасної навчальної літератури на паперовому носії. Отже, проблеми створення, експертизи та застосування електронних посібників доречно віднести до кола проблем сучасного підручникознавства.

Сучасні електронні посібники розробляються за допомогою технології мультимедіа, що виникла на початку 90-х рр. ХХ ст. на стику багатьох галузей знань. Сьогодні все більшого поширення набувають мультимедійні ігрові програми, або мультимедійні дидактичні комплекси з елементами гри, або мультимедійні навчально-ігрові посібники (МНП).

Виклад основного матеріалу. У світі спостерігається тенденція до більш широкого використання комп’ютерних технологій для навчання та розвитку як учнів загальноосвітніх навчальних закладів, так і дітей дошкільного віку. При цьому велику увагу, на думку вчених, слід приділяти проектуванню інтерфейсів, створенню інтегрованого розвивального предметного середовища, де МНП найбільш природно поєднуються з іншими дидактичними засобами та методами. Потрібно також розуміти особливості психології розроблення дитячих навчальних програм та їх відмінність від комерційних комп’ютерних ігор [7; 10]. Підкреслюється, що методично правильне використання комп’ютерних технологій позитивно впливає на загальний рівень педагогічного процесу та рівень розвитку учнів  [1; 2; 8].

Важливим є те, що комп'ютерні ігри не замінюють, а доповнюють усі традиційні форми ігор і занять, природним шляхом залучають дітей до набуття початкових навичок роботи з інформаційними технологіями, до оперування знаковими формами мислення, якщо вони органічно включені у гру [3; 8].

МНП – це програмний засіб, що надає можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної дидактичної мети в ігровій формі. Особливістю навчальних комп'ютерних ігор є те, що в ролі одного з гравців виступає комп'ютерна програма. Мета у навчальній грі має подвійний зміст: 1) ігровий – одержання учнем винагороди; 2) навчальний – придбання знань та формування й розвиток умінь у процесі діяльності за заданими правилами.

Результати комплексних досліджень [1–5; 9] стали науковою основою для створення в Україні МНП, які умовно можна розподілити на три групи:

1) навчальні посібники з елементами гри, що сприяють засвоєнню матеріалу програми; 2) розвивальні посібники, що сприяють пізнавальному розвиткові учнів і спонукають їх до самостійної творчої діяльності; 3) посібники з діагностичними іграми, що застосовуються для виявлення рівня розвитку в учнів розумових здібностей, пам'яті, уваги, які в основному використовуються фахівцями для рішення специфічних задач, зокрема в процесі роботи з обдарованими учнями та у корекційній педагогіці.

Формулюючи дидактичні можливості мультимедійного навчально-ігрового посібника, слід зазначити, що можливості використовувати гіпертекст, анімацію, аудіо-візуальні матеріали створили принципово нові підходи до побудови структури й змісту електронного посібника та до методики його застосування у навчально-виховному процесі [6, с. 90]. Останнім часом з'явилося нове покоління навчальних комп'ютерних ігор, розроблених спільно програмістами, педагогами і психологами, що враховують вікові особливості дітей, закономірності їх розвитку, виховання і навчання. Такі комп'ютерні ігри-заняття складаються з пояснення (визначенні мети та установки на гру), гри на комп'ютері (основна частина), аналізу гри, оцінки результатів і способів їх досягнення, зняття напруги (заключна частина).

Вчені вважають, що кожний електронний посібник незалежно від його змістового наповнення й типології повинен відповідати певним вимогам, а саме: оптимальному забезпеченню взаємодії оператора з комп’ютером; досягненню мети і завдань навчання; адаптації до індивідуальних особливостей суб’єктів навчання; проблемному поданню матеріалу завдань; спрямованості на інтенсивне керування процесом пізнання. Крім того, при застосуванні МНП необхідно враховувати такі чинники: ступінь відповідності інформаційного і технологічного забезпечення посібника навчальній програмі з даного предмета; позитивність впливу мотиваційних орієнтацій на формування в дітей знань та вмінь більш високого рівня; варіативність індивідуалізованих і диференційованих навчальних завдань; інтенсивність використання інноваційних методів навчання [7].

Сьогодні існують, принаймні, три підходи до застосування комп'ютера в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, а саме: 1)  формування у дітей певних навичок роботи з ним; 2) застосування комп'ютера як засобу навчання; 3) використання комп'ютера як засобу розвитку пізнавальних процесів (мислення, уява, пам’ять, мовлення) [3; 9].

Можна сформулювати такі дидактичні вимоги до МНП, що використовуються в навчально-виховному процесі:

1. Відповідність основним дидактичним принципам: системності, індивідуалізації, доступності та наочності.

2. Відповідність віковим та психофізіологічним особливостям учнів.

3. Спрямованість на формування й розвиток умінь самостійно здобувати інформацію та працювати з нею.

4. Наявність різних видів інформації, що підлягає засвоєнню.

5. Спрямованість на формування й розвиток в учнів образного, логічного та критичного мислення.

6. Організація постійного зворотного зв’язку в процесі виконання завдань: реагування програми на відповіді учня (повідомлення про правильність (неправильність) відповіді, підказка, тренування тощо).

7. Чітко визначений тип програми за відповідними показниками (ігрова, навчальна, навчально-ігрова, контрольна та ін.).

8. Наявність адаптованої до віку учнів системи контролю знань.

Мінімальні системні вимоги до комп’ютера для використання МНП такі: операційна система Windows XP / 2003 /; процесор частотою 1000 MHz; оперативна пам'ять: не менше 512 МБ; клавіатура, мишка [2].

Впровадження НМК у навчально-виховний процес доцільно проводити у три етапи, кожен з яких (стимулюючо-підготовчий, настановно-дослідницький, самостійно-дослідницький) має своє завдання, мету і  відповідну структуру [10].

Не можемо не погодитися також із дослідниками [3; 9], які рекомендують із гігієнічної та дидактичної точок зору обмежувати дидактичні можливості МНП використанням їх, головним чином, на етапах повторення, систематизації, узагальнення матеріалу, поглиблення і розширення знань.

Висновки. Розроблені останніми роками мультимедійні навчальні технології, побудовані на іграх або у яких використовуються елементи ігри, впевнено займають свою нішу в навчально-виховному процесі.

Мультимедійні навчально-ігрові посібники відрізняються між собою за змістом і структурою, але мають спільні риси: вони включають як віртуальний світ, в якому є місце дитині з різноманітними сюжетними схемами поведінки, так і певний набір завдань, вправ або тестів. У процесі використання МНП в учнів у тій чи іншій мірі задіяна значна кількість аналізаторів (зоровий, слуховий, руховий, тактильний).

Впровадження МНП має відбуватися поетапно, з дотриманням певних методичних умов та передбачає творче застосування різноманітних форм і методів навчання. Крім того, МНП може бути лише доповненням до інших засобів навчання, а вчитель має залишатися центральною фігурою в організації навчально-виховного процесу як на уроці, так і в позакласній, зокрема самостійній, роботі учнів.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України / В.Ю.Биков // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. –    С. 28–33.

2. Бігич О.Б. Результати апробації мультимедійного електронного посібника «Планування уроку англійської мови в початковій школі» / Бігич О.Б. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.rusnauka. com/20.

3. Волинський В.П. Інформаційні функції, роль і призначення електронних підручників / Волинський В.П., Красовський О.С. // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 113–120.

4. Гриценчук О.О.  Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти  / О.О.Гриценчук // Інформаційні технології і засоби    навчання. – К. : Ін-т засобів навчання АПН України, 2005. – С. 255–261.

5. Дудка В.  Електронний підручник: становлення феномену та проблема типологізації понять  / В.Дудка, Л.Дудка // Історія в школах України. – 2009. – № 6. – С. 43–46.

6. Жук Ю.О. Шкільні підручники на електронних носіях: логіка апаратних засобів і логіка педагогічних способів / Ю.О.Жук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 86–92.

7. Іванова С.М. Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку [Електронний режим] / С.М.Іванова – Режим доступу : http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ismaps.html.

8. Кузбит І.М.  Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі  / І.М.Кузбит // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. –
№ 1. – С. 18–20.

9. Мадзігон В.М. Дидактичні вимоги до електронних підручників / В.М.Мадзігон // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. :  Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 4–7.

10. Новикова Н.В. Дослідно-експериментальна робота із впровадження методики формування пізнавального інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій [Електронний режим] / Н.В.Новикова. – Режим доступу : http: //www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/ statti/novikova.htm.

23 комментариев

Комментарий от: В.Петренко [Посетитель] Email
В.ПетренкоЧим відрізняються ці посібники від електронних підручників?
12.04.2011 @ 19:45
Комментарий от: Данилейко С. [Посетитель]
Данилейко С.Шановний Олександре Едуардовичу,які мультимедiйнi програми Ви можете порадити для використання в роботi з дiтьми дошкiльного вiку? Чи є спецiальнi вимоги до iх використання?
Світлана.Херсон
12.04.2011 @ 21:00
Комментарий от: Віктор [Посетитель]
ВікторЯкі МНіП можна використовувати для дітей 5-6 років.
В яких дитячих садочках М. Кіровограда вони активно впроваджуються в навчально- виховний процес.
12.04.2011 @ 21:06
Комментарий от: лена [Посетитель]
ленаДуже важлива тема сучасності, тому що використання МНП в початковій та в середній школі є основним засобом навчання на уроках з різних предметів.
12.04.2011 @ 21:25
Маргарита КалюжнаШановний Олександр Едуардович, Ви зазначили, "що можливості використовувати гіпертекст, анімацію, аудіо-візуальні матеріали створили принципово нові підходи до побудови структури й змісту електронного посібника та до методики його застосування у навчально-виховному процесі". На Ваш погляд, які методики найбільш ефективні?
12.04.2011 @ 22:08
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель] Email
Григорій ГромкоНайкращим таким мультимедійним навчально-ігровим посібником є пакет розвивальних програм GCompris (http://gcompris.net). Програмний засіб (для дітей від 3 до 10 років) є безкоштовним і доступним для завантаження.
Разом з тим, у використанні електронних програмованих засобів навчання (до яких можна віднести і МНП), є багато невирішених проблем методичного плану - це пов’язано із зміною структури уроку, яка викликана необхідністю використовувати засоби ІКТ та регламентованим часом перебування дитини за екраном монітора ПК.
12.04.2011 @ 22:27
Комментарий от: Ірина Рибка [Посетитель]
Ірина РибкаДуже цікава стаття.Дякую за увагу до дітей!Обов'язково тепер буду звертати увагу на такі диски і купувати для свого сина.Краще щоб наші діти грали в такі ігри!
13.04.2011 @ 10:22
Комментарий от: Світлана Корнієнко, Бердянський державний педагогічний університет [Посетитель]
Світлана Корнієнко, Бердянський державний педагогічний університетЧи є у Вас методичні розробки щодо використання таких посібників на уроках української мови?
13.04.2011 @ 10:26
Комментарий от: Тетяна Бойченко [Посетитель]
Тетяна БойченкоДякую за розробку, здійснену в цьому напрямі.
1. Чи є у Вас посібники за цією темою?
2. Чи є у Вас матеріали для використання в системі післядипломної педагогічної освіти?
Дякую!
Успіху всім учасникам конференції.
Класне дійство!
Вітаю з успіхом колег.
З поваою - Т.Бойченко
13.04.2011 @ 10:55
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанВ електронному підручнику, незалежно від типу, застосовується принцип квантування, тобто навчальний матеріал ділиться на розділи, які так само – на модульні кадри з текстовою складовою та візуалізацією. Кожен модуль складається з теоретичного блоку, контрольних запитань з теорії, вправ і тестів, контекстної довідки тощо. Між собою модулі пов’язані гіпертекстовими посиланнями, щоб учень за принципом розгалуження міг оперативно переходити від одного модуля до іншого. Електронний підручник містить також різноманітний ілюстративний матеріал. Мультимедійний навчально-ігровий посібник має усі основні властивості електронного підручника, проте, він має суттєві відмінності у структурі та способі використання. В будь-який розділ електронного підручника, в більшості випадків, можна увійти та вільно вийти із нього. У навчально-ігровому посібнику Вас не пропустять на другий рівень, доки Ви не пройдете першого. Крім того, на кожному рівні існує певна послідовність руху, є такі блоки, яких не можна обминути. Зазначені відмінності створюють певні дидактичні та методичні особливості використання навчально-ігрових посібників. Детальніше я можу проконсультувати Вас, якщо ви звернетесь за адресою: koippo1@ukr.net
13.04.2011 @ 11:51
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанВізуалізація вихідних і проміжних даних обробки поточних і кінцевих результатів, відображених у зручній для користувача формі, відтворення теоретичного і практичного матеріалу методами комп'ютерної анімації, відеофрагментами, тестами, практичними завданнями для самоаналізу і самоконтролю - усе це сприяє постійному динамічному оновленню методів і форм використання електронного підручника в навчальному процесі. Але зараз я не можу аналізувати методи і форми роботи з електронним підручником, оскільки це не є предметом обговорення. Ми зможемо, якщо бажаєте, поспілкуватися з цього питання на кафедрі або за допомогою ел. пошти (koippo1@ukr.net). Стосовно ж МНП, скажу, що сьогодні цей засіб використовується переважно у таких видах діяльності:
- індивідуальна (групова) робота на уроці;
- самостійна позакласна (гурткова або домашня) робота.
Окремі вчителі використовують МНП в процесі фронтальної роботи на уроці (як наочність), але це швидше виняток із правил, оскільки цей засіб створено саме для самостійної роботи учнів.
Стосовно типів уроків, на яких доцільно використовувати МНП, слід зазначити, що більшість дослідників вважають за доцільне використовувати його на уроках повторення, узагальнення матеріалу та контролю знань і вмінь учнів, інколи – і на комбінованих уроках.
МНП широко використовується також як засіб розвитку здібностей та обдарувань учнів. Враховуючи те, що у змісті кожного МНП з будь-якого предмета обов’язково є позапрограмовий матеріал та завдання підвищеної складності, його доцільно застосовувати в роботі з обдарованими учнями.
13.04.2011 @ 13:50
Комментарий от: Бондар Ірина [Посетитель]
Бондар ІринаОбов'язково перегляну вищезгадані розвиваючі програми. Дякую!!!
13.04.2011 @ 13:51
Комментарий от: Олександр Жосан [Посетитель]
Олександр ЖосанСтосовно питання про розробки: посібників щодо роботи з МНП у мене немає, проте, я вніс цей матеріал до розділу "Електронні підручники та посібники" нового навчального посібника "Основи шкільного підручникознавства". Незабаром, сподіваюсь, він буде виданий. Нещодавно я розробив і погодив на кафедрі лекцію "Мультимедійний навчально-ігровий посібник у контексті сучасного підручникознавства", який зараз проходить рецензування в Університеті менеджменту освіти НАПН України. Крім того,у мене є розробки практичних занять, якими я користуюсь уже третій рік при викладанні цієї теми на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, історії, української мови та вихователів ГПД і вихователів ДНЗ.
13.04.2011 @ 14:03
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанВідповідь на запитання про МНП для дітей дошкільного віку. Можу порекомендувати, крім тих, які назвав Григорій Громко (див.), такі програми: Вчимося малювати, Англійська мова, Пан Коцький. Англійська абетка, Німецька мова, Французька мова, Зроби сам, Казки та легенди Криму, Рослини нашої планети, Тварини нашої планети, Спорт, Дитина та довкілля, Доісторичний світ, Земля та всесвіт, Логіка, Міфи України, Традиції українського народу, Українські народні казки, – для дітей старшого шкільного віку; Букварик Котигорошка - для дітей віком від 3 років.
Щодо спеціальних вимог до використання МНП в дошкільному закладі, слід зазначити, що такі вимоги є, але перелічити і прокоментувати їх зараз не є можливим. Рекомендую звернутися до таких публікацій: 1) Іванова С.М. Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку [Електронний режим] / С.М.Іванова – Режим доступу : http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ismaps.html. 2) Кореганова О.І. Комп’ютер у дошкільному закладі / О.І.Кореганова // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2000. – № 3. – С. 40.
13.04.2011 @ 14:38
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанЗа моїми даними МНП використовуються в ДНЗ № 72 та НВО "Ліцей - школа І ст. - дошкільний заклад "Вікторія П". м. Кіровограда. За більш повною інформацією Вам слід звернутися на кафедру дошкільної та початкової освіти нашого інституту.
13.04.2011 @ 14:45
Комментарий от: Ольга Вікторівна [Посетитель]
Ольга ВікторівнаДоброго дня Олександр Едуардович!
В лютому проходила курси і була дуже задоволена Вашими лекціями. На них Ви говорили що ці диски можна купити в магазинах. Де конкретно?

13.04.2011 @ 15:34
Комментарий от: Надежда Василенко [Посетитель]
Надежда ВасиленкоОлександре Едуардовичу! Чи давно Ви займаетесь мультимедiйними iгровими програмами i чи є в вашiй областi досвiд використання таких посiбникiв?
13.04.2011 @ 15:34
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанПро методичні розробки для вчителів української мови. Вже завершується робота над методичними рекомендаціями щодо використання МНП в процесі вивчення історії та етики. Наступним кроком буде розроблення таких рекомендацій учителям української мови. Але сказати конкретно, коли це буде - важко. можливо, на початку наступного навчального року. Як тільки рекомендації будуть затверджені, Ви зможете з ними ознайомитися на сторінці кафедри педагогіки і психології на сайті нашого інституту.
13.04.2011 @ 15:43
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанВивченням педагогічних можливостей МНП я займаюсь третій рік. Певний позитивний досвід використання цього засобу в школах області є. Маю контакти з учителями та керівниками кількох шкіл, але про систематичну роботу в цьому напрямі сказати не можу. Напевно, слід звернути на це увагу і запланувати вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду з цієї проблеми.
13.04.2011 @ 15:52
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанМНП на CD-дисках можна придбати в магазині "Книжковий всесвіт" (вул. Тімірязєва, біля міськвиконкому). Спробуйте також запитати їх в маг. "Школяр"(вул. Леніна) та "Книжковий світ" на набережній Інгулу.
13.04.2011 @ 15:56
Комментарий от: О.Жосан [Посетитель]
О.ЖосанШановні пані і панове! Дякую за увагу до моєї статті та цікаві, змістовні, важливі запитання і добрі відгуки. Бажаю всім здоров'я і успіхів!
13.04.2011 @ 15:59
Комментарий от: Поліна Кудря [Посетитель] Email
Поліна КудряЦікавий матеріал. В своїй роботі з дітьми початкової та середньої ланок використовую декілька навчальних програмних засобів, але на українській мові іх 1-2, тобто замало. Вимушена на допомогу використовувати російськомовні засоби. І, можливо, тут є свої "+": таким чином ми ще й паралельно вивчаємо російську мову.
13.04.2011 @ 16:43
Комментарий от: Олександр Ткаченко [Посетитель]
Олександр ТкаченкоСтаття є цікавою та актуальною.
18.10.2011 @ 09:09

Эта запись имеет 2 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)