ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Актуальність проблеми використання комп’ютера  на уроках фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Ці засоби треба розглядати як комп'ютерну підтримку уроку, абсолютно не виключаючи досліди за рахунок них. Поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики повинно дати високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного застосування.

Сьогодні комп'ютер з екзотичної машини перетворюється на ще один засіб навчання, мабуть найпотужніший та найефективніший з усіх дотепер існуючих технічних засобів, якими користувався учитель.

Проблема комп'ютеризації навчання в сучасних умовах є винятково актуальною. Використання комп'ютера змінює діяльність як вчителя так і учнів, перебудовуючи систему взаємовідносин між педагогом і школярем. Технологія навчання з допомогою ЕОМ допомагає пов'язати теорію навчання з її практичною реалізацією. Вона являє собою проекцію теорії навчання на діяльність вчителя та учня. Комп'ютер вносить принципові зміни на тільки в методи, але й в зміст навчання, якісно і по новому вибудовуючи навчальний предмет, значно розширюючи можливості навчальної інформації.

Використання комп'ютерних технологій у процесі вивчення шкільних дисциплін сприяє виконанню таких завдань:

- зацікавлення певним матеріалом ( в учнів викликають інтерес нові комп'ютерні   програми, виникає бажання розглянути їх структуру, знайти найцікавіші, на їх    думку,  матеріали)

- унаочнення навчального матеріалу;

- розширення знань школярів з певної теми;

- перевірка та самоперевірка набутих знань та умінь учнів

- виконання творчих робіт різного роду.

Стосовно інформаційних засобів навчання можна нагадати те, що писав Я. Коменський у своїй праці «Велика дидактика»: «... Все, що тільки можна, давати для сприйняття чуттям, а саме: видиме - для сприйняття зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, доступне дотикові - через дотик. Якщо будь - які предмети відразу можна сприйняти кількома чуттями, нехай так і буде...»

У засобах навчання нового покоління також можна реалізувати функції швидкого визначення рівня навчальних досягнень учнів; попереднього опрацювання результатів, накопичення та довготривалого збереження результатів.

Актуальність проблеми використання комп’ютера  на уроках фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки і техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Ці засоби треба розглядати як комп'ютерну підтримку уроку, абсолютно не виключаючи досліди за рахунок них. Поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики повинно дати високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових методик - засіб підтримати зацікавленість предметом.  Мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й усучаснюють предмет, роблять його ближчим і наочнішим.

Позитивні моменти використання даної методики:

1. Яскраві образи без надмірних зусиль запам'ятовуються.

2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, доповнювати, корегувати, а й заповнювати поетапно, частинами чи повернутися до попереднього моменту, повторити якийсь епізод.

3. Мультимедійні засоби дають змогу відтворити фізичні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення. Наприклад постійний і змінний струм, хвильові процеси, питання, пов'язані з існуванням електричного та магнітного полів.

4. Використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

Важливою перевагою застосування комп'ютера як засобу навчання є можливість забезпечення швидкого і повністю керованого вчителем подання послідовності наочних образів, які супроводжуються звуком і відтворюють образи об'єктів вивчення. Такі прийоми подання навчального матеріалу є дуже важливими у випадку використання індуктивного методу викладання: учні доходять певних висновків опрацьовуючи, впорядковуючи отримані на етапі подання навчального матеріалу дані.

Застосування комп'ютера і відповідного програмного забезпечення допомагає перенести основне навантаження вчителя на етапі підготовки до уроку. Якщо на цьому етапі створити всі необхідні зображення, записати тексти формулювань або принаймні їх фрагменти, на уроці можна зосередити увагу на роботі з класом. Це збільшить динамізм уроку, його емоційність і дасть змогу більш ефективно контролювати процес навчання шляхом змін діяльності учнів, цілеспрямованого і поступового введення нових елементів знання.

Серед різноманітних комп'ютерних програм зручною для вчителя та наглядною для учнів є програма створення презентацій Роwer Point. Створюючи слайди презентації, вчитель має можливість врахувати усі особливості та вимоги до теми уроку та до учнів того чи іншого класу. За необхідності у слайди можна вставити динамічні мультимедійні моделі фізичних явищ, які розглядаються на уроці. Програма дозволяє повторювати, якщо потрібно, окремі частини матеріалу, дає можливість диференційованого підходу у навчанні.

Презентації доречно використовувати під час уроків, на яких в учнів формується перехід від конкретного до абстрактного уявлення про явище, що дає можливість далі працювати з логічно схематизованим матеріалом.

Організація роботи на уроці з графічним матеріалом та відпрацьовування навичок виділяти основне в тексті підручника, складання логічного ланцюжка ефективніше тоді, коли об'єднуються різні форми діяльності учнів. Це допомагає вирішити найважливіше питання формування навичок самостійної роботи учнів з текстом підручника, виділяти спільне, шукати відмінності.

Можна сформулювати наступні принципи використання презентацій на уроці:

  • програма повинна бути зрозумілою як викладачу, так і учням;
  • інформація, що виноситься на екран, має  срийматися однозначно;
  • викладач повинен мати можливість компонувати матеріал на власний розсуд;
  • при підготовці до уроку викладач займається творчістю, а не запам'ятовуванням порядку виведення інформації на екран;
  • керування програмою повинно бути максимально простим;
  • програма повинна давати змогу використовувати інформацію в будь - якій формі (текст, таблиці, слайди, відеофрагменти, тощо).

Кожна програма для створення презентації, як показує досвід, відповідає цим вимогам. На практиці програма Power Point дуже легка у використанні і разом з цим надає широкі можливості для творчості викладача та учнів. Як підсумок роботи на уроці, учні можуть отримати домашнє завдання створити власну презентацію окремого питання теми, або всієї вивченої теми. Таким чином, відбуватиметься між предметний зв'язок з інформатикою, математикою, кресленням.

Виходячи з цього, можна надати декілька рекомендацій щодо підготовки презентації, а саме:

1. Потрібно чітко визначити мету, якої треба досягнути, використовуючи презентацію.

2. Чітко визначити мотивацію для слухачів.

3. Чітко визначити задачі, які потрібно вирішити.

4. Оцінити технічні умови уроку, в яких  демонструватиметься відповідна презентація.

5. Забезпечити добре візуальне сприйняття слайдів кожним учнем.

6. Забезпечити вчителю повне керування показом слайдів.

7. Забезпечити можливість самостійної роботи учнів із презентацією.

В результаті роботи на комп'ютері у школярів розвивається самостійність мислення, з'являється вміння робити узагальнення, використовувати знання в нових умовах з елементами творчості, доходити до істини, не звертаючись за допомогою до інших. Комп'ютерне навчання -  це один із способів формування свідомого ставлення до навчання.

Використана література

1. Вовковінська Н.В. «Як створити комп’ютерну презентацію»: посібник/Наталія Вовковінська, Світлана Литвинова. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

2.Катерина Сиротенко Інформаційні технології – фактор формування Школи майбутнього. – ж. «Директор школи», №6 2010 р.

3 Освітні технології: Навч. – метод. посіб. /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; За заг. ред. О. М. Пєхоти. –К.: А.С.К. , 2001.– 256 с.

3 комментариев

Маргарита КалюжнаВаша теза: засіб підтримати зацікавленість предметом.
Для молодших школярів пропоную Вашій увазі сервіс http://www.physicsgames.net/,
де представлені ігри, які пояснюють основні фізичні поняття.
12.04.2011 @ 21:47
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель] Email
Григорій ГромкоНе варто зупинятися тільки на презентаціях, створених у PowerPoint - у них замало інтерактивності. Презентація є, фактично, лише "комп’ютеризованим" плакатом. Для фізики більш доцільним є використання інтерактивних моделей. Значну кількість можна віднайти та завантажити з сайту Університету Колорадо - http://phet.colorado.edu/
Physics Games (http://www.physicsgames.net)є лише онлайновими флеш-іграми, які демонструють певні фізичні ідеї молодшим школярам
12.04.2011 @ 22:20
Комментарий от: Бондар Ірина [Посетитель]
Бондар ІринаЯ погоджуюсь із Вашою думкою про застосування презентацій на уроках фізики. Аколи учень (чим частіше, тим краще)ще й сам готує цікаву пізнавальну тему у вигляді презентації і виступає з цим,то в майбутньому отримаємо всебічно-розвинену, комунікабельну особистість.
13.04.2011 @ 14:06

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)