ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОКАХ

Стаття дає короткий огляд особливостей та ефективності застосування  мультимедійних засобів навчання та уточнює  їх дидактичну доцільність використання того чи іншого продукту під час викладання хімії  та інших предметів у школі, залежно від поставленої викладачем мети та можливостей навчального закладу.

Ключові слова: мультимедія

Дидактичний аспект уроку включає такі основні компоненти: зміст освіти та навчання, закономірності та принципи навчання, методи та засоби навчання, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, передбачає синтез оцінок вибору та реалізації змісту, принципів, методів, і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної  діяльності учнів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості.  [8]

Зміст освіти детермінується в основному навчальними планами та програмами, розробленими Міністерством освіти і науки України, та реалізується безпосередньо в навчально-виховному процесі через підручники, посібники, інші дидактичні матеріали. [8]

Принципи навчання – це положення, на основі яких здійснюється процес навчання. Вони відображають загальні вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. [8]

Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчання-одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. Завдяки ІКТ на якісно новому рівні реалізується  принцип наочності навчання, який спирається на діалектико-матеріалістичну теорію пізнання, суть якої полягає у сходженні до абстрактного мислення, а від нього до практики.

Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, організації процесу навчання. [7]

Нові форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів досягнення результатів. Така позиція вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її змісту та застосування нових педагогічних підходів, впровадження інформаційних і комунікаційних технологій, що модернізують навчальний процес [1, 2, 4, 6].

Використання  ІКТ навчання  реалізує дидактичний принцип наочності, який в свою чергу зумовлює вибір педагогічно доцільного комплексу наочних посібників , ТЗН, засобів мультимедія.

Важливість  застосування мультимедія, саме й полягає в тому, що вони надають уроку специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою викладання має можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання [5].

Дидактична роль мультимедійних засобів у процесі дуже різноманітна й залежить  від того, чи вона вже відома учням, чи вперше вони ознайомлюються з цим засобом навчання. Під час повторного використання застосована програма допомагає не лише відтворити навчальний матеріал, а й систематизувати його, поглибити та узагальнити. Якщо використовується вперше, то матеріал подається  в новому висвітленні, доповнюється вже відоме новими фактами [3].

Саме новітні розробки в навчанні із застосуванням комп’ютерних технологій і методів у сукупності називають мультимедія. Арсенал мультимедія-технологій складає анімаційну графіку, відеофільми, звук, інтерактивні можливості, використання віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних тощо. [7]

Метою застосування відеоматеріалів та інших мультимедійних засобів є ліквідація прогалин у наочності викладання хімії, фізики, біології та ін.

Крім цього, маючи такі засоби навчання, можна проводити повноцінні уроки і заняття з хімії поза кабінетом хімії або в кабінетах без спеціального обладнання: витяжної шафи, демонстраційного стола, водопроводу тощо, що дає змогу розширити можливості під час проведення уроків хімії в інших навчальних кабінетах, забезпечуючи «мобільність». [7]
Малюнок №1 Відеофрагмент: рух електронів у атомі карбону.

 

У побудові навчального матеріалу величезне значення має створення моделей реальних об’єктів, які дозволяють віртуально потрапити всередину об’єкта, зрозуміти основи та суть процесів, що відбуваються в ньому, розкрити внутрішні закономірності. Наприклад: рух електронів, утворення сигма та пі зв’язку.

 

 

Малюнок №2-3
Відеофрагменти :природа утворення подвійного зв’язку.

Відеодемонстрації та інші мультимедійні засоби  не можуть замінити справжній, «живий» хімічний експеримент.  Але у випадках, коли на уроці справжній експеримент неможливий,  можна скористатися відеодемонстрацією, яка стає новою складовою частиною засобів наочності й доповнення в системі навчального експерименту.

Малюнок №4 Відеофрагмент: взаємодія натрію з водою
(дослід заборонений для проведення на уроці, у зв’язку з вибухонебезпечністю)

Відповідно до різноманітних навчальних завдань, змісту та мети, мультимедійні засоби можуть бути використані як під час пояснення з елементами поточного повторення, так і під час окремих уроків повторення як наочна опора, посібник до самостійної роботи або ілюстрація до повторення чи як засіб повторення, узагальнення та систематизації знань. Відповідно до цього змінюється місце мультимедійної інформації на уроці та методичні прийоми її застосування [5].

Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним, але не слід забувати про відповідність такого застосування програмовим вимогам та педагогічній доцільності.

Список використаних джерел

  1. Гузеев В.В. Организационные формы обучения и уроков // Химия в школе. – 2002. – №4. – С. 22-28.
  2. Гузеев В.В. Просто и технологично о методах обучения // Химия в школе. – 2001. – №10. – С. 16-22.
  3. Кузнецова Н.Е., Герус С.А. Формирование обобщённых умений на основе алгоритмизации и компьютеризации обучения // Химия в школе. – 2002. – №5. – С.16-20.
  4. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001. – С. 12-13.
  5. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2003. – С. 25-26.
  6. Хуторской А. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. – Санкт-Петербург, 2004. – 539 с.
  7. Тукало М.Д. Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання на уроках хімії //УДК 371.68:004.9. //.
  8. Аналіз дидактичного аспекту уроку //Освітa.ua. Дата публікації 03.07.08//

3 комментариев

Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель]
Григорій ГромкоПідтримую автора (давній прихильник хімії та біології), хоча досить часто вчителі хімії та фізики не проводять реальних дослідів, використовуючи "Віртуальні лабораторії".
А дослід з натрієм є досить цікавим - при достатніх навичках вчителя він не є таким вже й небезпечним, при такому відношенні у шкільній хімічні лабораторії крім цукру і солі нічого не повинно бути (хоча й з цукром можна провести багато цікавих дослідів)
12.04.2011 @ 23:46
Маргарита КалюжнаШановний Сергію Миколайовичу, наочність хімії - сервіс http://www.sheppardsoftware.com/Elementsgames.htm
І блог, присвячений хімії - http://lnzchem.blogspot.com/
13.04.2011 @ 09:38
Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянЗнаходячись у вашій школі на семінарі я мала можливість перконатися в ефективності використання мультимедійних технологій у вашій школі на уроці хімії. Це дійсно дуже цікаво і захоплююче, не говорячи вже про досліди та цікаву розповідь та подачу матеріалу. А головне, даний вид роботи показує високий рівень зацікавлекності як вчителя у подачі матеріалу, так і учня у його сприйнятті. Нажаль мультимедійні дошки є не в кожній школі.Дуже цікаво, дякую за гарний матеріал.
13.04.2011 @ 11:39

Эта запись имеет 2 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)