Які вимоги до матеріалів (тез доповіді) учасника конференції?
Тези доповіді (до 3 сторінок) готуються в розрізі вказаної тематики конференції.
Текст має відповідати вимогам: шрифт 14, мова українська, текстовий редактор Microsoft Word. 
Розміщення тексту:
- заголовок великими літерами симетрично;
- через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
- через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
- через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
- таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.;
- ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
- сторінки тез не нумеруються;
- посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
- після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.