ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Список наукової, науково-методичної продукції викладачів кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинского за 201
3
рік

АРХІВ ЗА МИНУЛІ РОКИ: 2008
2009
2010
2011 2012

Посібники:

 1. Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 2 : наук.-метод. посіб. / за наук. ред. Л.Голодюк. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 76 с.
 2. Моделювання ІКТ-супроводу уроку : методичні рекомендації / за наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 36с. з CD-диском.
 3. Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О.Сухомлинського. - Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. - 176 с.
 4. Небеленчук І.О. Застосування діалогових технологій навчання в курсі вивчення світової літератури: методичні рекомендації. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 92 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Буртовий С.В. Комплекс організаційно-педагогічних умов ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання / С.В.Буртовий // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип.28. – Том І. – С.47-54.
 2. Митрофаненко Ю. С. Селянські  рухи   революційного   періоду     1917-1920-х рр. на теренах сучасної Кіровоградщини / Ю.С.Митрофаненко // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 18.  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2013. – С.220-226.
 3. Небеленчук І.О. Особливості поетичного стилю П.Тичини, основні мотиви його творчості / І.Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 1. – С. 5-10.
 4. Небеленчук І.О. «Моє село в терновому вінку». Вивчення творчості Дмитра Іванова в контексті розділу «Література рідного краю» / І.Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 39-41.
 5. Небеленчук І.О. Визначення життєвого шляху героєм твору. за оповіданням М.Павича «Блейзер цвета морской волны / І.Небеленчук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 51-56.
 6. Golodiuk L.S. Educational and research activity at the mathematics lessons as a form of formation of study and research skills of secondary school pupils/ L.S.Golodiuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, Oct. 2013. – Str.7-10.

Статті у наукових та науково-методичних виданнях:

 1. Бик А. С. Особистість як категорія педагогіки Василя Сухомлинського / А.С. Бик // Педагогічний вісник. – 2013. – № 2-3 (26-27). – С.36-40.
 2. Бик А. С. Урок у контексті інформаціогенної природи освіти: структурний підхід /А.C. Бик // Наукові записки Малої академії наук. – 2013. – № 3. – С. 32-42.
 3. Буртовий С.В. Особливості використання  сучасних електронних засобів навчання для організації навчально-дослідницької діяльності учнів / С.В. Буртовий // Наукові записки Малої академії наук. – 2013. – № 3. – С. 340-344.
 4. Вікторіна О.М. Ботанічна лексика у степових та суміжних говірках Середнього Дніпр-Бузького межиріччя / О.М. Вікторіна // Наукові записки Малої академії наук. – 2013. – № 3. – С.286-298.
 5. Голодюк Л.С. Організація діяльності учнів на уроках математики в процесі виконання навчально-дослідницьких завдань / Л.С. Голодюк // Наукові записки Малої академії наук. – 2013. – № 3. – С. 264-273.
 6. Голодюк Л.С. Організація дослідно-експериментальної роботи в школі / Л.С.Голодюк // Управління школою. – 2013. – № 10-12. – С.44-50.
 7. Голодюк Л.С. Організація дослідницько-експериментальної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі як засіб підвищення професійної компетентності вчителя / Л.С.Голодюк // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2013. – С. 80-83.
 8. Golodiuk L.S. Informative-training environment of a mathematics lesson / L.S.Golodiuk // Zbiór raportów naukowych. “Teoretyczne I praktyczne innowacje naukowe.” (29.01.2013-31.01.2013) – Kraków : Wydawca^ Sp.z o.o. “Diamond trading tour”. – 2013. – Str.86-93.
 9. Митрофаненко Ю.С. Український антибільшовицький рух на Кіровоградщині 1918-1940-і рр. / Ю.С.Митрофаненко // Український визвольний рух / Інститут українознавства ім..І.Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2013. – Збірник 18. – С.84-96.
 10. Митрофаненко Ю. С. Політична боротьба в УНР у 1918-1919 рр. та поширення отаманщини / Ю.С.Митрофаненко // Проблеми політичної історії України: зб. наук. пр. / ред.-кол. : О.Б.Шлдяхов (відп.ред.) та ін. – Д. :Вид-во ДНУ, 2013. – Вип. 8. – С.152-158.
 11. Небеленчук І.О. Методичні основи наукової школи професора Л.Ф.Мірошніченко / І.Небеленчук // Науково-методична школа професора Л.Ф.Мірошніченко: історія, сьогодення та перспективи розвитку : збірник науково-методичних праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бугаро, 2013. – С.53-60.
 12. Небеленчук І.О. Читання художніх творів як засіб формування естетичних смаків, складова морального виховання та духовного збагачення школярів / І.Небеленчук // Педагогічний вісник. – 2013. – № 2-3 (26-27). – С.59-64.
 13. Небеленчук  І.О. Розвиток творчих здібностей учнів як один з важливих компонентів у практичній діяльності педагога / І.Небеленчук // Педагогічний вісник. – 2013. – № 2-3 (26-27). – С.178-180.
 14. Небеленчук І.О. Дослідження міфофольклорних мотивів та мотивів енантіодромії в «Казці про калинову сопілку» / І.О. Небеленчук // Наукові записки Малої академії наук. – 2013. – № 3. – С. 307-318.

Тези доповідей у збірниках наукових конференцій:

 1. Бик А. С. Психолого-дидактичні засади формування освітнього середо вища: ціннісний контекст / А. С. Бик // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 29-30 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – С.35-37.
 2. Буртовий С. В. Особливості використання сучасних електронних засобів навчання для організації навчально-дослідницької діяльності учнів / С.В.Буртовий // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О.Сухомлинського. - Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. - С.26-28.
 3. Буртовий С.В. Вплив сучасних засобів Internet-комунікацій на формування освітнього середовища  / С.В.Буртовий // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 29-30 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – С. 39-41.
 4. Вікторіна О. М. Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації місцевої експедиції під час дослідження діалектизмів / О.М.Вікторіна // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О.Сухомлинського. - Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. - С.31-33.
 5. Вікторіна О.М. Матеріали до "Словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя" (назви одягу) / О.М.Вікторіна // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С.182-186.
 6. Голодюк Л. С. Знання як цілеспрямування діяльності учнів / Л.С.Голодюк // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О.Сухомлинського. - Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. - С.41-43.
 7. Голодюк Л.С. Изучение геометрических понятий в условиях информационно-образовательной среды урока математики / Л.С.Голодюк // Современные тенденции экономики, управления, права, социологии, образования, медицины, физики, математики: новый взгляд: Сборник научных статей по итогам Международной заочной научно-практической конференции 27-28 февраля 2013 года, г.Санкт-Петербург. – СПб. : Изд-во «КультИнформПресс», 2013. – С.64-70.
 8. Голодюк Л.С. Наступність та перспективність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі / Л.Голодюк // Проблеми математичної освіти ПМО-2013: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (Черкаси, 8-10 квітня 2013 року). – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – С.67-69.
 9. Голодюк Л.С. Навчально-дослідницькі уміння учнів з математики: теоретичний аспект / Л.С.Голодюк // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17-18 травня 2013 року / Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С.17-19.
 10. Голодюк Л.С. Моделирование урока математики на принципах компетентностного подхода / Л.С.Голодюк // Математика и математическое образование : сборник трудов VІ Международной научной конференции «математика. Образование. Культура» (Россия, г.Тольятти, 24-26 апреля 2013 года) / под общей ред. Р.А.Утеевой. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2013. – С.138-141.
 11. Голодюк Л. С.  Інформаційно-освітнє середовище як засіб ефективної взаємодії  суб’єктів навчання / Л.С.Голодюк // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 29-30 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – С.53-56.
 12. Митрофаненко Ю. С. Етапи розвитку історичної секції кіровоградського відділення МАН / Митрофаненко Ю.С. // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О.Сухомлинського. - Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. - С.92-94.
 13. Небеленчук І. О. Творчість Оксани Забужко в контексті вивчення розділу «Сучасна українська література» (11 клас) / І.О.Небеленчук // Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Кіровоградський обл. ін.-т післядипл. педагог. освіти ім. В.О.Сухомлинського. - Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2013. - С.97-99.
 14. Небеленчук І.О. Жива і мертва вода Гуцульщини (за повістю М.Коцюбинського «тіні забутих предків») / І.О.Небеленчук // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 29-30 жовтня 2013 р.). – К., 2013. – С.110-114.

- У 2008 році

- У 2009 році

- У 2010 році

- У 2011 році

- У 2012 році